Историјат

 

 

 

 

 

 

 

Историјат на Друштвото…

На 25 Април 1960 година во просториите на некогашниот Околиски државен Архив (денешна зграда на Ректоратот во Битола), група млади битолчани, интелектуалци, иницијатори за формирање на асоцијација за наука и уметност, во Битола основаа Научно друштво. Според записникот од основачкиот состанок, групата иницијатори ја сочинуваа:

 1. Олга Кривашија, професор по историја
 2. Јован Д. Кочанковски, наставник по историја
 3. Живко Паришко,шумарски инжинер
 4. Велимир Костовски, професор по геогрефија
 5. Александар Тодоровски, професор по биологија
 6. Милош Константинов, архивист
 7. Тодорка Дога, пом.архивист
 8. Кочо Цингаровски архивист
 9. Душан Хр.Константинов, етнолог
 10. Томе Ивановски, правник
 11. Владимир Чакар, службеник
 12. Томе Ристевски, службеник во Архивот

 

Сите тие, освен иницијатори, се и основачи на ДРУШТВОТО ЗА НАУКА И УМЕТНОСТ. Во периодот од основањето до регистрацијата на 31 мај 1960 година, издадена под регистерски број 04-3214/ 1-60 во Околискиот одбор, Одделение за внатрешни работи Битола, во друштвото се вклучија и:

 1. Димитар Димитровски-Такули, наставник по македонски јазик
 2. Владимир Ивановски, учител
 3. Теко И. Таипи, помлад архивист
 4. Живко Василевски, политичар

 

На основачкиот состанок е донесен правилник за работа на Друштвото и ањ избрани секретар и претседател на друштвото како и Управен одбор со три членови. За  прв претседател во 1960 година беше избран Живко Василевски, а за секретар Душко Константинов. Друштвото уште при своето основање одлучи да има свое списание. Списанието се именува „ПРИЛОЗИ“.

 

Состав на највисоките управни и научни органи на ДНУ-Битола

 • Управа од 25.04.1960 до 4.11.1961: .Живко Василевски-претседател ,Душан Хр.Константинов-секретар и Александар Тодоровски –член.
 • Управа од 4.11.1961 до 1964: Лазо Хаџи Поповски-претседател,Душан Хр.Константинов-секретар и Александар Тодоровски-член.
 • Управа од 1964 до 1966: Дојчин Апчевски-претседател, Владимир Точковски-секретар и инж. д-р Живко  Паришко –член.
 • Управа од 1966 до 1968: прим д-р Димитар Котевски –претседател, Александар Тодоровски и членовите –проф.д-р Јонче Дамјановски, Емилијан Вилос и д-р Душан Хр.Константинов.

Управни одбори од 15.12.1968 до денес…

 • (15.12.1968-25.04.1973): прим д-р Димитар Котевски –претседател, прим.д-р Јован Калаузи-потпретседател, д-р Душан Хр.Константинов-секретар,и членови и-Драган Димитров, Ѓорги Здравев, Петар Тасевски и Александар Тодоровски.
 • (25.04.1973-16.03.1975):прим. д-р сци. Димитар Котевски –претседател, д-р Ѓорги Михајловски –потпретседател, д-р Душан Хр.Константинов –научен секретар, и членови –м-р Никола Војновски, м-р Кирил Танчевски, Драган Димитров и д-р Живко Паришко.
 • (16.03.1975-5.12.1976): прим. д-р сци Димитар Котевски –претседател, д-р Ѓорги Михајловски-потпретседател и членови –м-р Кирил Танчевски, Драган Димитров и д-р Живко Паришко.
 • (5.12.1976-11.03.1979): м-р Кирил Крстев-претседател, Јован Д.Кочанковски-потпретседател и членови-д-р Јован Калаузи, Милица Василева, м-р Јовица Фидановски, Дојчин Апчевски, Борислав Траиковски, м-р Мито Пејовски и Емилијан Вилос.
 • (28.06.1980-20.09.1981): Драган Димитров-претседател (28.06.1980-06.07.1981) и м-р Никола Наумовски-претседател (06.07.1981-20.09.1982) и членови –м-р Милан Кочанковски, проф.д-р Јонче Дамјановски, Ристо Георгиевски, м-р Јосиф Лозановски, м-р Кирил Танчевски, д-р Драги Коњановски и потполковсник Ристо Дамјановски.
 • (20.09.1982-24.04.1985): м-р Милан Кочанковски –претседател (20.09.1982-25.01.1984), Ѓорги Танковски-претседател (25.01.1984-24.04.1985), и членови –м-р Никола Наумовски, Кирил Мојсов, Ристо Георгиевски, Александар Стерјовски, Драган Димитров, д-р Драги Коњановски и д-р Ѓорги Османли.
 • (24.04.1985-12.06.1987): Ѓорги Танковски-претседател (24.04.1985-30.06.1986), м-р Божидар Кочов (30.06.1986-12.06.1987) и членови –проф.д-р Душан Поповски, Кирил Мојсов, Борис Анѓелков, Александар Стерјовски, д-р Ѓорги Османли, д-р Борис Шерденковски и д-р Јосиф Лозаноски.
 • (12.06.1987-15.11.1989); м-р Божидар Кочов-претседател (12.06.1987-2.07.1988), м-р Симеон Цветановски-претседател (02.07.1988-15.11.1989) и членови-Ѓорги Танковски, Јован Кочанковски, Борис Анѓелков, Здравко Божиновски, проф.д-р Сотир Пановски, д-р Јосиф Лозановски и д-р Борис Шерденковски.
 • (15.11.1989-1993):Симеон Цветановски –претседател и членови-Ѓорги Танковски, Јован Д.Кочанковски, Здравко Божиновски, проф. д-р Тома Трајковски, проф д-р Петар Стојановски, прим.д-р Петар Илиевски, проф.д-р Божидар Маслинков и проф.д-р Јосиф Талевски.
 • (1993-1998); проф.д-р Сотир Пановски-претседател и членови- м-рТоме Јанакиевски, проф.д-р Божидар Маслинков, проф.д-р.Тома Трајковски, прим.д-р Петар Илиевски, проф.д-р Александар Стерјовски, дипл.инж.Кирил Мојсов.
 • (1998-4.11.200): м-р Ѓорги Лумбуровски –претседател и членови-м-р Јован Д.Кочанковски, м-р Симеон Цветановски, проф.д-р Сотир Пановски, д-р Борис Шерденковски, д-р Јован Пејчиновски, проф.д-р Добри Петровски.
 • (4.11.2000-26.12.2002): Прим.д-р сц. Димитар Котевски-претседател и членови-проф.д-р Борис Ангелков, проф.д-р Никола Христовски, проф.д-р Јосиф Талевски, проф.д-р Игор Неделковски, дипл.прав.Панде Манојлов, м-р Кирил Танчевски.
 • (2002-2005) Претседател: Прим. Д-р сц. Димитар Котевски; и членови д-р сци. Ѓорѓи Михајловски, Проф. д-р сци. Борис Анѓелков, д-р сци. Петар Стефановски,
 • Проф. Д-р сци. Елизабета Христовска, Панде Петровски, проф. Радован П. Цветковски –Максим Стојановски, Ѓорѓи Танковски.
 • (2005-2007): Претседател :Прим. д-р сц. Димитар Котевски, потпретседател: Проф. д-р сц. Елизабета Христовска, членови: д-р сци. Ѓорѓи Михајловски, Проф. д-р сц. Борис Анѓелков, д-р сц. Петар Стефановски, проф. д-р. Виолета Маневска,  Панде Петровски, Добре Тодоровски, Максим Стојановски,проф.д-р. Игор Неделковски
 • (2007-2009) Претседател Проф. д-р сц. Борис Ангелков и членови: потпретседател проф. д-р Игор Неделковски, м-р Сашо Кочанковски,проф. д-р Митре Стојановски д-р Нико Јанков,проф. д-р Верица Данчевска, Панде Петровски, Добре Тодоровски,  Никола Миновски, м-р Јасмина Бунева
 • (2009-2012) Претседател Проф. д-р сц. Борис Ангелков и членови: потпретседател проф. д-р Виолета Маневска , м-р Сашо Кочанковски,проф. д-р Митре Стојановски д-р Нико Јанков, доц. д-р Васка Атанасовска, м-р Екатерина Јосифовска, проф. д-р Викторија Петковска, д-р Аница Ѓорѓиевска, доц. д-р Ратка Нешковска.
 • (2012-2016) Претседател Проф. д-р Игор Неделковски и членови: потпретседател Добре Тодоровски, м-р Сашо Кочанковски, доц. д-р Горан Илиќ, проф. д-р сц.Борис Ангелков, д-р Кочо Кочовски, д-р Елена Котевска, Панде Петров, доц. д-р Валентина Илиева, Аница Ѓорѓиевска, д-р Весна Калпаковска и проф. д-р Марјан Танушевски, претседател на Уредувачки Совет.
 • (2016-2018): Претседател Проф. д-р Марјан Танушевски и членовите: потпрестседател д-р  Деан Илиев, д-р Лидија Стефановска, д-р Никола Главниче, д-р Невена Груевска, д-р Александар Литовски, д-р Изабела Филов, д-р Екатерина Михељкис, м-р Зоран Пејковски, д-р Наташа Мојсоска и д-р Даниела Андоновска Трајковска-претседател на Уредувачки Совет.
 • (2018-2020): Претседател Проф. д-р Марјан Танушевски и членовите: потпретседател д-р Деан Илиев, д-р Мери Џарлиева, д-р Никола Главниче, д-р Лидија Стефановска, Невена Груевска, д-р Александар Литовски, д-р Изабела, д-р Екатерина Михељкис, м-р Зоран Пејковски, д-р Наташа Мојсоска и д-р Даниела Андоновска Трајковска-претседател на Уредувачки Совет.

Секретари во Научното друштво односно Друштвото за наука и уметност-Битола (1960-2000) – професионално или повремено ангажирани

 • Душан Хр.Константинов,етнолог (1960-1963)
 • Проф.д-р Владимир Точковски (1963-1966)
 • Проф.Александар Тодоровски (1966-1968)
 • Д-р сци.Душан Хр.Константинов (1968-1976)-научен секретар
 • М-р Трајко Огненовски (1979-2000)
 • Наташа Струмениковска (2000-2005)
 • Сузана Шулевска (2005-2012)
 • Марија Димова (2012-2016)
 • Ивана Степанулевска (2016-  )

 

Научен совет/ Уредувачки совет (1968-2020)

 • (1968-1973): проф.д-р Јонче Дамјановски-претседател и членови- прим.д-р Јован Калаузи, д-р Душан Хр.Константинов, прим.д-р Димитар Котевски,и д-р Живко Паришко.
 • (1973-1975): прим.д-р Јован Калаузи-претседател и членови –д-рДушан Хр.Константинов, м-р Јовица Фидановски, Петар Тасевски и Александар Тодоровски.
 • (1975-1976): прим.д-р Јован Калаузи,-претседател и членови- м-р Мито Пејовски, д-р Трајче Грујовски, проф.д-р Јонче Дамјановски, м-р Кирил Македонски, Борислав Траиковски, Константин Поповски, м-р.Јаким Ивановски и прим.д-р Димитар Котевски.
 • (1976-1979): м-р Даме Несторовски –претседател и членови-проф.д-р Јонче Дамјановски, д-р Борис Ангелков, Константин Поповски, Драган Димитров Александар Тодоровски, м-р Јаким Ивановски, Ѓорги Димовски-Цолев и проф. д-р Владимир Точковски.
 • (1979-1980); проф д-р Даме Несторовски,-претседател и членови-Александар Тодоровски, м-р Никола Христовски, Александар Стерјовски, Драган Димитров, м-р Јосиф Лозановски, д-р Драги Коњановски, проф.д-р Владимир Точковски и Ѓорги Димовски –Цолев.
 • (1980-1982): проф.д-р Александар Силјановски-претседател и членови-прим. д-р Јован Калаузи, м-р Никола Христовски, Кирил Мојсов, м-р. Љубе Неделковски, проф.Александар Стерјовски, проф. Димитар Костов, Милица Василева, проф. Ѓорги Димовски-Цолев.
 • (1982-1985): д-р Љубиша Станковиќ-претседател и членови м-р Божидар Хр.Кочов, проф.д-р.сц.Борис Анќелков, д-р Борис Шерденковски, проф.д-р Сотир Пановски, м-р Томе Јанакиевски, Милица Василева, д-р Борис Андоновски и м-р Андон Чобанов.
 • (1985-1987) д-р Љубиша Станковиќ-претседател и членови- м-р Андон Чобанов, проф. д-р Јосиф Талевски, м-р Милан Кочанковски, д-р Петар Бојаџиевски, м-р Димитар Поповски, Радмила Момидиќ-Петкова, Ранко Струмениковски, проф д-р Сотир Пановски.
 • (1987-1993); Ѓорги Танковски-претседател и членови- м-р Милан Кочанковски, д-р Петар Бојаџиевски, м-р Димитар Поповски, Радмила Момидиќ-Петкова, Ранко Струмениковски, проф. Димитар Костов и Илија Алушевски.
 • (1993-1998): дипл.инж. Кирил Мојсов-претседател и членови- м-р Јован Д.Кочанковска, м-р Стефче Мирчевски, д-р Владо Хаџиев, м-р Симеон Цветановски, дипл.прав. Панде Манојлов и акад.сликар Симеон Силјановски.
 • (1998-2000): проф д-р Сотир Пановски-претседател и членови-проф. д-р Верче Божиновска, д-р Ѓорги Михајловски, проф,д-р Божидар Маслинков, проф.д-р Александар Стерјовски, м-р Никола В.Димитров и акад.сликар Симеон Силјановски.

Уредувачки совет

 • (2000-2004) проф. Ѓорги Танковски, членови: проф. Здравко Божиновски, д-р Никола Димитровс, проф. д-р Игор Неделковски, д-р Нико Јанков, м-р Стефан Караманди и проф. д-р Пеце Николовски.
 • (2014-2016) проф. д-р Марјан Танушевски, членови- д-р Габриела Ракичевиќ, д-р Никола Главинче, д-р Нико Јанков, Панде Петровски, Милица Радевска и м-р Димитар Спасевски.
 • (2016-2018) проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска, проф. д-р Мимоза Богданоска Јовановска, проф. Весна Мундишевска Велјановска, проф. д-р Васка Атанасовска и Петре Димовски.
 • (2018-2020) проф. д-р Даниела Андоновска Трајковска, Весна Мундишевска Велјановска, проф. д-р Сашо Кочанковски, проф. д-р Невена Груевска и Петре Димовски.

Органи и тела на МНД-Битола од 2002 – 2020

 

( 26.12. 2002- 2004 год.)

Претседател: Прим. д-р  сц. Димитар Котевски,

 

Управен одбор

Претседател: Прим. д-р сц. Димитар Котевски;

Д-р. Ѓорѓи Михајловски – секретар за општествени  науки и право;

Проф. д-р сц. Борис Анѓелков  – секретар за природни науки

Д-р сц. Петар Стефановски – секретар за медицина;

Проф. д-р. Елизабета Христовска – секретар за техника;

Лик. умет. Панде Петровски – секретар за уметност;

Проф. Радован П. Цветковски – секретар за литература и лингвистика;

Проф. Максим Стојановски – секретар за историја;

Проф. Ѓорѓи Танковски – претседател на уредувачки совет.

 

Надзорен одбор

Претседател М-р Мито Пејовски ( м-р. Крсте Крајовски)

Панде Манојлов

М-р Сашо Кочанковски

 

Уредувачки совет

Претседател проф. Ѓорѓи Танковски

Проф. Здравко Божиновски

Д-р. Никола Димитров

Проф. д-р Игор Неделковски

Д-р Никола Јанков

М-р Стефан Караманди

Проф. д-р сц. Пеце Николовски.

 

(2004-2006)

 

Претседател:Прим. д-р сц. Димитар Котевски,
Потпретседател: Проф. д-р. Елизабета Христовска

 

Управен одбор:

1.- Претседател:Прим. д-р сц. Димитар Котевски,
2.- Потпретседател: Проф. д-р. Елизабета Христовска
3.- Д-р. Ѓорѓи Михајловски – секретар за општествени  науки и право;
4.- Проф. д-р сц. Борис Анѓелков  – секретар за природни науки
5.- Д-р сц. Петар Стефановски – секретар за медицина;
6.- Проф. д-р. Виолета Маневска – секретар за техника;
7.- Панде Петровски – секретар на Одд. за лик. уметност;
8.- Добре Тодоровски – секретар за литература и лингвистика;
9.- Проф. Максим Стојановски – секретар на одд. за Географски и  историски науки;

 

Одговорен за научно истражувачки проекти

Проф. д-р Игор Неделковски

 

Надзорен одбор

1.- Претседател  м-р. Крсте Крајовски
2.- Вангелко Лозановски
3.- М-р Сашо Кочанковски

 

Уредувачки совет
1.- Претседател проф. Ѓорѓи Танковски
2.- Проф. Здравко Божиновски
3.- Д-р сц. Никола Димитров
4.- Проф. д-р Игор Неделковски
5.- Д-р Никола Јанков
6.- М-р Стефан Караманди
7.- Проф. д-р сц. Пеце Николовски.

 

Етичка комисија

1.- М-р Стефан Караманди, претседател
2.- Панде Манојлов
3.- Проф.д-р Никола Христовски

 

 

 

 

2007 – 2010

 

Претседател на МНД (воедно и претседател на Управниот одбор)
Проф. д-р сц. Борис Ангелков

Потпретседател на МНД: Проф. д-р Игор Неделковски

 

 

Управен одбор

 

1.- Проф. д-р сц. Борис Ангелков
2.- Проф. д-р Игор Неделковски
3.- М-р Сашо Кочанковски
4.- Проф. д-р Митре Стојановски
5.- Д-р Нико Јанков
6.- Проф. д-р Верица Данчевска
7.- Панде Петровски
8.- Добре Тодоровски
9.- Никола Миновски

 

Секретари на научните одделенија:

 

-Одделение за опшествени науки и право: м-р Сашо Кочанковски
-Одделение за природни науки: проф. д-р Митре Стојановски
-Одделение за применети науки и медицина: д-р Нико Јанков
-Одделение за технички науки: проф. д-р Верица Данчевска
-Одделение уметност: Панде Петровски
-Одделение за литература и лингвистика: Добре Тодоровски
-Одделение за историско – географски науки: Никола Миновски

 

Одговорен за научно истражувачки проекти: м-р Јасмина Бунева

 

Надзорен одбор

-М-р Никола Наумовски, претседател
-Д-р Петар Солаковски, член
-Д-р Миле Миќуновиќ, член

 

Етичка комисија:

-Проф.д-р Трајче Дојчиновски, претседател
-Д-р Кочо Кочовски, член
-Проф. д-р Пеце Николовски, член

 

РАКОВОДСТВО НА МНД – БИТОЛА ( 2010 – 2012 )

 

 

Проф. д-р. сц ( Претседател ) Борис Ангелков

Проф. д-р  ( Потпретседател ) Игор Неделковски

 

УПРАВЕН ОДБОР

 

Проф. д-р. сц Борис Ангелков

Проф. д-р Игор Неделковски

М-р Сашо Кочанковски

Проф. д-р Митре Стојановски

Д-р Нико Јанков

Проф. д-р Верица Данчевска

Панде Петровски

Добре Тодоровски

Никола Миновски

 

Надзорен одбор

 

Проф. д-р Ѓорѓи Михајловски – Претседател

Д-р Александар Литовски, член

Доц. д-р Верица Данчевска, член

 

Комисијата за етички прашања

Ѓорѓи Танковски – Претседател

Здравко Божиновски, член

М-р Кирил Крстевски, член

 

Претседател на Уредувачки совет доц. д-р Никола Димитров

 

 

РАКОВОДСТВО НА МНД – БИТОЛА ( 2012 – 2014 )

 

Проф. д-р Игор Неделковси ( Претседател )

Добре Тодоровски ( Потпретседател )

 

УПРАВЕН ОДБОР

 

Проф. д-р Борис Ангелков ( природни науки )

Проф. м-р Сашо Кочанковски (општествени науки )

Проф. д-р Валентина Илиевска ( лингвистика и литература )

Доц. д-р Горан Илиќ (правни науки)

Аница Георгиевска ( историско – географски науки )

Д-р Елена Котевска (технички науки)

Д-р Кочо Кочовски ( медицински науки )

Панде Петров (уметност)

Д-р Весна Калпаковска (одговорен за проекти)

 

Надзорен одбор

Проф. д-р Деан Илиев – Претседател

Прим. д-р Нико Јанков

Проф. д-р Томислав Гроздановски

 

 

Комисијата за етички прашања

 

М-р Божидар Кочов – Претседател

Панде Манојлов

Д-р Емилија Јашовиќ Сивеска

Претседател на Уредувачки совет проф. д-р Константин Петковски

Претседател на Редакциски одбор – проф.д-р. сц Миле Миќуновиќ

 

 

РАКОВОДСТВО НА МНД – БИТОЛА ( 2014 – 2016 )

 

Проф. д-р Игор Неделковси ( Претседател )

Добре Тодоровски ( Потпретседател )

 

УПРАВЕН ОДБОР

Проф. д-р Деан Илиев (општествени науки)

Доц. д-р Горан Илиќ (правни науки)

М-р Невена Груевска (природни науки)

Д-р Димче Ивановски (медицински науки)

Д-р Елена Котевска (технички науки)

М-р Марија Шамоска Буџаковски (уметност)

М-р Милица Радевска (лингвистика и литература)

Д-р Лилјана Христова (историско -географски науки)

Д-р Весна Калпаковска (одговорен за проекти)

 

Надзорен одбор

Д-р Сашо Кочанковски – Претседател

Д-р Нико Јанков

Д-р Субија Изеировски

 

Комисијата за етички прашања

М-р Божидар Кочов – Претседател

Панде Манојлов

Д-р Емилија Јашовиќ Сивеска

 

Претседател на Уредувачки совет доц. д-р Марјан Танушевски.

 

Членови :

М-р Никола Главинче

Милица Д. Радевска

Панде Петровски

Д-р Нико Јанков

М-р Димитар Спасевски

Проф. д-р Габриела Ракичевиќ

 

 

 

РАКОВОДСТВО НА МНД – БИТОЛА ( 2016 – 2018 )

 

 

Претседател – вон.проф. д-р Марјан Танушевски

Потпретседател – проф.д-р Деан Илиев

 

 Управен одбор

 

– д-р Екатерина Михељкис

– д-р Изабела Филов

– вон. проф. д-р Лидија Стефановска

– проф. д-р Наташа Мојсоска

– д-р Никола Главинче

– д-р Невена Груевска

– м-р Зоран Пејковски

– д-р Александар Литовски

 

 

Уредувачки совет

 

– проф.д-р Даниела Андоновска – Трајковска ( Претседател )

– проф. д-р Мимоза Богданоска – Јовановска

– проф. д-р Васка Атанасова

– Весна Мундишевска –  Велјановска

– Петре Димовски

 

Надзорен одбор

 

– д-р Нико Јанков

– проф. д-р Сашо Кочанковски

– Милица Радевска – Димитриевска

 

Членови на етичка комисија

 

– проф. д-р Валентина Гулевска

– проф. д-р  Марија Котевска – Димовска

– м-р Александар Н. Тодоровски

 

 

Секретари на одделенијата

 

–          Одделение за општествени науки – д-р Гоце Маркоски

–          Одделение за правни науки – д-р Никола Тунтевски

–          Одделение за природни науки – м-р Сузана Шулевска

–          Одделение за применети науки и медицина – д-р Изабела Филов

–          Одделение за технички науки – д-р Васка Атанасовска

–          Одделение за уметност – м-р Марија Шамоска – Буџаковска

–          Одделение за лингвистика и литература – доц. д-р Гордана Стојановска

–          Одделение за историско – географски науки –  Никола Миновски

 

Секретари – Марија Димова /  Ивана Степанулевска

 

 

 

РАКОВОДСТВО НА МНД – БИТОЛА ( 2018 – 2020 )

 

Претседател – проф. д-р Марјан Танушевски

Потпретседател – проф.д-р Деан Илиев

 

Управен одбор

 

– д-р Екатерина Михељкис

– д-р Мери Џарлиева

– вон. проф. д-р Лидија Стефановска

– проф. д-р Наташа Мојсоска

– д-р Никола Главинче

– проф. д-р Борис Ангелков

– м-р Зоран Пејковски

– д-р Александар Литовски

Уредувачки совет

 

– проф.д-р Даниела Андоновска – Трајковска ( Претседател )

– вон.проф. д-р Сашо Кочанковски

– доц. д-р Невена Груевска

– Весна Мундишевска –  Велјановска

– Петре Димовски

 

Надзорен одбор

 

– вон. проф. д-р Мимоза Б. Јовановска

– проф. д-р Тони Соклевски

– м-р Николче Трајчевски

 

Членови на етичка комисија

 

– д-р Нико Јанков (Претседател )

– проф. д-р  Марија Котевска – Димовска

– Милица Радевска –  Димитриевска

 

 

Секретари на одделенијата

 

–          Одделение за општествени науки – д-р Гоце Маркоски

–          Одделение за правни науки –

–          Одделение за природни науки – м-р Сузана Шулевска

–          Одделение за применети науки и медицина – д-р Изабела Филов

–          Одделение за технички науки –

–          Одделение за уметност – м-р Марија Шамоска – Буџаковска

–          Одделение за лингвистика и литература – доц. д-р Гордана Стојановска

–          Одделение за историско – географски науки –  Никола Миновски

 

Секретар – Ивана Степанулевска

 

РАКОВОДСТВО НА МНД – БИТОЛА ( 2020 – 2022 )

Претседател

 • д-р Невена Груевска

Потпретседател

 • д-р Сашо Кочанковски

Членови на управен одбор

 • д-р Гоце Маркоски
 • д-р Ице Илијевски
 • д-р Борис А.Ангелков
 • д-р Мери Џарлиева
 • д-р Жанета Сервини
 • м-р Марија Шамоска – Буџаковски
 • д-р Даниела Андоновска – Трајковска
 • д-р Весна Калпаковска

Членови на уредувачки совет

 • д-р Никола Главинче ( Претседател )
 • д-р Лидија Стефановска
 • д-р Наташа Мојсоска
 • д-р Марија Котевска – Димовска
 • д-р Екатерина Михељкис

Членови на надзорен одбор

 • д-р Мимоза Богдановска – Јовановска ( Претседател )
 • д-р Тони Соклевски
 • м-р Николче Трајчевски

Членови на етичка комисија

 • д-р Марјан Танушевски ( Претседател )
 • д-р Нико Јанков
 • Весна Мундишевска – Велјановска

Секретар

 • Ивана Степанулевска

Секретари на одделенијата

 • Одделение за општествени науки – д-р Моника Ангелоска – Дичовска
 • Одделение за правни науки –  д-р Ангелина Станојоска
 • Одделение за природни науки – д-р Весна Карапетковска
 • Одделение за применети науки и медицина – д-р Изабела Филов
 • Одделение за технички науки – м-р Весна Неделковска
 • Одделение за уметност –
 • Одделение за лингвистика и литература – д-р Силвана Нешковска
 • Одделение за историско – географски науки – д-р Александар Литовски