д-р Наташа Блажеска – Табаковска

Short biography: Blazheska-Tabakovska Natasha
Her current position is Associate professor at the Faculty of information and communication technologies, University “St. Kliment Ohridski” –
Bitola, R. Macedonia. Her field of research includes knowledge management systems, knowledge-based systems, expert systems, e-learning and
system analysis and design.
Educational development: She graduated at the University “St. Kiril i Metodij”, Faculty of Natural Science, Department of mathematicsinformatics
in Skopje and received the professional title: graduate engineer of mathematics-informatics; post gradual studies were finished on
University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, Faculty of Education Bitola; she received her PhD degrees in Information system management at the
Faculty of Administration and Information Systems Management, University “St. Kliment Ohridski” – Bitola, in 2013.

Кратка биографија: Блажеска-Табаковска Наташа
Нејзината сегашна позиција е вонреден професор на Факултетот за информатички и комуникациски технологии, Универзитет „Св.
Климент Охридски“ во Битола, Р. Македонија. Нејзиното поле на истражување вклучува: системи за управување со знаење, системи
базирани на знаење, експертски системи, e-учење и системска анализа и дизајн.
Образовен развој: Дипломирала на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, ПМФ, отсек математика-информатика во Скопје и се
здобила со стручно звање: дипломиран инженер по математика-информатика; постдипломските студии ги завршила на Универзитетот
„Св. Климент Охридски“ – Битола на Педагошки факултет; докторирала по менаџмент на информациски системи на Факултетот за
администрација и менаџмент на информациски системи, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, во 2013 година.