д-р Живко Митревски

д-р Живко Митревски

Роден 1961 год. во Битола. Завршил Правен факултет – Битола. Работел како стручен соработник, а потоа како асистент на Катедрата по Уставно право и правно – политички науки на Правниот факултет – Битола. Работел и во ПОС ШИП „Кајмакчалан“ –  Битола. Бил  претседател на Регионалната синдикална организација на Битола и на Синдикатот на работниците од шумарството и дрвната индустрија на Р.М, а сега е Претседател на Синдикатите на Р. Македонија.

Докторира на “Јустинијан I” на катедрата по трудово право Април 2012 год.

Бил на студиски престој во САД и се здобил со Сертификат од GlobalEducationServices за тренинг на локални синдикални лидери во Македонија.  Добитник е на награди и признанија за унапредување и развој на синдикалното движење во земјата и странство.

 

 

 

Mitrevski Zivko, ph.D

Born 1961 in Bitola. Graduated from Law Faculty – Bitola. Worked as a professional assistant and then as assistant to Department of Constitutional Law and a legal and political sciences at the Law Faculty – Bitola. Worked in POS SHIP Kajmakcalan – Bitola. President of the Regional trade union organization of Bitola, and the Trade union of workers from forestry and wood industry in R.M., and currently he is President of the Trade Union Organizations of R. Macedonia.

Was at study tour in the U.S. and acquired a Certificate of Global Education Services for training of local union leaders in Macedonia. He has won awards for the advancement and development of Syndication movement in the country and abroad.


 

 

Библиографија

 

 

  1. Митревски, Ж., Каламатиев, Т,. Ристовски А., Права од работен однос на женте и младите во Р.М., Канцеларија на Фридрих Еберт и ССМ, Скопје, 2011
  2. Митревски, Ж.,Синдикалното движење во Битола (1900-1944),  Синдикална организација, Битола, 1995
  3. Митревски, Ж, Синдикални предизвици, Сојуз на синдикатите на Македонија, Скопје,  2003
  4. Митревски, Ж, Детерминанти на ефективно синдикално лидерство, АД Печатница “Киро Дандаро”, Битола, 2006
  5. Митревски, Ж, Синдикален водич, Синдикат на работниците од шумарство, дрвна индустрија и енергетика на Република Македонија, Скопје, 2007