д-р Весна Гроздановска

д-р Весна Гроздановска

Родена 1972 год. во Битола. Дипломирала на Техничкиот факултет – машински отсек – Битола (1999), и на Економскиот факултет – Прилеп, на кибернетската насока (2004). Магистрира на Европскиот Универзитет – Скопје.

Од 1995 год. работела како раководител на маркетинг во локалната телевизија Орбис – Битола. Во 2000 год. се вработува како инспектор во локалната самоуправа во Битола. Од 2000 – 2005 год. е назначена за советник на градоначалникот, а од 2005 год. е  советник во локалната самоуправа во Битола.

Докторирала на Меѓународната Академија за кадри при Меѓународниот отворен Универзитет, во Киев, Украина (2010) и се стекнала со звање – доктор по филозофија од областа на економијата.

tel. 047 208 305

mob. 070 339 972 e-mail : grozdanovskavesna@yahoo.com

 

Ph.D.Grozdanovska Vesna,

Born 1972 in Bitola. Graduated from the Technical faculty-mechanical engineering–Bitola(1999) from at the Faculty of Economics-Prilep, cybernetics department(2004).She obtained master’s degree from the European University-Skopje.

Since 1995 she worked as a marketing administrator in the local television Orbis-Bitola. In 2000 she has been employed as an inspector in the Municipality of Bitola. Since 2000-2005, she has been promoted in counsellor of the Mayor of Bitola, and since 2005 she is counsellor in the local government in Bitola.

She obtained PhD degree from the International Academy for Personnel, at the International Open University, in Kiev, Ukraine (2010), and has been honored with the title – Doctor of Philosophy in the field of economics.