д-р Марјан Танушевски

д-р Марјан Танушевски

Доктор на науки (2012) на тема:„Лобирање на граѓанските организации во функција на креирање на јавните политики“. Магистер по менаџмент на човечки ресурси, новинар – уредник во Македонската информативна агенција – МИА. Член на Советот на Општина Битола 1998 – 2009, и претседател на Советот, 2000 – 2005. Координатор на проектот : „Битола по мерка на граѓаните“ финансиран од ЦБИ – САД, 2003 г., координатор за Пелагониско – охридскиот регион на проектот : „Развој на општините“ ангажиран од Светска банка, 2005 г. Меѓународна конференција „Коридор – 8“, презентација : „Искористувачката моќ од општините од Југозападниот – дел од Македонија за ЕУ фондовите“, Софија, Бугарија, 2008 г. Гран При на настанот : „Денови на Македонското радио“ и прва награда за најдобар серијал, Струга, 1997 г.

Член на Македонското научно друштво – Битола од 2009. Раководител на Македонскиот центар за лобирање при МНД (2010).

tel. 047 223 398

mob. 075 284 513      e-mail : mtanusevski@yahoo.com

 

Tanusevski Marjan, M.A.

Master of Human Resource Management, journalist-editor in Macedonian Informative Agency-MIA. Member of the Council of Municipality Bitola 1998-2009, and President of the Council 2000-2005. Coordinator of the project „Bitola by measure of the citizens“ financed by CBI-USA, 2003, Coordinator for the Pelagonia – Ohrid region on the project : „Development of the Municipalities“ engaged by the World Bank, 2005, International conference „Corridor-8“, presentation : „The Absorption power of the municipalities in South-Western region of Macedonia for the EU funds“, Sofia, Bulgaria, 2008, Gran-Pri at the event „The Days of Macedonian Radio“ and First prize for best serial, Struga, 1997.

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 2009. He is a Lider of the Macedonian Centre for lobing within MSA (2010).

Close Menu