Д-р Субија Изеироски

Д-р Субија Изеироски

Роден 05.09.1964 во Струга. Дипломира на Факултетот за електротехника и информатика во Љубљана,Словенија(1990). Од 1990 до 1993 работел во Љубљана во фирма за електронски мерења, алармни системи и сензори. Од 1995 г. има сопствена агенција за преводи од словенечки, англиски и германски јазик. Во 2008 г. магистрирал на Универзитетот „Св.Климент Охридски“ во Битола. Од 2008 г. е вработен во „Македонија пат“ – секција Струга. Автор е на неколку научни трудови претставени на научни средби, а во 2009 аплицирал за научни проекти (еден меѓу Македонија и Словенија, а друг ИПА проект Македонија – Албанија). Од 2012 е доктор на технички науки и работи како проект менаџер – Менаџирање на проекти за софтверско графичко моделирање на арт-сцени Координација на проектни активности при Ј.У. ОХРИДСКО ЛЕТО.

 

tel. 046  788 781

mob. 070 212 211    e-mail : subi42@gmail.com

 

Izeiroski Subija, PhD

Born in 1964 in Struga. He graduated from the Faculty of electrical engineering and informatics in Ljubljana–Slovenia(1990). He worked in Ljubljana at a Company for electronic measurements, alarm systems and sensors(1990-1993). He possesses hisown Agency for translating from Slovenian, German  and English language since 1995. In 2008 obtained MA from the University in Bitola. Has been employed in the Public Enterprise „Makedonija pat“ section in Struga since 2008. He is author of few papers presented on scientific meetings, and in 2009 has also applied for scientific projects (one between Macedonia and Slovenia, and the other is Macedonia – Albania IPA project). Since 2012 he has got a PhD, and works as a Project Manager of “Ohridsko leto”.