Доц. д-р Даниела Андоновска-Трајковска

 

Родена е на 3.02.1979 година во Битола, Р. Македонија. Од 2001 до 2006 работи како помлад асистент, од 2006 до 2010 – асистент, а од 2010 до денес – доцент на Педагошкиот факултет – Битола на група методички предмети на I, II и III циклус студии. Во 2006, магистрира (теза: Методски постапки за поттикнување на поетското творештво во одделенската настава), а во 2010 докторира (теза: Методичко моделирање на развојот на критичката писменост како општообразовна компетентност) на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ – Битола (насока: педагогија од областа на методиките). Коосновач е на Универзитетскиот литературен клуб Дениција ПФБТ УКЛО и раководител на рецитаторската секција и секцијата за креативно пишување. Покрај стручни и научни трудови, пишува поезија и кратки раскази.Daniela Andonovska-Trajkovska, PhD, Assistant professor

Born on 3.02.1979 in Bitola, R. Macedonia. Has worked as younger teaching assistant (2001-2006) and teaching assistant (2006-2010). She is assistant professor (2010-now) for a group of methodology of teaching subjects at I, II and III cycle of studies at the Faculty of education-Bitola. Finishes master degree in 2006 (Motivational education practices for poetry writing in elementary classroom), and doctoral studies in 2010 (Educational methodology for development critical literacy as functional competency) at the University “St. Kliment Ohridski”-Bitola (Pedagogy and the Methodology of teaching). She is cofounder of the University literary club Denicija PFBT UKLO and responsible for rhetorical section and section for creative writing. Besides the scientific papers, she writes poetry and short narratives.

 


ПУБЛИКАЦИИ И ТРУДОВИ ПРЕЗЕНТИРАНИ НА КОНФЕРЕНЦИИ НА ДОЦ. Д-Р ДАНИЕЛА АНДОНОВСКА-ТРАЈКОВСКА

ОБЈАВЕНИ УМЕТНИЧКИ ТРУДОВИ

Андоновска-Трајковска, Д. (2011). Тишината се удави (лирска песна), Поезија итн…ревија за уметност, бр. 2,

Андоновска-Трајковска, Д. (2011). Плетење на тишината (лирска песна), Поезија итн…ревија за уметност, Љ. Груевски (уред.), бр. 2, Битола: Хераклејски поетски свечености,

Андоновска-Трајковска, Д. (2011). Трчањето на зборот (The word’s running), Antologia del XXVII Premio Mondiale di Poesia, Pasquale Amato (уред.).

Андоновска-Трајковска, Д. (2014). Храброст (лирска песна), УЛК Дениција ПФБТ УКЛО, Битфест.

 

СТРУЧНИ И НАУЧНИ ТРУДОВИ

 1. Андоновска-Трајковска, Д. (2002). Мотивацијата кај учениците од одделенската настава во наставата по mакедонски јазик, трудот е презентиран на научната конференција Учителот на 21 век, одржана во организација на Педагошки факултет-Битола, 26.05.2002 во Охрид,
 2. Андоновска-Трајковска, Д., Мирчевска, Б, Цветкова Б. (2002). Селекција на учители во ефективно основно училиште,, трудот е презентиран на научната конференција Учителот на 21 век, одржана во организација на Педагошки факултет-Битола, 26.05.2002 во Охрид,
 3. 3. Андоновска-Трајковска, Д. (2003). Усвојување на версификациски знаења и способности кај деца од трето одделение во основното училиште со помош на компјутер, Зборник на трудови, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“-Скопје. Трудот е презентиран на научниот собир на тема Современото предучилишновоспитание и основното образование – сосотојби и перспективи, одржан на 4 и 5 октомври 2003 година во Охрид во организација на Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“-Скопје
 4. 4. Андоновска-Трајковска, Д. (2004). Компјутерска технологија у одделенској настави матерњег језика. Трудот е презентиран на третиот меѓународен симпозиум Технологија и информатика у образовању – изазов 21. века, одржан на 8 и 9 октомври 2004 година во Белград, Србија во организација на Институтот за педагошки истражувања – Белград, Центарот за развој и примена на науката, технологијата и информатката – Нови Сад, Министерството за наука и заштита на животната средина на Р. Србија, белград и Министерството за просвета и спорт на Р. Србија, белград. Зборникот е отпечатен.
 5. 5. Андоновска-Трајковска, Д. (2004).  Интеракциско-комуникацискиот аспект во активната одделенска настава по македонски јазик на час за обработка на лирска песна. Трудот е презентиран на вториот научен собир со меѓународно учество Воспитно-образовните функции на предучилишното и основното образование во современи услови во организација на Педагошки факултет-Скопје одржан во Струга на 14-16 октомври 2004. Зборникот е отпечатен.
 6. 6. Andonovska-Trajkovska, D. (2005). Poetry: an opportunity to be seen and heard, Annual Conference of ETEN (European Teacher Education Network held in Ohrid, Macedonia, 10-13 february 2005), conference proceedings;
 7. 7. Andonovska-Trajkovska, D. (2005). Classroom management in multicultural settings, Interculturality in the educational process: The third international Balkan scientific congress, Shtip 22-24 September, 2005; ed. dean Blaze Kitanov, Shtip: Pedagogical faculty;
 8. 8. Andonovska-Trajkovska, D., Markovska, B. (2005). Integration of the students with hearing and speaking problems through poetry, Interculturality in the educational process: The third international balkan scientific congress, Shtip 22-24 September, 2005; ed. dean Blaze Kitanov, Pedagogical faculty, Shtip, pp. 444-449;
 9. Андоновска-Трајковска, Д. (2005). Зошто на учителите и на учениците им е потешко да обработуваат лирска поезија за разлика од епска и драмска поезија?, Учител  (1995-2005), Учител X, Јубилејно издание;
 10. Андоновска-Трајковска, Д. и Атанасоска, Т. (2006), Faculty of pedagogy in Bitola and the Miranda Net (virtual community of teachers) membership, Bitolski Vesniк;
 11. Стојаноски, Ј. и Андоновска-Трајковска, Д. (2006).  Сказната во одделенската настава по мајчин јазик, трудот е презентиран на научната конференција paper presented at the conference Contemporary tendentions in the initial training of teachers for preschool and primary school childen, St. Cyrilus and Methodius University, Faculty of Pedagogy  Skopje, 2007, pg. 209-218 (conference held in Ohrid 12-14 2006);
 12. Андоновска Трајковска, Д. (2007). Часот за обработка на лирска песна во одделенската настава како микропедагошки феномен, Микропедагогија: теоретски поставки, емпириска подлога, градба и дејност – избор, Драган Јанкоски, Битола: Универзитет Св. „Климент Охридски“ – Битола, Педагошки факултет – Битола, Постдипломски студии, стр 214-220;
 13. Andonovska-Trajkovska, D. (2007). Using multimedia and hypermedia in the teaching process of language arts, paper presented at the fourth international symposium Technology, Informatics and Knowledge for Learning Society in organization by Institute for Educational Research – Belgrade, Faculty of Math Science – Novi Sad, Center for development and application of Science, Technology and Informatics – Novi Sad, held in Novi Sad, 26-27. 01. 2007;
 14. Andonovska-Trajkovska, D. (2007). Poetry Writing in the Elementary Classroom and Become Aware of Selfness. четвьрта международна научно-практическа конференция на тема Вьтзрасните и децата, децата и вьздрастните Здружение „Елисавета Кларк и Пенка Касабова“, София, Бьлгария, Penka Kassabova & Elizabeth Clarce Educational Foundation – Chicago, USA, София, 5-7 октомври 2007, стр. 170-181;
 15. Andonovska-Trajkovska, D. (2008). Characteristics and Roles of the Teaching Assistants as mentors of the students at the Faculties of Pedagogy, Contemporary intentions in education, Volume 2, IV International Scientific Conference, Republic of Macedonia, University “Ss. Cyril and Methodius” – Skopje, Faculty of Pedagogy “Ss. Clement of Ohrid) – Skopje, Ohrid, June 2008, pg. 305-312.
 16. Andonovska-Trajkovska, D. (2008). Management functions as a basis of successful cooperation between schools and libraries in motivating poetry writing in the classroom, paper presented at the International conference Educational technologies 2008, in organization of Sofia Technical University, Sliven Engineering Pedagogical faculty, Bulgarian Union of Scientists held in Sliven 10-12 October, 2008.
 17. Andonovska-Trajkovska, D. (2008). Creative writing in primary school and creativity as a concept, Sofia university, VI Automn Scientific conference, 21-23 november 2008;
 18. Андоновска-Трајковска, Д. (2008). Анализа на курикулумот во Велика Британија со акцент на стратегијата за развој на јазичната и математичката писменост, Хоризонти, Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, Год. 3, Бр. 3, декември 2008, Битола.
 19. Andonovska-Trajkovska, D. (2009). Critička mediumska pismenost: zahtev za redefinisanje vaspitno-obrazovnih ciljeva i pozicija nastavnika (Critical media literacy: a need for educational goals redefinition and the teacher’s position), paper presented on the Vth International Simposium “Технологија, информатика и образовање за друштво учења и знања” organized by Центар за развој и примену науке, технологије и информатике, Нови Сад, Факултет техничких наука, Нови Сад, Природно-математички факултет, Нови Сад, Институт за педагошка истраживања, Београд, held in Novi Sad on 19-20 june 2009 at Факултет техничких наука, Нови Сад; Зборникот е отпечатен.
 20. Andonovska-Trajkovska, D. (2009). “I want to hear a story about me!”: Integration of the Gypsy and Macedonian students in the elementary classroom by storytelling, presented at 12th International Conference Inclusive Education in the Balkan Countries: Policy and Practice held in Ohrid, 25-27June 2009, organized by Balkan Society for Pedagogy and Education, Faculty of Philosophy – Institute of Pedagogy, University St. Cyril and Methodius – Skopje. Зборникот е отпечатен.
 21. Andonovska-Trajkovska, D. (2009). Determinations for developing critical literacy recognized in the New Zealand curriculum, Sounds of New Zealand, Juan Josè Varela Tembra (ed.), Los autores, octubre de 2009, Tórculo Artes Gráficas, S.A, Spain (ISBN 978-84-613-2866-6);
 22. Andonovska-Trajkovska, D. (2009). The Poems in the Language Arts Books used in Elementary Schools in Macedonia: Analysis of the Language Arts Books, The 5th International Balkan Education and Science Congress, Edirne, 1-3 0ctober;
 23. 23. Andonovska-Trajkovska, D. and Ugrinovska, G. (2009). Poems as opportunity for recognizing divergent thinking at students in primary school as indicator for creativity, presented at the First international conference: Надарените и талентираните креатори на прогресот held in Ohrid, october, 16-17;
 24. 24. Андоновска-Трајковска, Д. (2009). Влијанието на курикулумот врз методскиот пристап кон креативното пишување во Канада, Хоризонти, Битола: Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола,
 25. 25. Andonovska-Trajkovska, D., Cvetkova, B., Atanasoska, T. (2010). Language development of a 1 to 2 years old child in Macedonian context: morphological and semantic approach (case study), presented at The world conference on educational science (WCES) at Bahcesehir University Istanbul, Turkey on February 4-8,
 26. Cvetkova, B., Andonovska-Trajkovska, D., Atanasoska, T. (2010). Values of some strategies of teaching and learning in fine art education, presented at The world conference on educational science (WCES) at Bahcesehir University Istanbul, Turkey on February 4-8, 2010,
 27. Андоновска-Трајковска, Д. (2010). Детското поетско творештво – креативност во акција трудот е презентиран на Петтиот меѓународен научен собир Образование за хумано општество во организација на Педагошки факултет-Скопје, Универзитет Св. „Кирил и Методиј“, Скопје, 28-29 мај.
 28. Илиев, Д., Атанасоска, Т., Андоновска-Трајковска, Д., Цветкова, Б. (2010). Примена на современи стратегии и техники на поучување во основните училишта – материјали за реализација на обука, Проект за модернизација на образованието, Педагошки факултет- Битола,
 29. Андоновска-Трајковска, Д. (2010). Животот во десет бои и детето во него. Реафирмација на воспитната улога на училиштето, Скопје: Домот на просветните работници на Македонија, Педагошки факултет „Св. Климент Охридски“, Филозофски факултет, Научното друштво за образование и педагогија;
 30. Андоновска-Трајковска, Д. (2010). Дали учениците од одделенската настава можат да ги изразуваат своите чувства во лирска форма?, Хоризонти, Битола: Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола, VI: 6, стр. 399-410,
 31. Andonovska-Trajkovska, D. (2011). Critical literacy: terminological determination, VI Balkan Education and Science Congress: The modern society and education, Skopje: Ss. Cyril and Methodius University, Faculty of Pedagogy “St. Kliment Ohridski”-Skopje, pg.1157-1163,
 32. 32. Андоновска-Tрајковска, Д. (2011). Описменувањето и факторите на интеракција ВО развојот на критичката писменост, Хоризонти.
 33. Андоновска-Tрајковска, Д. (2011). Рецепција на лирската песна за деца во одделенската настава, III научно-стручен собир со меѓународно учество „Oбразованието во 21 век“, Македонско научно друштво (МНД), 9.12.2011,
 34. 34. Andonovska-Trajkovska, D. (2012). Propp’s Functions Recognized in the Children’s Perceptions of the Fairy Tales. Procedia Social and Behavioral Sciences Journal 46, pg. 1695-1700, Elsevier pub. (paper presented at The IV world conference on educational science (WCES) University of Barselona, 2-5 february 2011 Barselona organized by Academic World Education and Research Center)
 35. 35. Cvetkova Dimov, B., Andonovska-Trajkovska (2012). Role of puppet in the early child development, presented at the International Conference Education across borders, Faculty of education – Florina, University if Western Macedonia, University of Fan. Noli of Korca, University St. Kliment Ohridski – Bitola, R. Macedonia, 5-7.10.2012
 36. 36. Cvetkova Dimov, B., Andonovska-Trajkovska, D. (2012), Poboljšanje kvaliteta obrazovanja nastavnika (improving the quality of teacher education) Konferencija Sremski Karlovci
 37. Андоновска-Трајковска, Д. (2012). Развојот на говорот кај детето: историски, теориски и методички пристап, Учител, Интернационално списание, Битола: Универзитет „Св. Климент Охридски“, Педагошки факултет-Битола, стр. 209-218
 38. Андоновска-Tрајковска, Д. (2013). Потреба од развивање на критичката писменост кај учениците од основното училиште во Р. Македонија презентиран на Меѓународниот научен симпозиум Воспитанието и образованието меѓу традиционалното и современото во чест на јубилејот 65 години Институт за педагогија на Филозофскиот факулет-Скопје одржан во Охрид 22-24 септември 2011, стр. 481-490.
 39. Андоновска-Трајковска, Д. (2013). Комуникациски аспекти на лидерството. Миовска-Спасева, С., Андоновска-Трајковска, Д., Селими, Н. Водство во образованието, Скопје: Филозофски факултет.
 40. Андоновска-Трајковска, Д. (2013). Управување со промени. Миовска-Спасева, С., Андоновска-Трајковска, Д., Селими, Н. Водство во образованието, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет-Скопје.
 41. 41. Андоновска-Трајковска, Д. и Миовска Спасева, С. (2013). Водство во образованието: прирачник за обучување водачи  во образованието, Скопје: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет-Скопје.
 42. 42. Andonovska-Trajkovska, D. and Cvetkova-Dimov, B. (September 2013). WebQuest as a Teaching Strategy, “Teacher” International journal of education, Bitola: University St. Kliment Ohridski, Faculty of education-Bitola, Vol 5, pp. 15-22,
 43. Andonovska-Trajkovska, Cvetkova-Dimov, B. (2013). Using the Actantial model as a strategy for motivation of writing narratives in the elementary classroom presented at the International conferece: Innovations, challenges and tendencies in the postmodern education, 12-13 september, 2013, Stara Zagora, Bulgaria
 44. Цветкова Димов, Б. и Андоновска-Трајковска, Д. (2013). Методиките и нивното место во постигнувањето квалитетно воспитание и образование за воспитувачите и наставниците, презентиран на меѓународниот научен собир Савремене тенденције у наставним и ваннаставним активностима на Учитељским (Педагошким) факултетима во организација на Учитељски факултет во Врање, Универзитет во Ниш на 6.12.2013
Close Menu