Д-р Емилија Јашовиќ Сивеска

Д-р Емилија Јашовиќ Сивеска

Родена е 1970 год. во Битола. Во 1995 дипломирала на Медицински Факултет – Белград. Во периодот 1995 – 1997 работела како доктор по медицина, во Здравствениот центар „Св. Лука“ во Смедерево. Специјализацијата по гинекологија и акушерство ја завршила во 2000 год. на Институтот за гинекологија и акушерство во Белград. Во 2000 год. магистрирала на отсекот Хумана репродукција на Медицинскиот Факултет во Белград. Во 2005 година избрана е за професор по Гинекологија и акушерство на Високата медицинска школа – Битола. Докторска дисертација ја одбрани во 2012 год. на Медицинскиот Факултет – Белград. Учесник е на бројни конгреси, семинари, симпозиуми, проекти. Добитник е на Плакетата на МНД – Битола. Во академската 2016/17 избрана е во звање Професор на Високата медицинска школа, Универзитет Св.Климент Охридски во Битола. Публицира преку 70 трудови, од кои 14 во меѓународни списанија, а 7 од нив се со импакт фактор индексирани во меѓународните бази Current Contents Science и Citation Index (web of Science). Автор е на учебник и скрипти за интерна употреба за потребите на Високата медицинска школа во Битола.   Член е на уредувачки одбор во четири меѓународни списанија.

tel. 047 231 253

mob. 070 782 100               e-mail : medihelp@t-home.mk,


Jashovik Siveska Emilija, Ph.D

Born in 1970 in Bitola. Graduated from the Faculty of Medicine–Belgrade(1995). In the period of 1995-1997 worked as Medical Doctor at the Health Center „St. Luka“ -Smederevo, Serbia. In 2000 obtained Specialization in Gynecology and Obstetrics from the Institute of Gynecology and Obstetrics-Belgrade. In 2000 acquired MA of Human Reproduction in Belgrade. From 2000 worked as a Specialist of gynecology and obstetrics. In 2005 she was elected aslecturer of Gynecology and Obstetrics in Higher Medical School within the University „St.Kliment Ohridski“ – Bitola.de.Has participated in many congresses, seminars, symposia, projects etc. Since 2016 she has the position of Professor at the Higher School of Medicine in Bitola. She is the author of more than 70 case studies and papers, 14 of which in international magazines, 7 with an impact factor in Current Contents Science и Citation Index (web of Science). She is a member of the editorial board in four international scientific magazines.

Recipient of plaque of Macedonian Science Society-Bitola.

 


 

Библиографија

 

 

СПИСОК НА ТРУДОВИ НА

Dr.Sci.med. Емилија Јашовиќ-Сивеска

Специјалист гинеколог акушер

НАУЧНИ ТРУДОВИ СО КОИ Е ЗДОБИЕНО АКАДЕМСКО ЗВАЊЕ

  1. Emilija Jašović. Značaj ultrasonografskih parametara u dijagnostici ugroženosti ploda u trudnoži sa hipertenzivnim sindromom. Magistarska teza, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, 2000 (Прилог извештај од Комисијата)
  2. 2. Emilija Jašović-Siveska. Kliničko-laboratorijska i ultrazvučna dijagnostika u proceni ugroženosti majke i ploda u trudnožama sa hipertenzivnim sindromom. Doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu, Medicinski fakultet, Beograd, 2011 (Прилог Извештај од Комисијата)

УЧЕБНИ ПОМАГАЛА, СКРИПТИ И АВТОРИЗИРАНИ ПРЕДАВАЊА

3. Емилија Јашовиќ-Сивеска. Гинекологија со нега. Универзитет Св.Климент Охридски Битола. Битола 2008, (учебно помагало-скрипта)

4. Емилија Јашовиќ-Сивеска. Акушерство со нега. ВМШ Битола, 2006 (авторизирани предавања за интерна употреба за студиската насока општа медицинска сестра)

5.  Емилија Јашовиќ-Сивеска. Апарати, инструменти и дијагностика во гинекологијата и акушерството. ВМШ Битола, 2007 (авторизирани предавања за интерна употреба за студиската насока акушерки)

6. Емилија Јашовиќ-Сивеска. Акушерство со нега 1, 2 i 3. ВМШ Битола, 2006 (авторизирани предавања за интерна употреба за студиската насока акушерки)

Рецензијата за учебното помагало Гинекологија со нега (под број 1., објавена е во Билтенот на универзитетот Св.Климент Охридски бр.311 од 01.10.2008.

 

ПУБЛИКУВАНИ ТРУДОВИ ВО МЕЃУНАРОДНО ПРИЗНАТИ СПИСАНИЈА СО ИМПАКТ ФАКТОР (Базите: Science Citation Index, Current Contents, Scinece Citation Index Expanded, Medline i EMBASE)

7. Jašović- Siveska E., Stoilova S., Antenatalna skrb u predikciji trudnoćom izazvane hipertenzije. Gynaecologia et Perinatologia, (индексирано во EMBASE i SCOPUS), 2006; 15 (2): 99-103(рецензиран во Билтенот на Универзитетот Св.Климент Охридски Битола број 301 од 01.12.2007.)

8. Jašović- Siveska Emilija, Jašović Vladimir. Povezanost kontrolisane hiperstimulacije ovarijuma kod bolesnica sa blagim obikom endometrioze. Vojnosanit Pregl 2008;65(2):147-152. (IF=0.199)

9.  Jasovic-Siveska E., Jasovic V. Real-time ultrasound in detection of intrauterine growth retardation in preeclampsiaBratisl Lek Listy 2008; 109(9): 405-411 (IF=0.345)

10. Jašović-Siveska E, Jašović V, Stoilova S. Previous history, parity, maternal age and risk of pregnancy induced hypertension. Bratisl Lek Listy 2011; 112(4): 188-91 (IF=0.345)

11. Jašović-Siveska E, Jašović V. Demographic characteristics in preeclamptic women in Macedonia. Rev Med Chile 2011; 139:748-754 (IF=0.49)

12. Jašović-Siveska E, Jašović V. Prediction of mild and severe preeclampsia with blood pressure measurements in first and second trimester of pregnancy. Gynecol Pol 2011; 82 (11): 845-850 (IF=0.367)

13. Jašović V, Jašović-Siveska E. Uspeh intrauterusne inseminacije kod pacijentkinja sa nepoznatim uzrokom neplodnosti. Vojnosanitet Pregl 2012; 69(4): (IF=0.199)

14. Jašović-Siveska E, Jašović V. Dyslipidemia and preeclampsia: Maternal plasma lipid concentration in first and second trimester of pregnancy and risk of preeclampsia. Испратено за публикација во Rev Med Chile

15. Jašović-Siveska E, Jašović V. The interval between pregnancies as a risk factor for mild and severe forms of preeclampsia. Испратено за публикација во Gynecol Polska

ПУБЛИКУВАНИ ТРУДОВИ ВО ДОМАШНИ СПИСАНИЈА

Трудовите со редните броеви од 18 до 23 рецензирани се во Билтенот на Универзитетот Св.Климент Охридски Битола број 277 од 01.10.2005, a со реден број 24 во Билтенот бр.301 од 01.12.2007.

16. Јашовиќ-Сивеска Е, Доко-Лумани Ф, Јашовиќ В. Ендокринолошки статус на пациентки со хиперандрогенизам. Медикус. 2012;17(1):

17. Јашовиќ-Сивеска Е, Доко-Лумани Ф, Јашовиќ В. Важноста и потребата од континуирана медицинска едукација. Медикус. 2012;17(1):

18. JaшoвиќСивеска E, В.Јашовиќ. Антифосфолипидни антитела и бременост. Прилози. 2004; 03-04: 41-8

19. JaшoвиќСивеска E, В.Јашовиќ. Ултразвучна фетална биометрија и бременост. Прилози. 2005;  05-06: 75-86

20. Jashoviq-Siveska Emilija. Njohja dhe mjekimi i klamidija trahomatis. Preventiva. 2003; 12(8):14

21. Jashoviq-Siveska Emilija. Femija juaj eshte ne pubertet- Preventiva. 2004; 14(8):16-17

22. Jašović-Siveska Emilija. Sida- Što e toa i kako da se zaštitime- – Preventiva. 2004; 15 (8)

23. Jašović- Siveska Emilija. Rak na jajnik- kako da se otkrie?- – Preventiva. 2004; 15(8)

24. JaшoвиќСивеска E, В.Јашовиќ . Скрининг маркери на генетски аномалии во прв и втор триместар. Прилози. 2007; 07-08: 247-57

ПУБЛИКУВАНИ И ПРЕЗЕНТИРАНИ ТРУДОВИ НА КОНГРЕСИ, СИМПОЗИУМИ И СЕМИНАРИ ВО ЗЕМЈАТА И ВО СТРАНСТВО

Трудовите со реден број од 25 заклучно со реден број 39, рецензирани се во Билтенот на Универзитетот Св.Климент Охридски, Битола број 277 од 01.10.2005. Трудовите со реден број од 40 заклучно со реден број 62, рецензирани се во  Билтенот на Универзитетот Св. Климент Охридски, Битола број 301 од 01.12.2007.

25. Капетаноска М, Јашовиќ Е, Велеска Е. Застапеноста на инфекциите со кламидија и микоплазма во гинекологијата. Прв Конгрес на гинеколози и опстетричари на Македонија (25-27.10.1998, Скопје).Зборник на апстракти,стр.26

26. Капетаноска М, Котески Б, Јашовиќ Е. Фракционирана експлоративна киретажа како дијагностичка метода при крварења кај жени над 40 години. Прв Конгрес на гинеколози и опстетричари на Македонија (25-27.10.1998, Скопје). Зборник на апстракти,стр.43

27. Зероски Д, Капетаноска М, Јашовиќ Е. Миом и бременост. . Прв Конгрес на гинеколози и опстетричари на Македонија (25-27.10.1998, Скопје).Зборник на апстракти,стр.68

28. Јашовиќ-Сивеска Е, Божиновска В. Значение на ултрасонографските параметри во дијагностика на плодот во бременост со PIH. Седма национална гинекологична конференција  (20-23.02.2003. Банско, Бугарија)

29. Божиновска В, Јашовиќ-Сивеска Е. Ултразвучна детекција на малформации на дигестивен тракт и преден абдоминален ѕид- ретроспектива од петгодишен период на ГАО Битола. Седма национална гинекологична конференција  (20-23.02.2003. Банско, Бугарија)

30. Божиновска В., Јашовиќ-Сивеска Е. Инверзија на утерус-ретка компликација при раѓањето во опстетрицијата. XVI Конгрес на лекарите на Македонија (4-7.06.2003, Охрид). Зборник на апстракти, СП 188

31. Јашовиќ-Сивеска Е, Божиновска В. Епидемиологија и фактори на ризик во предикција на хипертензивен синдром во бременост. XVI Конгрес на лекарите на Македонија (4-7.06.2003, Охрид). Зборник на апстракти, СП 189

32. Јашовиќ-Сивеска Е., Божиновска В, Јашовиќ В. Начин на породување и исход на новороденче од хипертензивна бременост. Втор Конгрес на гинеколозите и опстетричарите на Македонија со меѓународно учество. (28-30.09.2003, Охрид), Зборник на апстракти стр.138

33. Јашовиќ-Сивеска Е., Јашовиќ В. Оптовареност на акушерската анамнеза кај бремени со прееклампсија. Втор Конгрес на гинеколозите и опстетричарите на Македонија со меѓународно учество. (28-30.09.2003, Охрид), Зборник на апстракти стр.145

34. Божиновска В, Јашовиќ-Сивеска Е. Значењето на антенаталната детекција на хромозомопатиите со неинвазивни сонографски маркери во втор триместер на бременоста. Втор Конгрес на гинеколозите и опстетричарите на Македонија со меѓународно учество. (28-30.09.2003, Охрид), Зборник на апстракти стр.138

35. Jasovic-Siveska E., V.Jasovic. Epydemiology and risk factors in the prediction of Pregnency Induced Hypertension-– XVII FIGO World Congress of Obstetrics and Gynecology, (November 2-7, 2003- Santiago, Chile)

36. Jasovic-Siveska E., C.Gorgievska, V.Jasovic. Detection of intraepithelial neoplasia on cervix whith PAP smear and colposcopy ––  XVIII European Congress of the Obstetrics and Gynecology, (May 12th-15th, 2004- Athens, Greece)

37. Bozinovska V., E.Jasovic-Siveska Detection and treatment of CIN and Ca in situ of Gynecologic Opstetrition Department in  Bitola in the last three years-, XVIII European Congress of the Obstetrics and Gynecology, (May 12th-15th, 2004- Athens, Greece)

38. Jasovic-Siveska E, Gjorgievska C, Jasovic V, Doko-Lumani F. The frequency and the importance of the ASCUS in PAP smears-. XXIII. World Congress of pathoplogy and laboratory ; 26th-30th May, 2005 Istanbul, Turkey

39. Јашовиќ-Сивеска Е, Ѓоргиевска Ц, Јашовиќ В, Доко-Лумани Ф. Значение на ASCUS наод во Папаниколау брис. Прв охридски состанок на гинеколози и перинатолози. 23-26 Јуни, 2005, Охрид. Зборник на трудови

40. Јашовиќ-Сивеска Е, Јашовиќ В, Доко-Лумани Ф. Ултразвучно следење на плодови во бременост комплицирана со хипертензија. Прв охридски состанок на гинеколози и перинатолози. 23-26 Јуни, 2005, Охрид. Зборник на трудови

41. Jashoviq-Siveska E., Jashoviq V., Doko-Lumani F Percjellja ultrasonografike e fryteve ne shtatzeni te komplikuar me hypertension-.Takim Profesional mjekesor 2005; 30.09.2005, Skopje

42.  Jasovic- Siveska E, Jasovic V, Gjorgievska C, Velevski N. The Intrauterine Growth Retardation and Pregnancy Induced Hypertension- The fetus as a patient 2005. 20th Aniversary Jubilee Congress, St. Stefan, October 12-15 2005, Serbia and Montenegro. Apstact book, p.40

43. E. Jasovic-Siveska, V.Jasovic The routine ultrasound in management of intrauterine growth retardation in pregnancy induced hypertension-. XVIII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, 5th-10th November 2006, Kuala Lumpur, Malaysia

44. E.Jasovic-Siveska, S.Stoilova, V.Jasovic Predictive value of epidemiological risk factors in preeclampsia-. XVIII FIGO World Congress of Gynecology and Obstetrics, 5th-10th November 2006, Kuala Lumpur, Malaysia

45. Stoilova S, Prodanovska Stojčevska V, Jašović- Siveska E. Zaštita zdravlja i životne sredine od uticaja pesticida- Dani preventivne medicine XL Naučni Skup sa medjunarodnim učešćem, 26-30 septembar 2006, Niš, SCG

46. E.Jašović-Siveska, V.Popovski, I.Vasilevski, G.Čakarovski, V.Jašović. Prenatalna zaštita hipertenzivnih trudnoća- – Dani preventivne medicine XL Naučni Skup sa medjunarodnim učešćem, 26-30 septembar 2006, Niš, SCG

47. E. Jašović-Siveska, S.Stoilova, V.Popovski, I.Vasilevski, G.Čakarovski, V.Jašović Značaj seksualno transmisivnih bolesti u etiologiji skvamoznih intraepitelijalnih lezija cerviksa- Dani preventivne medicine XL Naučni Skup sa medjunarodnim učešćem, 26-30 septembar 2006, Niš, SCG

48. Јашовиќ В, Јашовиќ-Сивеска Е, Стоилова С. Зачестеност на Chlamydia Trachomatis и Mycoplasma Sppeties во гинекологијата. Трет Конгрес по превентивна медицина на Македонија со меѓународно учество, 04-07.10.2006, Охрид, Зборник на резимеа, Апстракт 510, стр.140

49. Јашовиќ В, Јашовиќ-Сивеска Е, Продановска-Стојчевска  В. Суплементација со минерали и витамини во превенција на прееклампсија. Трет Конгрес по превентивна медицина на Македонија со меѓународно учество, 04-07.10.2006, Охрид, Зборник на резимеа, Апстракт 197, стр.58

50. Јашовиќ-Сивеска Е., Стоилова С, Јашовиќ В. Улогата на сексулано преносливите болести во етиологијата на интраепителијалните неоплазии на цервиксот. Трет Конгрес по превентивна медицина на Македонија со меѓународно учество, 04-07.10.2006, Охрид, Зборник на резимеа, Апстракт 509, стр.140-141

51. Продановска-Стојчевска  В, Јашовиќ-Сивеска Е. HIV/SIDA- Застапеност во Република Македонија. Трет Конгрес по превентивна медицина на Македонија со меѓународно учество, 04-07.10.2006, Охрид, Зборник на резимеа, Апстракт 475, стр.132

52. Јашовиќ В, Јашовиќ-Сивеска Е, Стоилова С, Продановска-Стојчевска  В. Состојба на гликемија и липиди кај заболени од дијабет од машки и женски пол. Конгрес на медицински лаборанти и санитарни техничари на Македонија, 11-14.10.2006, Охрид

53. Продановска-Стојчевска  В, Јашовиќ В, Јашовиќ-Сивеска Е. Застапеност на кариесот во детска возраст. Конгрес на медицински лаборанти и санитарни техничари на Македонија, 11-14.10.2006, Охрид

54. Doko-Lumani F., Jasoviq- Siveska E., Tahiri A. Roli i strategjive per parandalimin e semundheve malininje te gjirit- VII SimpozijumUlcinj- Skadar 2006, Društvo ljekara Crne Gore, Zbornik radova str.66-68

55. Jašović- Siveska E, Stoilova S, Jašović V. Skrining pregledi za prevenciju i ranu dijagnozu raka dojke- Dani preventivne medicine XLI Naučni Skup sa medjunarodnim učešćem, 26-30 septembar 2007, Niš, Srbija

56. Jašović V, Jašović-Siveska E, Stoilova S. Pušenje kao gobalni medicinski problem- Dani preventivne medicine XLI Naučni Skup sa medjunarodnim učešćem, 26-30 septembar 2007, Niš, Srbija

57. Jašović V., Jašović-Siveska E., Stoilova S.- Globulinske frakcije kod pacijenata sa akoholnom cirozom, hepatitisom i nefrotskim sindromom- Dani preventivne medicine XLI Naučni Skup sa medjunarodnim učešćem, 26-30 septembar 2007, Niš, Srbija

58. Jašović-Siveska E., S.Stoilova, V.Jašović, G.Čakarovski. Detection and treatment of cervical lesions- 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)- Berlin, Germany, October 28- November 1, 2007;

59. Stoilova S., E.Jasovic-Siveska, V.Jasovic, Prevention and early diagnosis of breast cancer- 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)- Berlin, Germany, October 28- November 1, 2007;

60. Jašović-Siveska E., S.Stoilova, V.Jašović, C.Šoklarovska Atypical squamous cells of undeterminated significanse in PAP  smear- 15th International Meeting of the European Society of Gynaecological Oncology (ESGO)- Berlin, Germany, October 28- November 1, 2007;

61. Јашовиќ-Сивеска Е, Јашовиќ В. Лицата на антифосфолипиден синдром во гинекологијата и акушерството. 35-ти Октомвриски средби на МЛСТ со меѓународно учество, 04-07.10.2007, Охрид

62. Јашовиќ В, Јашовиќ-Сивеска Е. Клиничко значење на Простата специфичен антиген при карцином на простата. 35-ти Октомвриски средби на МЛСТ со меѓународно учество, 04-07.10.2007, Охрид

63. Јашовиќ-Сивеска Е. Клиничко-лабораториска проценка на загрозеност на мајката и полодот при хипертензивен синдром во бременоста. Пленарно предавње на Априлските средби на МЛСТ, Крушево 2009.

64. Јашовиќ-Сивеска Е. Синдром на полицистични јајници, обезитет и репродуктивни импликации. 38-ми Октомвриски средби на МЛСТ со меѓународно учество, 04-07.10.2010, Охрид

65. Jašović-Siveska E, Jašović V. Ultrasound assessment of fetal growth and body proportion in mild and severe preeclampsia. 8th Congress MEDUOG, Belgrade, Sebia, 2011. Abstract book, p19-20