д-р Менде Солунчевски

д-р Менде Солунчевски

Роден   на     ден  01.12.1963  година  во  с.  Вирово,  општина  Демир

Хисар.

Образование:

Филозофски факултет, група одбрана,1988,  магистер по одбрана, 2001.

доктор по менаџмент, 2008,  Универзитетот Св.Кирил и Методиј во Скопје

Вработен  во  Министерството  за  одбрана-Одделение  за  одбрана  во

Демир Хисар, советник.

Предавач на:

Воената  академија-Михајло Апостолски во Скопје; Бизнис академија Смилески-БАС, Скопје и Битола и  Меѓународниот славјански институт-МСИ во Битола. Предмети од областа на  менаџмент  и заштита и спасување.

Членство во  НвО:

Националното друштво на Црвениот Крст на РМ;  Организацијата на резервни офицери на РМ; Здружението на дипломирани студенти од РМ  на Европскиот  центар  за  безбедносни  студии-  Џорџ  Маршал-Скопје; Литературниот клуб Изгрев, Демир Хисар и Друштво љубители на култура, литература и наука –Висарион,  Демир Хисар.

 


 

Библиографија

Книги:

 

1. Цивилна заштита, Југореклам, Скопје, 2005 година

2. Длабоко од душата, Гутенберг, Битола, 2006 година.

3. Менаџмент   на   човечки   ресурси   во   системот   за   заштита   и спасување , Микена,  Битола, 2008 година

4. Организација  и  менаџмент  на  подрачните  единици  за  одбрана,

ОРОРМ, Скопје, 2010 година.

 

Научни трудови:

 

1.  Цивилно воено планирање на вонредни соистојби во Југоисточна

Европа, Современа македонска одбрана, 2001, бр.4.

2.  Оспособеност   на   РС   на   ЦЗ   за   заштита   и   спасување   на населението од природни непогоди, и технички катастрофи, НУ- Самостоен  изтражувач,  д-р  Борис  Никодиновски,  Скопје,  2002, бр.4.

3. Организација на заштитата и спасувањето    од природни и технолошки катастрофи во ЕУ, Современа македонска одбрана,

2002, бр.6.

4. Улогата на Меѓународното движење на ЦК и ЦП во заштита и спасување на загрозеното население од воени дејства, природни и техничко-техниолошки катастрофи, Современа македонска одбрана, 2003, бр.8.

5. Улогата на НАТО во заштитата и спасувањето од природни и техничко-технолошки  несреќи,  Современа  македонска  одбрана,

2005, бр.12.

6.  Местото и улогата на резервните офицери во системот за заштита и спасување на РМ, Зборник на трудови, ОРОРМ, Скопје, 2009, стр.69-77.

7.  Процес на донесување на одлуки во Министерството за одбрана,

ВА, Скопје, 2012

 

 

 

Меѓународни научни трудови

 

1.  Визијата и мисијата на светите браќа  Кирил и Методиј Солунски основ на културниот развој на славјанството,Втора меѓународна научна конференција, Меѓународен дијалог, Исток-Запад,Зборник на трудови,    Св.Николе,РМ,    Тамбовски    универзитет,    Руска Федерација, 2011,стр.183-187.

 

2. Основата  на  лидерството  и  разлики  меѓу  менаџментот  и лидерството, Зборник на трудови, МИТ универзитет, Скопје, 2011.

3.  Односот на културата меѓу Европа и Русија и  улогата на Русија во креирање на глобалната култура, Трета меѓународна научна конференција, Меѓународен дијалог, Исток-Запад,Зборник на трудови,  Св.Николе,РМ,  Тамбовски  универзитет,  Руска Федерација, 2012

4. Година на револуциите –будење на блискиот исток и страв од арапскиот револуционерен дух, МИТ универзитет, Скопје, 2012. (презентација во април)

5. Реформи во безбедносниот сектор во функција на органзирање ефективен и ефикасен систем за заштита и спасување во Република  Македонија,  УКЛО,  Факултет  за  безбедност,  Скопје,

2012 ((презентација во Мај)

 

 

 

Стручни трудови:

1.  Тренинг     центар     на     ОРОРМ     во     Демир     Хисар,    Офицер,

бр.1,ОРОРМ, 2009

2.  Подрачните единици за одбрана стратегиски партнер на општинските организации на  организацијата на резервни офицери на  Република Македонија, Офицер, бр.2,ОРОРМ, 2010

 

3. Свечено  одбележан  денот  на  Организацијата  на  резервни офицери на Република Македонија, Офицер, бр.3,ОРОРМ, 2010

4.  Најдо Велјановски Черга, Офицер, бр.3,ОРОРМ, 2010

 

5.  Придонесот на резервниот состав на Демир Хисар во одбраната на Република Македонија, Офицер, бр.5,ОРОРМ, 2012

6.  Цивилната заштита во Шведска, Штит, број. 30, МО, 2012 година

7.  Цивилната заштита во Швајцарија, Штит, број. 31, МО, 2012година

8.  Цивилната заштита во Италија, Штит, број. 32,МО, 2012година

 

Проекти

1. Дисеминација,  НД на ЦК, Скопје, 2001,

2. По врвиците на Јордан пиперката, ОРО на ДХ, 2003

3. Заеднички развој на заедницата(ЗРЗ), ОО на ЦК Д.Хисар, 2005

4. Негување  на  слободарските  традиции  од  НОВ  на  територијата нопштина Д.Хисар , ОРО на ДХ, 2009

5. Негување на слободарските традиции од Илинден на територијата на општина Д.Хисар  , ОРО на ДХ, 2010

6. Менаџмент и конкурентност на компаниите, БАС, 2011

7. Едукација  и  обука  на  волонтери  за  заштита  и  спасување  од природни непогоди и други несреќи, ОО на ЦК, Д. Хисар,2012