м-р Валентина Димовска

 

 

 

 

 

 

 

 

КРАТКА БИОГРАФИЈА

 М-р Валентина Димовска

Магистер по Бизнис администрација, професор по англиски јазик и книжевност

Валентина Димовска е родена во 1990 година во Куманово, магистрира во 2020 г. на ПВПУ “Euro College”. Моментлно ги привршува вторите мастер студии за англиска мастер диплома по Бизнис администрација на “Skopje Metropolitan College” – Скопје. Дипломира во 2016 г. на катедрата за англиски јазик и книжевност на УКИМ на филолошки факултет “Блаже Конески” – Скопје.

Валентина Димовска е  во редовен работен однос како виртуелен асистент во Taskforce – Битола, со дополнителен ангажман како  професор по англиски јазик и книжевност во Euro College – Куманово и онлајн професор по англиски јазик.

SHORT BIOGRAPHY

 MA Valentina Dimovska

Master of Business Administration, English Language and Literature Teacher

 

Valentina Dimovska was born in 1990 in Kumanovo, where she received her master’s degree in 2020 at PVPU “Euro College”. She is currently completing her second master – English Master Degree in Business Administration at Skopje Metropolitan College – Skopje. She graduated in 2016 at the Department of English Language and Literature at UKIM at the Faculty of Philology “Blaze Koneski” – Skopje.

Valentina Dimovska is a full-time employee as a virtual assistant in Taskforce – Bitola, with additional engagement as a professor of English language and literature at Euro College – Kumanovo and online professor of English.

БИБЛИОГРАФИЈА

М-р Валентина Димовска

Магистер по Бизнис администрација, професор по англиски јазик и книжевност

 

Валентина е учесник на повеќе конференции со трудови од областа на бизнисот и образованието.

 

Објавени трудови:

 

  1. Dimovska, K., Marija & Dimovska, Valentina (2020). Higher education quality in light of the psychological theory of emotional intelligence, Тhe strategic directions of the development and improvement of higher education quality: Challenges and dilemmas, Vranje
  2. Dimovska, K. M., & Dimovska, V. (2020). Global leadership and the impact of globalization and social‐economic environment, International Scientific Conference Globalisation challenges and The social-economic environment of the EU, Novo Mesto, Slovenija
  3. Димовска, К. M., & Димовска, В. (2020). Клучни фактори за развој на млади таленти за пишување во креативни и успешни писатели: психолошка перспектива, 20 Пелагонска културно-научна средба,  Новаци
  4. Димовска, В. (2020). Влијание на комуникациските вештини и владеењето со странски јазици врз ефективното менаџирање во администрацијата“, Мастер труд, Еуро Колеџ – Куманово
  5. Димовска, К. М., & Димовска, В. (2019). Лидерство на иднината –  разлики помеѓу добар менаџер и голем лидер,  19 Пелагонски културно-научни средби,  Новаци
  6. Dimovska, K. M., & Soluncevski. M., & Dimovska, V. (2019). Strategies for effective conflict management in organizational context, XXIII International Scientific Conference KNOWLEDGE IN PRACTICE, Bansko, Bulgaria.
  7. Dimovska, K. М., & Dimovska, V. (2018). Characteristics of managing human resources for organizational success in the period of globalization. 7th International Scientific Conference Globalisation challenges and the social-economic environment of the EU, Faculty of Business and Management Sciences Novo mesto