д-р Аница Ѓорѓиевска

д-р Аница Ѓорѓиевска

Родена 1958г. во Битола. Дипломира 1983 г. на Филозофски факултет – Скопје, група Историја на уметност со археологија.

Од 1985 г. работи во „Завод и Музеј“ – Битола, како археолог на конзервацијата  во античкиот локалитет Хераклеа Линкестис.

Со научни трудови учесник е на симпозиуми и конгреси во Македонија и странство. Добитник на првата награда „Јаков од Камена река“, 2008 г. за најдобро издание „Патот низ времето на Хераклеа Линкестис“ меѓу двата саеми на книгата. Добитник  на плакета од Македонската асоцијација за историја на медицината.

Член на Македонската и Европската асоцијација на археолози,  Македонското научно друштво – Битола, меѓународните здруженија за музеи и заштита на културното наследство, ИЦОМ  и ИЦОМОС.

tel. 047 222 961

mob. 075 298 820 e-mail : anicago@freemail.com.mk

 

Gorgievska Anica, Ph.D.

She was born in 1958, Bitola.  She graduated from the Faculty of  Philosophy-Skopje, Department of History of Art with Archeology (1983).

Since 1985 she has been working at the „Institute and Museum“ –Bitola, as an Archeologist, engaged on the conservations in the Antical Locality Heraclea Lynkestis.

She has participated in symposia and congresses in Macedonia and abroad. In 2008, her book „The Path Through the Time of Heraclea Lynkestis“ was awarded with the first prize „Jacob from Stone River“ for the best edition between the two book fairs. Has been awarded with the plaque by the Macedonian Association for the History of Medicine.

She’s a member of the Macedonian and European Association of Archeologists, Macedonian Scientific Association -Bitola, then of International Associations of Museums and Protection of the Cultural Heritage (ICOM and ICOMOS).