доц. д-р Гордана Стојаноска

 

 

Родена на 14.05.1969 година во Битола. Магистрирала на Институт за социолошки и политичко – правни истражувања, УКИМ – Скопје на 09.12.2008 година на тема „Дискриминацијата на учениците по етничка основа во училишта со мешан етнички состав“. Докторирала на истата институција на 16.07.2012 година на тема„Верското образование во основните училишта во Република Македонија“. Работи како доцент на Педагошки факултет – Битола на група социолошки предмети. Претседател е на Универзитетскот литературен клуб Дениција ПФБТ УКЛО. Напишала голем број на стручни и научни трудови, а се занимава и со пишување на поезија и проза.

 


Bio-bibliography

Born on 14.05.1969 in Bitola. Finished master degree at the Institute for Sociological and Political and Juridical Researches, State University of Skopje “Ss. Cyril and Methodius” on 9.12.2008 with thesis Ethnic discrimination of students in mixed ethnic schools. Finished doctoral studies at the same institution on 16.07.2012 with thesis Religious education in the primary schools. Works at the Faculty of education-Bitola as assistant professor for a group of sociological courses. She is president at the University literary club Denicija PFBT UKLO. Besides writing a number of scientific papers, she also writes poetry and prose.

List of published papers and case studies

1. Zhoglev, Z Ph.d. Stojanoska, G. Family incomes, beathing of the primary school children and their school achievement, презентирано на ETEN (European Teacher Education Network) Conference, февруари 2005;

2. Zhoglev, Z Ph.d. Stojanoska, G. The New Testament as a basis of teaching interculturality through the educational process, The Third Iinternational Balkan Scientific Congres “INTERCULTURALITY IN THE EDUCATIONAL PROCESS”. Shtip, Pedagoski fakultet, 22-24 September 2005 : 95-99;

3. Стојаноска, Г. Патот до бесмртноста: Врвовите на филозофот (приредил) Златко Жоглев, Битола: Педагошки факултет-Битола, Скопје: Филозофски факултет-Скопје, 2006;

4. Стојаноска, Г. Длабоко од душата – уредник на книгата поезија: Длабоко од душата од Менде Солунчевски – Битола: Љубители на литература и наука, ЛК „Висарион“, Д. Хисар, ЛК „Изгрев“, Д. Хисар, 2006;

5. Д-р Жоглев, З. Стојаноска, Г. Предметната програма по компаративни религиски системи на Педагошкиот факултет-Битола: досегашни искуства-предности и слабости. Презентирано на Научен собир со меѓународно учество на тема: Современите тенденции на формирањето на наставниот кадар за предучилишно воспитување и одделенска настава, 12-14.10.2006, Струга;

6. Соработник во: Јашари, Х. Жоглев, З. Абдулаи, Ј. Студентите и глобалните политички и религизни движења. Тетово: ЈИЕ Универзитет, 2008.

7. Стојаноска, Г. Дискриминацијата на учениците по етничка основа во училишта со мешан етнички состав. – Магистерски труд, одбранет на Институтот за социолошки и политичко правни истражувања, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 09.12. 2008;

8. Uticaj školskih koncepcija na interesovanje učenika u funkciji njihovih intelektualnih sposobnosti. Visoka škola za vaspitače strukovnih studija – Subotica. Nastava i bolonjski proces: The teaching based on the Bologna process. Zbornik radova sa međunarodne interdisciplinarne stručnočnaučne konferencije. Subotica: maj 2009.

9. Ма Stojanoska, G. Education For religions. Trakya University, Faculty of education, Edirne – Turekey, Trakya University, Faculty of education, Stara Zagora – Bulgaria, St. Cyril and Methodius University, Skopje – Macedonia. The 5 th International Balkan Education and Science Congress. Edirne – Turkey, October, 2009.

10. М-р Стојаноска, Г. Емоционалната интелигенција на наставниците и родителите и нејзиното влијание врз надарените деца. Универзитет Св. Климент Охридски – Битола, Педагошки факултет – Битола. Прва интернационална конференција: Надарените и талентираните креатори на прогресот (теорија и практика). Битола-Охрид, октомври 2009.

11. М-р Стојаноска, Г. Песна над песните – воспевање на Божјата или пофалба на човечката љубов. Универзитет „Св. Климент Охридски“: Хоризонти. Година V, број 5. Битола, декември 2009.

 

12. Мr Stojanoska, G. Zloupotreba i nasilje nad detetom i uloga obrazovanja u sprečavanju istog. Visoka škola za vaspitače strukovnih studija – Aleksinac. Naše stvaranje: Zbornik radova sa petog simpozijuma “Vaspitač u 21 veka”. Aleksinac, 2010.

13. Д-р Жоглев, З. М-р Стојаноска, Г. Христијанството како извор на интеркултурата. Светска Конференција за меѓурелигиски и Меѓуцивилизациски Дијалог. Министерство за култура, во соработка со Комисијата за односи со верските заедници и религиозните групи на република Македонија: Охрид – Македонија, 6-8 Мај, 2010.

14. Д-р Кука, М. М-р Стојаноска, Г. Социолошка оправданост на каузалноста на развојот на педагогијата и општата општествена култура. Универзитет „Св. Климент Охридски“: Хоризонти. Година VI, број 5. Битола, декември 2010.

15. Д-р Жоглев, З. М-р Стојаноска, Г. Социологијата на менаџмент во Република Македонија. Меѓународна научна конференција: „Социологијата и предизвиците на глобалната ера“. Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Филозофски факултет, Институт за социологија. Скопје, 13-15 јуни, 2011. (во печат)

16. Д-р Жоглев, З. М-р Стојаноска, Г. Емин, Ѓ. Турските верски училишта во Битола до Младотурското движење. „Меѓународен форум за Македонија: Македонија во периодот на реформите и уставноста.“ Општина – Битола, Универзитет „Св. Климент Охридски, Adalar Belediyesi. 23-24 јуни 2011, Битола. (во печат)

 

17. D-r Zhoglev, Z. m-r Stojanoska, G. m-r Obednikovska, S. WOMEN AND THEIRS INVOLVEMENT AND PARTICIPATION IN HEI (HIGHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS): the case of public universities in Republic of Macedonia. Trakya Üniversitesi –Trakya: Conference Woman and business. Trakya, 30.09.2011. (во печат)

 

18. D-r Zhoglev, Z. m-r Stojanoska, G. Religion, religious communities, religious groups, values and society. VI Balkan Education and Science Congress: The modern society and education. Ohrid, 29.09-01.10. 2011.

19. Д-р Жоглев, З. М-р Стојаноска, Г. Новиот Завет како извор на ненасилство, мир и разбирање. Меѓународен научно-стручен собир:Образованието во 21 век“. Македонско научно друштво – Битола. Битола, 09.12.2011.

20. М-р Стојаноска, Г. Апокалипса – уништување на светот или ерозија на вредности. Универзитет „Св. Климент Охридски“ – Битола.- Хоризонти: Меѓународно научно списание на Универзитетот „Св. Климент Охридски“.– Битола. Битола, 2012, број 7, година VII.

21. Превод на: Д-р Мирослав, К.. Методика на природните науки. Београд: М. Кука, 2011.

 

22. Spec. Ildiko Đokić, mr Gordana Stojanovska, dr Metodija Stojanovski. SPECIFICITY MOTIVATED BEHAVIOR IN EDUCATIONAL – TRAINING PROCESS. Mеђународна интердисциплинарна научно-стручна конференција: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ И СПОРТСКИ ХОРИЗОНТИ, Висока школа струковних студија за образовање васпитача и тренера, Суботица. Србија, Суботица, 11 и 12 Мај, 2012.

 

23. Dr Kuka, M. Dr Stojanovski, M. Mr Stojanoska, G.Spec. Đokić,I. CHANGES TO CURRENT STRUCTURE OF EDUCATION SYSTEM WORK FOR IMPROVING THE PROCESS OF EDUCATION. 4 th International Conference, Technical Faculty Čačak, 1−3rd June, 2012. E – paper: file:///E:/PDF/6)%20Obrazovna%20tehnologija/PDF/605%20Miroslav%20Kuka%20-%20Izmene%20aktuelnih%20struktura%20obrazovnog%20sistema.pdf

24. М-р Стојаноска, Г. Верското образование во основните училишта во Република Македонија. – Докторска дисертација  одбранета на Институтот за   социолошки и политичко правни истражувања, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ – Скопје, 16.07. 2012.

25. Ph.D. Kuka, M. Ph.D. Stojanoska, G. REDEFINITION OF EDUCATION STRUCTURE OF REPUBLIC OF SERBIA. International conference: Еducation across border. Florina, 5-7 October 2012. (во печат)

 

26. Стојаноска, Г. Методски приказ за час по поетско творештво, запознавање со антоними: Методика на наставата по поетско творештво, д-р Даниела  Андоновска Трајковска (во печат).

27. Проф. д-р Жоглев, З., доц. д-р Стојаноска, Г. Професионално здружување на битолските просветни работници меѓу двете светски војни. Научен собир        за конзулска Битола и Историските врски меѓу Македонија и Србија, 01.06.2013.

28. Проф. д-р Жоглев, З., доц. д-р Стојаноска, Г. Платон за образованието и воспитувањето. Интернационална конференција: 2400 години од формирањето на Платоновата Академија. УКИМ – Скопје, Филозофски факултет, Институт за филозофија, 25-26.10.2013.