м-р Милка Котевска

м-р Милка Котевска

Родена 1977 год. Дипломирала на Факултетот за учители и воспитувачи – Битола (1999). Продолжува на Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања – Скопје, насока кадровски менаџмент, каде што се стекнува со титулата магистер по кадровски менаџмент (2002).

Од 2001 – 2007 учествува во реализацијата на повеќе проекти, како од областа на менаџментот, така и од библиотечното работење. Соработник во дополнителен работен однос е во приватната Бизнис Академија Смилевски, БАС. Моментално е вработена во НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола.

Член е на Македонската асоцијација за менаџмент, како и на Македонското научно друштво – Битола од 2007 година.

tel. 047 258 098     e-mail : milkakotevska@hotmail.com

mob. 070 719 859

 

M.A.Kotevska Milka,

Born in 1977. She graduated from Teachers and Tutors Faculty – Bitola (1999). She continues on „Institute of sociological and political – laws research“ – Skopje, department personnel management, where she obtained the title master of human recourse management(2002).

From 2001-2007 she has participated in implementation of many projects in the field of management, as well as in library operating field.She is part-time assistant in private Business Academy Smilevski BAS. Now she works in the library NUUB „St. Clement Ohridski“ – Bitola.

Has been member of Macedonian Association of Management and the Macedonian Scientific Association – Bitola since 2007.