д-р сци. Ленче Илиевска

д-р сци. Ленче Илиевска

Родена 1967 год. во Битола. Дипломирала на Филозофски факултет на одделот за психологија – Скопје. Специјализирала на Медицински факултет и се здобила со звање специјалист по медицинска психологија во 2003 год. Магистрирала на Институтот за социолошки и политичко – правни истражувања. Докторирала на Институтот за социолошки и политички – правни наукина 2006 год. Од 1998 – 2007 год. приватно се едуцира во повеќе психотерапевски правци :Семејна психотерапија,  Гешталт психотерапија, Роџерс советување насочено кон клиентот, Арт – терапија, Комплексна аналитичка психотерапија, РЕБТ психотерапија.

mob. 075 644 462

075 757 633           e-mail : Komitovska.Lence@yahoo.com

 

 

Ilievska Lence, dr.sci.

Born in 1967 in Bitola. She graduated from the Faculty of Philosophy, department Psychology – Skopje. She obtained specializationfrom the Faculty of Medicine and acquired the title specialist of medical psychology in 2003. She defended her Master thesis at the Institute of Sociological and Political – Judicial Research and she obtained PhD from the Institute of Sociological and Political – Law Sciences in 2009.From 1998 – 2007 she has personally educated in many psycho therapy directions : Family psychotherapy, Gestalt psycho therapy, Rogers counseling directed toward the client, Art therapy, Complex analytical psycho therapy, REBT psychotherapy.