Дојчин Апчевски

Дојчин Апчевски

Роден 1923 год. во Долно Агларци – Битолско. Уште во раните години во 1941 год. се вклучува во Народно – ослободителното движење и веднаш по ослободувањето започнува опшествена и научно – истражувачка дејност. Има објавено трудови од областа на македонската национална историја – НОВ и социјалистичката револуција во периодични списанија и зборници.

Тој е дипломиран правник во пензија и активен член на Друштвото од неговото формирање од 1960 год : бил претседател (1963 – 1965 год.) и после 1965 год. повеќе пати член на управните и научните тела на Друштвото.

 

 

 

 

Apcevski Dojcin

Born in 1923 in Dolno Aglarci – Bitola. Even in the early years in 1941 he joined the People’s Liberation Movement and immediately after the release begins social and scientific research. He has published papers in the area of the Macedonian national history – NOV and socialist revolution in periodic journals andproceedings.

He is a retired graduate lawyer and active member of the Macedonian scientific society – Bitola since its formation in 1960 : he was president (1963 – 1965) and since 1965  more times was a member of the management and scientific authorities of the Society.