м-р Весна Карапетковска Христова

м-р Весна Карапетковска Христова

родена е на 30.08.1979 год. Во Битола, со место на живеење Партизанска г 81/9 во Битола. Средното образование го стекнува во ДСМУ Д-р Јован Калаузи во Битола. Во учебната 2002/2003 се запишува на Факултетот за биотехнички науки – Битола, насока преработка на анимални производи, каде дипломира во март 2007 год. Со прсечен успех 9,37 стекнувајќи се со стручен назив дипломиран инжинер за преработка на анимални производи и е избрана за најдобар студен на генерацијата. Во декември 2011 год. Се стекнува со научен степен магистер по биотехнички науки од областа квалитет и безбедност на месо и месни производи со просечен успех 9,66.

За време на студирањето ја извршуваше функцијата демонстратор во времетраење од 5 години. Во септември 2006 год. Се вработува како прехрамбен технолог во кондиторска индустрија “Виго 48” Битола , додека од ноември 2007 година е вработена на Факултетот за биотехнички науки-Битола, како помлад асистент од областа на добиточно производство, на Катедрата за сточарство, ветеринарство и прехрамбено сточарска техника.

 

 


 

Библиографија

 

 

Научно – истражувачка дејност

 

Во своето 4 годишно работно искуство, како помлад асистент, кандидатката м-р Весна К. Христова има објавено неколку стручни и научни трудови како коавтор во домашни и меѓународни списанија во земјата и странство:

 

1.    БилјанаБогдановаПопов,                             ВикторијаПродановскаСтојчевска, ВеснаКарапетковскаХристова, МимиРистевски, ПетарДодовски, НаташаПејчиновска, НиколаКараболовски (2010): “ЛипидниотстатускајпациентисокардиоваскуларнизаболувањавоопштинаБи тола”, Првконгреспоздравствениструки и здравствениработници,Битола, Македонија

 

2.    Chemical,  physical  and  technological  properties  of  goat  milk,  Biljana Trajkovska1, Vesna K Hristova1, StefcePresilski1, Ljupce Kocoski1, Velina Stefanovska1, Marija Petkovska1, Scientific Research of the Union of Scientist in Bulgaria – Plovdiv, Internacional Conference of Young Scientists, 23-25

June 2011, Plovdiv

3.    Trajkovska  B.,  KočoskiLj.,.Hristova  V.,  Kalevska  T.,  (2011):  Influence  of somatic cells in raw milk on yild of dairy products. Conference of agronomy students with international participation.Cacak, Serbia. Vol.7.br.7.pp:142-148

 

4 . Koavtor na slednive u~ebnici:

 

‐     Higiena kontrola  i nadzor na  animalnite  proizvodi –  Univerzitet Sv.

Kliment Ohridski – Bitola, Fakultet za biotehni~ki nauki -Bitola, Sojuz

na studenti, dekemvri 2006,

‐     Univerzitetski u~ebnik -Tehnologija i konzervirawe na riba, 2010

 

Стручно –апликативна дејност

 

Lokalenproektmenaxervome|unarodenproekt, (асистент контакт лице )

 

2009-2012:“Using local resources for micro regional development – sustainable agribusiness and tourism in the Southern Balkans”, 159143-TEMPUS-1-2009-1-HU-TEMPUS-JCPR