д-р Иле Цветановски

д-р Иле Цветановски

 

Роден 1963 г. во Велес, каде што завршува основно образование и гимназија. Дипломира во 1986 година на Технички Факултет – Сообраќаен отсек на Универзитетот ,,Св. Климент Охридски “ во Битола. Од 1986 г. до 2001 г. работи во претпријатието за автотранспорт и шпедиција ,,Транс Велес “ од Велес, на работно место раководител на планско – развојниот сектор и координатор по технички прашања. Од учебната 1996/97 г., работи како надворешен соработник – помлад асистент на Техничкиот факултет – Сообраќаен отсек, по предметот Автобази и автостаници, до академската 2005/06 година. Во учебната 1998/99 г., избран е за помлад асистент по предметот Регулација на сообраќајните токови, и асистентската работа ја извршувал до академската 2005/06 година. Од учебната 2001/02 г., до крајот на 2005 година, работел како професор по сообраќајна група на предмети во ДАСУ ,,Боро Петрушевски“ – Скопје. Од 01.01.2006 г., до 26.03.2007 г., работел како асистент на техничкиот факултет во Битола, од областа сообраќај и транспорт.  Од 27.03.2007 г., избран е во звање доцент од областите: Комбиниран (интегрален) сообраќај и Технологија на транспортните процеси, на техничкиот факултет во Битола, каде што работи како професор до денес по погоре дефинираните области.