Историјат

Научно Друштво (1960-1968)

Друштво за наука и уметност-Битола (1968-2002)
Македонско научно друштво-Битола (2002-….)

Формирање управни и научни органи, членство

Со решение Бр. 04-3214/60 од Секретаријатот за внатрешни работи на Општината Битола,
на 25. април 1960 година,во просториите на Државниот архив-Битола ,формирана е првата научна асоцијација под името Научно друштво-Битола. Иницијатори за формирањето беа група битолски интелектуалци и тоа: Милош Хр.Константинов-архивист, Душан Хр.Константинов, Коста Хр.Цингаровски-архивист, Тодорка Хр.(Спанакова) Дога-пом.архивист, Теко И.Таип-службеник, Олга Кривашија-проф. по историја, Велимир Ј.Костовски-проф. по географија, инж.Живко Паришко, Александар Ѓ.Тодоровски-проф. по биологија, Јован Д.Кочанковски-наставник по историја, Томе Ивановски-правник, Димитар Димитровски-наставник по македонски јазик и Владимир Ивановски-учител. Вкупно 13 основачи.
Првиот претседател на Научното друштво е професорот по македонски јазик Живко Василевски, а секретар Душан Хр.Константинов. Тогаш беше донесен и првиот нормативен акт, наречен Правилник за работа,со вкупно 13-есет члена ,а било одлучено да се издава и научно гласило на Друштвото,наречено ,,Прилози”. Првата редакција на Списанието ја сочинуваат:д-р Милош Хр.Константинов,главен и одговорен уредник и членовите Коста Ан.Цингаровски,Димитар Димитровски-Такули и Тодорка Хр.(Спанакова) Дога.
Во 1960 година членови на Научното друштво-Битола беа следните интелектуалци:Живко Василевски, Душан Хр. Константинов, Милош Хр. Константинов, Коста Ан. Цингаровски, Тодорка Спанакова – Дога,Теко И. Таип. Живко Паришко, Велимир Костовски, Александар Ѓ.Тодоровски, Димитар Димитровски –Такули, Јован Д.Кочанковски, Томе Ивановски, Владимир Ивановски, д-р Димитар Котевски, Филип Каваев, Владимир Точковски, Драган Димитров и Емилијан Вилос, т.е. вкупно 18 члена.
Во 1968 година донесен е првиот статут, според кој Научното друштво се преименува во Друштво за наука и уметност –Битола (ДНУ-Б).Под тоа име Дрштвото ќе опстане се до престанокот-декември 2002 година.Во тоа време,во својата организациона структура, Друштвото, покрај Управниот одбор како највисок раководен орган, го има Научниот совет како највисоко научно тело.
Спoред Статутот донесен во 1980 година, Управниот одбор ќе се преименува во Преседателство, име што ќе се задржи до 1998 година, кога со измените на Статутот повторно ќе го поврати името Управен одбор.

 

Состав на највисоките управни и научни органи на ДНУ-Битола

 • Управа од 25.04.1960 до 4.11.1961:проф.Живко Василевски-претседател ,Душан Хр.Константинов-секретар и Александар Тодоровски –член.
 • Управа од 4.11.1961 до 1964 :Лазо Хаџи Поповски-претседател,Душан Хр.Константинов-секретар и Александар Тодоровски-член.
 • Управа од 1964 до 1966:Дојчин Апчевски-претседател, Владимир Точковски-секретар и инж. д-р Живко  Паришко –член.
 • Управа од 1966 до 1968:прим д-р Димитар Котевски –претседател, Александар Тодоровски и членовите –проф.д-р Јонче Дамјановски ,Емилијан Вилос и д-р Душан Хр.Константинов.

Управни одбори (15.12.1968-28.05.1980)

 • (15.12.1968-25.04.1973):прим д-р Димитар Котевски –претседател,прим.д-р Јован Калаузи-потпретседател,д-р Душан Хр.Константинов-секретар,и членови и-Драган Димитров,Ѓорги Здравев ,Петар Тасевски и Александар Тодоровски.
 • (25.04.1973-16.03.1975):прим.д-р сци Димитар Котевски –претседател,д-р Ѓорги Михајловски –потпретседател ,д-р Душан Хр.Константинов –научен секретар ,и членови –м-р Никола Војновски ,м-р Кирил Танчевски ,Драган Димитров и д-р Живко Паришко.
 • (16.03.1975-5.12.1976):прим.д-р сци Димитар Котевски –претседател,д-р Ѓорги Михајловски-потпретседател и членови –м-р Кирил Танчевски,Драган Димитров и д-р Живко Паришко.
 • (5.12.1976-11.03.1979): м-р Кирил Крстев-претседател ,Јован Д.Кочанковски-потпретседател и членови-д-р Јован Калаузи,Милица Василева,м-р Јовица Фидановски,Дојчин Апчевски,Борислав Траиковски,м-р Мито Пејовски и Емилијан Вилос.

 

Претседателство (1980-2012)

 • (28.06.1980-20.09.1981):Драган Димитров-претседател(28.06.1980-06.07.1981) и м-р Никола Наумовски-претседател(06.07.1981-20.09.1982) и членови –м-р Милан Кочанковски,проф.д-р Јонче Дамјановски ,Ристо Георгиевски ,м-р Јосиф Лозановски,м-р Кирил Танчевски,д-р Драги Коњановски и потполковсник Ристо Дамјановски.
 • (20.09.1982-24.04.1985):м-р Милан Кочанковски –претседател (20.09.1982-25.01.1984),Ѓорги Танковски-претседател (25.01.1984-24.04.1985),и членови –м-р Никола Наумовски ,Кирил Мојсов,Ристо Георгиевски Александар Стерјовски,Драган Димитров,д-р Драги Коњановски и д-р Ѓорги Османли.
 • (24.04.1985-12.06.1987):Ѓорги Танковски-претседател(24.04.1985-30.06.1986),м-р Божидар Кочов (30.06.1986-12.06.1987)и членови –проф.д-р Душан Поповски,Кирил Мојсов,Борис Анѓелков,Александар Стерјовски,д-р Ѓорги Османли,д-р Борис Шерденковски и д-р Јосиф Лозаноски.
 • (12.06.1987-15.11.1989);м-р Божидар Кочов-претседател(12.06.1987-2.07.1988),мр Симеон Цветановски-претседател (02.07.1988-15.11.1989) и членови-Ѓорги Танковски,Јован Кочанковски,Борис Анѓелков,Здравко Божиновски ,проф.д-р Сотир Пановски,д-р Јосиф Лозановски и д-р Борис Шерденковски.
 • (15.11.1989-1993):Симеон Цветановски –претседател и членови-Ѓорги Танковски,Јован Д.Кочанковски,Здравко Божиновски,проф.д-р Томе Трајковски,проф д-р Петар Стојановски,прим.д-р Петар Илиевски,проф.д-р Божидар Маслинков и проф.д-р Јосиф Талевски.
 • (1993-1998);проф.д-р Сотир Пановски-претседател и членови-м-рТоме Јанакиевски,проф.д-р Божидар Маслинков,проф.д-р.Тома Трајковски ,прим.д-р Петар Илиевски,проф.д-р Александар Стерјовски,дипл.инж.Кирил Мојсов.
 • (1998-4.11.200):м-р Ѓорги Лумбуровски –претседател и членови-м-р Јован Д.Кочанковски,м-р Симеон Цветановски,проф.д-р Сотир Пановски,д-р Борис Шерденковски,д-р Јован Пејчиновски,проф.д-р Добри Петровски.
 • (4.11.2000-26.12.2002):Прим.д-р сц.Димитар Котевски-претседател и членови-проф.д-р Борис Ангелков ,проф.д-р Никола Христовски,проф.д-р Јосиф Талевски,проф.д-р Игор Неделковски,дипл.прав.Панде Манојлов,м-р Кирил Танчевски.
 • (2002-2005) Претседател: Прим. Д-р сц. Димитар Котевски; и членови д-р сци. Ѓорѓи Михајловски, Проф. д-р сци. Борис Анѓелков , д-р сци. Петар Стефановски,
 • Проф. Д-р сци. Елизабета Христовска, Панде Петровски, проф. Радован П. Цветковски –Максим Стојановски, Ѓорѓи Танковски.
 • (2005-2007): Претседател :Прим. д-р сц. Димитар Котевски, потпретседател: Проф. д-р сц. Елизабета Христовска, членови: д-р сци. Ѓорѓи Михајловски, Проф. д-р сц. Борис Анѓелков, д-р сц. Петар Стефановски, проф. д-р. Виолета Маневска,  Панде Петровски, Добре Тодоровски, Максим Стојановски,проф.д-р. Игор Неделковски
 • (2007-2009) Претседател Проф. д-р сц. Борис Ангелков и членови: потпретседател проф. д-р Игор Неделковски, м-р Сашо Кочанковски,проф. д-р Митре Стојановски д-р Нико Јанков,проф. д-р Верица Данчевска, Панде Петровски, Добре Тодоровски,  Никола Миновски, м-р Јасмина Бунева
 • (2009-2012) Претседател Проф. д-р сц. Борис Ангелков и членови: потпретседател проф. д-р Виолета Маневска , м-р Сашо Кочанковски,проф. д-р Митре Стојановски д-р Нико Јанков, доц. д-р Васка Атанасовска, м-р Екатерина Јосифовска, проф. д-р Викторија Петковска, д-р Аница Ѓорѓиевска, доц. д-р Ратка Нешковска.
 • (2012-…)      Претседател Проф. д-р Игор Неделковски и членови: потпретседател Добре Тодоровски ,м-р Сашо Кочанковски, доц. д-р Горан Илиќ, проф. д-р сц.Борис Ангелков, д-р Кочо Кочовски, д-р Елена Котевска, Панде Петров ,доц. д-р Валентина Илиева ,д-р Аница Ѓорѓиевска, д-р Весна Калпаковска.

Секретари во Научното друштво односно Друштвото за наука и уметност-Битола (1960-2000)

 • Душан Хр.Константинов,етнолог (1960-1963)
 • Проф.д-р Владимир Точковски (1963-1966)
 • Проф.Александар Тодоровски (1966-1968)
 • Д-р сци.Душан Хр.Константинов (1968-1976)-научен секретар
 • М-р Трајко Огненовски (1979-2000)

Научен совет (1968-2002)

 • (1968-1973):проф.д-р Јонче Дамјановски-претседател и членови-прим.д-р Јован Калаузи,д-р Душан Хр.Константинов,прим.д-р Димитар Котевски,и д-р Живко Паришко.
 • (1973-1975):прим.д-р Јован Калаузи-претседател и членови –д-рДушан Хр.Константинов,м-р Јовица Фидановски,Петар Тасевски и Александар Тодоровски.
 • (1975-1976):прим.д-р Јован Калаузи,-претседател и членови-м-р Мито Пејовски,д-р Трајче Грујовски,проф.д-р Јонче Дамјановски,м-р Кирил Македонски,Борислав Траиковски,Константин Поповски ,м-р.Јаким Ивановски и прим.д-р Димитар Котевски.
 • (1976-1979):м-р Даме Несторовски –претседател и членови-проф.д-р Јонче Дамјановски,д-р Борис Анѓелков,Константин Поповски,Драган Димитров Александар Тодоровски,м-р Јаким Ивановски ,Ѓорги Димовски-Цолев и проф.д-р Владимир Точковски.
 • (1979-1980);проф д-р Даме Несторовски ,-претседател и членови-Александар Тодоровски,м-р Никола Христовски,Александар Стерјовски,Драган Димитров,м-р Јосиф Лозановски,д-р Драги Коњановски,проф.д-р Владимир Точковски и Ѓорги Димовски –Цолев.
 • (1980-1982):проф.д-р Александар Силјановски-претседател и членови-прим.д-р Јован Калаузи ,м-р Никола Христовски,Кирил Мојсов,м-р.Љубе Неделковски,проф.Александар Стерјовски,проф.Димитар Костов,Милица Василева,проф.Ѓорги Димовски-Цолев.
 • (1982-1985):д-р Љубиша Станковиќ-претседател и членови м-р Божидар Хр.Кочов,проф.д-р.сц.Борис Анќелков,д-р Борис Шерденковски,проф.д-р Сотир Пановски,м-р Томе Јанакиевски,Милица Василева,д-р Борис Андоновски и м-р Андон Чобанов.
 • (1985-1987) д-р Љубиша Станковиќ-претседател и членови-м-р Андон Чобанов ,проф.д-р Јосиф Талевски,м-р Милан Кочанковски,д-р Петар Бојаџиевски,м-рДимитар Поповски,РадмилаМомидиќ-Петкова,Ранко Струмениковски, проф д-р Сотир Пановски.
 • (1987-1993); Ѓорги Танковски-претседател и членови-м-р Милан Кочанковски,д-р Петар Бојаџиевски,м-р Димитар Поповски,Радмила Момидиќ-Петкова,Ранко Струмениковски,проф. Димитар Костов и Илија Алушевски.
 • (1993-1998):дипл.инж.Кирил Мојсов-претседател и членови-м-р Јован Д.Кочанковска,м-р Стефче Мирчевски,д-р Владо Хаџиев,м-р Симеон Цветановски,дипл.прав.Панде Манојлов и акад.сликар Симеон Силјановски.
 • (1998-2000):проф д-р Сотир Пановски-претседател и членови-проф.д-р Верче Божиновска,д-р Ѓорги Михајловски,проф,д-р Божидар Маслинков,проф.д-р Александар Стерјовски,м-р Никола В.Димитров и акад.сликар Симеон Силјановски.
 • (2000-2002): проф.д-р Борис Ангелков –претседател и членови-м-р Драган Трпковски,проф.д-р Верче Божиновска,проф д-р Елизабета Бахтовска,акад.сликар Димитар Кочевски-Мичо,проф.Здравко Божиновски,д-р Никола В.Димитров.

 

  • Број на членството на НД-ДНУ-Б по години

 

Година

Редовни

Дописни

Почесни

ВКУПНО

1960

19

19

1961

21

21

1962

25

25

1963

29

29

1964

34

1

35

1965

35

2

37

1970

51

51

1975

65

65

1980

88

28

2

118

1986

113

34

2

149

1989

122

17

1

140

1990

105

18

2

125

2001

130

27

2

159

2002

130

27

3

160

 

( 26.12. 2002- 2004 год.)

Претседател: Прим. д-р  сц. Димитар Котевски,

Управен одбор

Претседател: Прим. д-р сц. Димитар Котевски;

 1. Д-р. Ѓорѓи Михајловски – секретар за општествени  науки и право;
 2. Проф. д-р сц. Борис Анѓелков  – секретар за природни науки
 3. Д-р сц. Петар Стефановски – секретар за медицина;
 4. Проф. д-р. Елизабета Христовска – секретар за техника;
 5. Лик. умет. Панде Петровски – секретар за уметност;
 6. Проф. Радован П. Цветковски – секретар за литература и лингвистика;
 7. Проф. Максим Стојановски – секретар за историја;
 8. Проф. Ѓорѓи Танковски – претседател на уредувачки совет.

Надзорен одбор

 1. Претседател М-р Мито Пејовски ( м-р. Крсте Крајовски)
 2. Панде Манојлов
 3. М-р Сашо Кочанковски

Уредувачки совет

 1. Претседател проф. Ѓорѓи Танковски
 2. Проф. Здравко Божиновски
 3. Д-р. Никола Димитров
 4. Проф. д-р Игор Неделковски
 5. Д-р Никола Јанков
 6. М-р Стефан Караманди
 7. Проф. д-р сц. Пеце Николовски.

 

2004-2006

Претседател:Прим. д-р сц. Димитар Котевски,
Потпретседател: Проф. д-р. Елизабета Христовска

Управен одбор:

1.- Претседател:Прим. д-р сц. Димитар Котевски,
2.- Потпретседател: Проф. д-р. Елизабета Христовска
3.- Д-р. Ѓорѓи Михајловски – секретар за општествени  науки и право;
4.- Проф. д-р сц. Борис Анѓелков  – секретар за природни науки
5.- Д-р сц. Петар Стефановски – секретар за медицина;
6.- Проф. д-р. Виолета Маневска – секретар за техника;
7.- Панде Петровски – секретар на Одд. за лик. уметност;
8.- Добре Тодоровски – секретар за литература и лингвистика;
9.- Проф. Максим Стојановски – секретар на одделението за Географски и  историски науки;

Одговорен за научно истражувачки проекти

Проф. д-р Игор Неделковски

Надзорен одбор

1.- Претседател  м-р. Крсте Крајовски
2.- Вангелко Лозановски
3.- М-р Сашо Кочанковски

Уредувачки совет
1.- Претседател проф. Ѓорѓи Танковски 
2.- Проф. Здравко Божиновски
3.- Д-р сц. Никола Димитров
4.- Проф. д-р Игор Неделковски
5.- Д-р Никола Јанков
6.- М-р Стефан Караманди
7.- Проф. д-р сц. Пеце Николовски.

Етичка комисија

1.- М-р Стефан Караманди, претседател
2.- Панде Манојлов
3.- Проф.д-р Никола Христовски

 

2007 – 2010

Претседател на МНД (воедно и претседател на Управниот одбор)
Проф. д-р сц. Борис Ангелков

Потпретседател на МНД: Проф. д-р Игор Неделковски

Управниот одбор

1.- Проф. д-р сц. Борис Ангелков
2.- Проф. д-р Игор Неделковски
3.- М-р Сашо Кочанковски
4.- Проф. д-р Митре Стојановски
5.- Д-р Нико Јанков
6.- Проф. д-р Верица Данчевска
7.- Панде Петровски
8.- Добре Тодоровски
9.- Никола Миновски

Секретари на научните одделенија:

-Одделение за опшествени науки и право: м-р Сашо Кочанковски
-Одделение за природни науки: проф. д-р Митре Стојановски
-Одделение за применети науки и медицина: д-р Нико Јанков
-Одделение за технички науки: проф. д-р Верица Данчевска
-Одделение уметност: Панде Петровски
-Одделение за литература и лингвистика: Добре Тодоровски
-Одделение за историско – географски науки: Никола Миновски

Одговорен за научно истражувачки проекти: м-р Јасмина Бунева

Надзорен одбор

-М-р Никола Наумовски, претседател
-Д-р Петар Солаковски, член
-Д-р Миле Миќуновиќ, член

Етичка комисија:

-Проф.д-р Трајче Дојчиновски, претседател
-Д-р Кочо Кочовски, член
-Проф. д-р Пеце Николовски, член

 

РАКОВОДСТВО НА МНД – БИТОЛА ( 2010 – 2012 )

 

Проф. д-р. сц ( Претседател ) Борис Ангелков

Проф. д-р  ( Подпретседател ) Игор Неделковски

 

УПРАВЕН ОДБОР

Проф. д-р. сц Борис Ангелков

Проф. д-р Игор Неделковски

М-р Сашо Кочанковски

Проф. д-р Митре Стојановски

Д-р Нико Јанков

Проф. д-р Верица Данчевска

Панде Петровски

Добре Тодоровски

Никола Миновски

 

Надзорен одбор

Проф. д-р Ѓорѓи Михајловски – Претседател

Д-р Александар Литовски, член

Доц. д-р Верица Данчевска, член

 

Комисијата за етички прашања

Ѓорѓи Танковски – Претседател

Здравко Божиновски, член

М-р Кирил Крстевски, член

 

Претседател на Уредувачки совет доц. д-р Никола Димитров

 

РАКОВОДСТВО НА МНД – БИТОЛА ( 2012 – 2014 )

 

Проф. д-р Игор Неделковси ( Претседател )

Добре Тодоровски ( Подпретседател )

 

УПРАВЕН ОДБОР

Проф. д-р Борис Ангелков ( природни науки )

Проф. м-р Сашо Кочанковски (општествени науки )

Проф. д-р валентина Илиевска ( лингвистика и литература )

Доц. д-р Горан Илиќ (правни науки)

Д-р Аница Георгиевска ( историско – географски науки )

Д-р Елена Котевска (технички науки)

Д-р Кочо Кочовски ( медицински науки )

Панде Петров (уметност)

Д-р Весна Калпаковска (одговорен за проекти)

 

 

Надзорен одбор

Проф. д-р Деан Илиев – Претседател

Прим. д-р Нико Јанков

Проф. д-р Томислав Гроздановски

 

Комисијата за етички прашања

М-р Божидар Кочов – Претседател

Панде Манојлов

Д-р Емилија Јашовиќ Сивеска

 

 

Претседател на Уредувачки совет проф. д-р Константин Петковски

Претседател на Редакциски одбор – проф.д-р. сц Миле Миќуновиќ

 

РАКОВОДСТВО НА МНД – БИТОЛА ( 2014 – 2016 )

 

Проф. д-р Игор Неделковси ( Претседател )

Добре Тодоровски ( Подпретседател )

 

УПРАВЕН ОДБОР

Проф. д-р Деан Илиев (општествени науки)

Доц. д-р Горан Илиќ (правни науки)

М-р Невена Груевска (природни науки)

Д-р Димче Ивановски (медицински науки)

Д-р Елена Котевска (технички науки)

М-р Марија Шамоска Буџаковски (уметност)

М-р Милица Радевска (лингвистика и литература)

Д-р Лилјана Христова (историско -географски науки)

Д-р Весна Калпаковска (одговорен за проекти)

 

 

Надзорен одбор

Д-р Сашо Кочанковски – Претседател

Д-р Нико Јанков

Д-р Субија Изеировски

 

Комисијата за етички прашања

М-р Божидар Кочов – Претседател

Панде Манојлов

Д-р Емилија Јашовиќ Сивеска

 

 

Претседател на Уредувачки совет доц. д-р Марјан Танушевски.

Членови :

М-р Никола Главинче

Милица Д. Радевска

Панде Петровски

Д-р Нико Јанков

М-р Димитар Спасевски

Проф. д-р Габриела Ракичевиќ

Close Menu