М-р Горица Поповска Налевска

 

 

 

Горица Поповска Налевска е родена на 10.04.1986 г. во Битола, каде што завршила основно и средно образование. Во учебната 2004/05 се запишала на Педагошкиот факултет во Битола, на насоката учители каде што дипломирала во 2008 год.

Постдипломски студии завршува во 2010 год. на Филозофскиот факултет во Скопје, на Институтот по Педагогија, насока дидактика, при што се стекнува со звањето магистер по педагошки науки.

М-р Горица Поповска Налевска како млад истражувач е автор на неколку стручни трудови од областа на педагогија.

 

 

 


 

Gorica Popovska Nalevska М.А

Gorica Popovska Nalevska was born on 10.04.1986 in Bitola, where she completed her primary and secondary education. In 2004/05 she enrolled at the Faculty of Edukation in Bitola, teacher department where she graduated in 2008 .

Postgraduate studies completed in 2010 at the Faculty of Philosophy – Skopje, department of Pedagogy  thus acquired the title Master of Pedagogy sciens.

MSc Gorica Popovska Nalevska as a young researcher is the author of several papers , most of which relate to pedagogy.

 


 

Научни трудови

 

  • Поповска, Г. (2011), Модели на комуникација меѓу семејството и училиштето, Воспитни крстопати, бр.151.
  • Поповска, Г. (2011), Модели на комуникација кои ја детерминираат соработката со родителите, „ Ефикасност и ефективност на наставата“:зборник на трудови од меѓународната стручна конференција, Битола: СОУ „Таки Даскало“.
  • Поповска, Г. (2011), Отвореност на семејството и училиштето: ставови и мислења на родителите, Просветно дело.
  • Поповска, Г. (2011), Мултикултурната димензија на воспитно – образовниот процес, Воспитни крстопати, бр. 158.