д-р Томе Наумов

д-р Томе Наумов

Д-р Томе Наумов е роден во 12.04.1957 во Битола. Основно и средно образование завршил во Битола. Во учебната 1977/78 год. се запишува на Филозофскиот факултет во Скопје. Веднаш по завршувањето на студиите кандидатот се вработува во Ректоратот на Универзитетот “Св. Климент Охридски“ како советник во кабинетот на Ректорот.

Во 1984 год. наставно – научниот совет на правниот факултет во Битола го избра за надворешен соработник. Во 1988 год. д-р. Томе Наумов е избран за предавач во Вишата медицинска школа во Битола, во основање, и со забележителен успех ги извршува своите наставни и научни задачи.

Д-рТоме  Наумов во академската 1988/89 се запишува на последипломски студии на Филозофскиот факултет во Скопје. Прв во својата генерација ги положил предвидените испити со просечна оценка 8,90 со што се стекна со право да пријави тема за магистерски труд  . Во 1993 година со успех ја одбранува темата со наслов: “ЕКОЛОШКАТА СВЕСТ НА СТУДЕНТИТЕ ПО МЕДИЦИНСКИ НАУКИ НА УНИВЕРЗИТЕТИТЕ ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА“ и се стекна со научен степен магистер.

 

Tome Naumov, PhD

He was born in Bitola, on April 12, 1957. Primary and high school he finished in his hometown. In the academic year 1977/78 enrolled at the Philosophy Faculty. Immediately, after graduation was employed by the University “St. Kliment Ohridski “in Bitola. In 1993, successfully defended his Master thesis: “Environmental awareness to students of medical sciences of the universities in Macedonia” and obtained a Master degree research.

As a continuation of his specialty and scientific observation in 1998 to defend with success, his doctoral dissertation at the University of St. Cyril and Methodius in Skopje on “Ecological awareness of young people in Macedonia” and obtained the scientific degree Ph.D. in social and Human Ecology.

In this sense it is necessary to emphasize the fact that Dr. Naumov Tome is one of the founders of the environmental educational discipline in Macedonia.
He is author of number of scientific papers, manager and coordinator of several international research projects and author of numerous textbooks and teaching aids.
Dr. Tome Naumov two terms in office he held Director Medical High School.
In the past performed a number of social and political functions.