доц. д-р Костандина Вељановска

доц. д-р Костандина Вељановска

Родена во Битола. Се школувала на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, Универзитетот на Торонто и Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола. Академската кариера ја започнува како асистент од областа на вештачката интелигенција на Факултетот за применето инженерство – Универзитет на Торонто, Канада.

Од 2008 година е наставник по група предмети од областа на информатиката на Факултетот за администрација и менаџмент на информациски системи Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола. Од 2009 г. е раководител на катедрата Менаџмент на информациски системи.

Нејзиниот научен интерес е од областа на вештачката интелигенција и современите софтверски техники, современите методи на софтверско инженерство, комуникациските мрежи.

e-mail : kostandina.veljanovska@uklo.edu.mk

 

 

Veljanovska Kostandina, ass. prof. Ph.D.

Born in Bitola. She graduated from the Universities : „Sts Cyril and Methodius“ – Skopje, University in Toronto and „St Kliment Ohridski“ – Bitola. She has started her academic career as assistant at the Faculty of Applied Engineering – University of Toronto, Canada, in the field of artificial intelligence.

She has been teaching as an Assistant Professor in several courses in infprmatics  at the Faculty of administration and information systems management within the University „St Kliment Ohridski“ – Bitola since 2008. She has been a Head on the department of Information systems management since 2009.

Her special scientific interest is in the field of artificial intelligence and modern software technics, advanced software engineering methods, communication networks.