д-р Крсте Крајовски

д-р Крсте Крајовски

Роден 1958 г. во Битола. Правниот факултет на Универзитетот „Св.Кирил и Методиј“ – Скопјего завршил во 1992 год. Во 1999 г. го положил правосудниот испит (адвокатура), а 2000 г. го положил и нотарскиот испит. Во 2002 год. на ИСППИ при Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј“ магистрирал, а во 2009 г. успешно ја одбранил докторската  дисертација и се стекнал со научен степен доктор по менаџмент.

Од 2003 г. е член на Македонското научно друштво од Битола, каде што објавил два научни трудови во списанието „Прилози“.

mob. 075 482 511

tel. 047 553 015            e-mail : krajovskik@hotmail.com

 

 

Krajovski Krste, Ph.D.

Born 1958 in Bitola. Graduated from Faculty of Law within University „St. Cyril and Methodius“ – Skopje completed in 1992. In 1999 he passed the judicial exam (attorney), and in 2000 the notary exam.In 2002 at the ISPPI within the University, „St. Cyril and Methodius“ obtained MA, and in 2009 successfully defended doctoral dissertation and acquired the scientific degree Doctor of Management.

He has been member of the Macedonian Scientific Association of Bitola since 2003, where he published two scientific papers („Contributions“).