д-р Билјана Наумовска

д-р Билјана Наумовска

Родена на 12.03.1968 година во Битола. Основно и средно училиште заврши во Битола, а понатамошното образование го продолжи на Дефектолошкиот факултет при Универзитетот во Белград. По дипломирањето во 1990 год. се запиша на постдипломски студии на истиот факултет во Белград, а во 1998 год. успешно ја одбрани магистерската теза. Од 1996 год. работи во Одделението за ментално здравје на деца и млади при Клиничката болница-Битола, како логопед.Од 2006 год. работи и како наставник на Високата медицинска школа во Битола. Во 2008 година ја одбрани докторската дисертација на Институтот за дефектологија при Филозофскиот факултет во Скопје.

tel. 047 259 585

mob. 070 816 986             e-mail : naumovskab@yahoo.com

 

 

Naumovska Biljana, Ph.D.

Born on 12.03.1968 year in Bitola. Finished Primary and Secondary school in Bitola. She gradueted from Faculty of Defectology, within the Univerzity in Belgrade. After graduating in 1990, she continues on the postgraduate studies on the same Faculty, and in 1998 she successfully defended her magisters thesis. Since 1996 she has been working in the Clinical Hospital in Bitola at the department for Children and Youth Mental Health as a speech language therapist.Since 2006 she also, has been working as a Lecturerat the(High) Medical School in Bitola. In 2008 she defended her doctoral thesis at the Defectology Institute within the Faculty of Philosophy in Skopje.