Д-р Љупчо Бошевски

Д-р Љупчо Бошевски

Роден  1960 год. во Битола. Основно и средно образование завршил во Битола, а дипломирал на Економскиот факултет – Прилеп, магистрира и стекна титула магистер по економски науки, на 08.01.2013 год. се стекна со звање ДОКТОР.

Прво вработување му било во АД „Жито Битола” – Битола, како раководител во комерција, а потоа во подрачна единица на Министерство за финансии – Битола. Од  2005 год. работел во Општина Битола – раководител на Секторот за финансии. Моментално е директор во ЈП „Стрежево“ – Битола.

Член на Македонското научно друштво е од 2010 година.

mob. 070 303 709

tel. 047 522 822         e-mail : lbosevski@yahoo.com

 

Bosevski Ljupco Ph.D,

Born 1960 in Bitola. The Elementary and High school completed in Bitola, and graduate fom the Faculty of Economics – Prilep, where he achieved M.A. degree and title Master of Economics, where he is a Ph.D. candidate now.

His first employment was in AD „Zito Bitola“ – Bitola as a Chief of Commercial sector, and then at the Regional Unit of the Ministry of Finance – Bitola. From 2005 he was employed in Municipality of Bitola as a Chief of Sector of Finance. At the moment he is Director  in the Public Enterprise „Strezevo“ – Bitola.

He has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 1986.