доц. д-р Весна Продановска – Поповска

Кратка биографија

Доц д-р Весна Продановска-Попоска е родена на 21.01.1979 година во Битола.  Во 2016 година се стекнува со научниот степен доктор на науки по Методика на настава по англиски јазик при Факултетот за класични и нови филологии –Универзитет „Св. Климент Охридски“-Софија, Р. Бугарија и работи како доцент на Факултетот за биотехнички науки-Битола.

Во текот на своето професионално и академско искуство учествувала на бројни конференции и разни научни настани на кои презенетирала свои  научни и стручни трудови кои се објавени во референтни списанија и зборници. Објавените трудови на доц. д-р Весна Продановска-Попоска се на тема изучување на англискиот јазик како странски, стратегии и методи на учење и изучување странски јазик, вештината зборување при изучувањето на странски јазик, компарација на гласовните системи на англискиот јазик и други јазици, јазична интерференција итн., и истите се достапни на електронските бази http://eprints.uklo.edu.mk/ https://www.researchgate.net/ , https://scholar.google.com/ и http://eprints.ugd.edu.mk/ .

Член е на уредувачкиот одбор  на меѓународното научно списание Палимсест  и активно работи како јазичен уредник по англиски јазик и рецензира трудови од својата област. Исто така е член на уредувачкиот одбор и активно работи како рецензент во Канадското меѓународно списание English Language Teaching и рецензира трудови од својата област а до денес рецензирала повеќе од 50 трудови.  Од почетокот на својата работа па до денес рецензирала трудови од својата област за Годишниот зборник на Филолошкиот факултет при Универзитетот „ Гоце Делчев“ –Штип, и е член на рецензенскиот одбор на Меѓународно здружение на истражувачи по менаџмент, хуманистички и социјални науки.

Членува во на Асоцијацијата на наставници по англиски јазик во Македонија https://www.eltam.org.mk/ и е член на Меѓународното здружение на преведувачи и толкувачи на Република Македонија ЗПРМ/ MATA https://mata.mk/en/find-a-translator/.

Од 2005 година како постојан судски преведувач, преведувала и сѐ уште работи на бројна стручна литература, работела на многу конференции и семинари од разна тематика како симултан и консекутивен толкувач меѓу трите јазика- македонски, англиски и бугарски јазик и обратно. Од 2010 година па наваму има ангажман со неколку светски ревизорски агенции за регионот на Европа, Азија и Среден Исток како толкувач и преведувач од македонски на англиски и бугарски јазик и обратно во рамките на бројни ревизии за усогласеност на работните услови на вработените во производниот сектор во државата.

Email: vesna.prodanovska@uklo.edu.mk

 

 

 

 

Short biography

Assistant Prof. Vesna Prodanovska-Poposka was born on January 21, 1979 in Bitola. She holds a PhD in Methodology of Teaching English at the Faculty of Classical and New Philology – University “St. Kliment Ohridski ”-Sofia, R. Bulgaria and works as an assistant professor at the Faculty of Biotechnical Sciences-Bitola. During her professional and academic experience, she attended numerous conferences and various scientific events participating with her scientific and professional articles published in reference journals and proceedings. Her field of interest are the topics on learning English as a foreign language, strategies and methods of learning and learning a foreign language, speaking skills in learning a foreign language, comparison of vocal systems in English and other languages, language interference, etc. , and they are available on the electronic databases http://eprints.uklo.edu.mk/ https://www.researchgate.net/ , https://scholar.google.com/ и http://eprints.ugd.edu.mk/ . Dr. Prodanovska-Poposka e is a member of the editorial board of the international scientific journal Palimsest and actively works as a language editor in English and reviews papers in her field. She is also a member of the editorial board and actively works as a reviewer in the Canadian International Journal English Language Teaching and has reviewed more than 50 papers. From the beginning of her academic career she has reviewed papers in her field for the Yearbook of the Faculty of Philology at the University “Goce Delchev” -Stip, and is a member of the review board of the International Association of Researchers in Management, Humanities and Social Sciences.

She is a member of the Association of English Teachers in Macedonia https://www.eltam.org.mk/and is a member of the International Association of Translators and Interpreters of the Republic of Macedonia https://mata.mk/en/find-a-translator/.

Dr. Prodanovska-Poposka is a court-commissioned translator& interpreter since 2005 and works on translation of a large number of professional literature, worked at many conferences and seminars on various topics as a simultaneous and consecutive interpreter between the three languages ​​- Macedonian, English and Bulgarian and vice versa. From 2010 onwards she has been hired by several world audit agencies for the region of Europe, Asia and the Middle East as an interpreter and translator from Macedonian to English and Bulgarian and vice versa and worked on numerous audits for compliance of the working conditions of employees in the manufacturing sector in Macedonia.

 

Библиографија

 

Prodanovska-Poposka, Vesna and Todorova, Marija (2022) СТРАТЕГИИ ПРИ УСВОЈУВАЊЕ НА ШПАНСКИ ЈАЗИК (Ј3) КАЈ СТУДЕНТИ СО АНГЛИСКИ ЈАЗИК (Ј2). Годишен зборник 2021 Филолошки факултет Универзитет Гоце Делчев – Штип, 12 (18). pp. 206-2016. ISSN 1857-7059

Prodanovska-Poposka, Vesna (2022) LANGUAGE LEARNING STRATEGIES TO LEARNERS OF ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES IN HIGHER EDUCATION. ГОДИШЕН ЗБОРНИК 2021 Филолошки факултет- Универзитет Гоце Делчев- Штип, 12 (18). pp. 195-203. ISSN 1857-7059

Prodanovska-Poposka, Vesna and Kitanovska-Ristoska, Elena and Neshkovska, Silvana (2021) STUDENTS’ PERSPECTIVES ОN TEACHING LITERATURE IN EFL CLASSES: VARIOUS POSSIBILITIES FOR CREATING EXCITING CLASSROOM EXPERIENCES. Horizons International scientific journal Series A Social Sciences and Humanities. ISSN 1857-9884

Prodanovska – Poposka, Vesna and Pachovska, Mirjana (2021) ВЛИЈАНИЕТО НА СТРАНСКИТЕ ЈАЗИЦИ ВРЗ МАКЕДОНСКИОТ ЈАЗИК СПОРЕД КОНЕСКИ. ЗБОРНИК НА ТРУДОВИ ОД ТРКАЛЕЗНАТА МАСА „ДЕЛОТО НА КОНЕСКИ – ПОСТОЈАН ИЗВОР НА ИСТРАЖУВАЊА ВО НАУКАТА ЗА ЈАЗИКОТ, ЛИТЕРАТУРАТА И КУЛТУРАТА“. ISSN 978-9989-100-64-2

Prodanovska-Poposka, Vesna (2021) ACQUIRING PROPER PRONUNCIATION: AN OVERVIEW OF A SET OF EXERCISES FOR IMPROVING ENGLISH LONG /i:/ AND /u:/ VOWELS. FILKO Fifth International Scientific Conference, Conference Proceedings. ISSN ISBN 978-608-244-787-2

Prodanovska-Poposka, Vesna (2021) FOREIGN LANGUAGE TEACHING FOR GIFTED LEARNERS: OVERVIEW OF LISTENING, READING, SPEAKING AND WRITING. GIFTED AND TALENTED CREATORS OF PROGRESS.

Prodanovska-Poposka, Vesna and Todorova, Marija (2020) ГЛАСОВНИТЕ СИСТЕМИ НА ШПАНСКИОТ И НА АНГЛИСКИОТ ЈАЗИК. Conference Proceedings of the International Scientific Conference “FILKO” – Philology, Culture and Education. pp. 345-350. ISSN 978-608-244-787-2

Prodanovska-Poposka, Vesna and Koceva, Vesna (2019) ПРОУЧУВАЊА И ИСТРАЖУВАЊА ВО ВРСКА СО ЕФИКАСНОСТА НА ЕКСПЛИЦИТНАТА И ИМПЛИЦИТНАТА НАСТАВА ПО ГРАМАТИКА. Knowledge- Intrnational Journal, 30 (5). pp. 1085-1352. ISSN ISSN 1857-923X

Prodanovska-Poposka, Vesna (2018) ПРЕГЛЕД НА КОМУНИКАТИВНИОТ ПРИСТАП ПРИ ИЗУЧУВАЊЕТО НА СТРАНСКИ ЈАЗИК СО ОСВРТ КОН ВЕШТИНАТА ЗБОРУВАЊЕ. Yearbook – Faculty of Philology, viii (9). pp. 71-77. ISSN 1857- 8667

Prodanovska-Poposka, Vesna and Koceva, Vesna (2018) ПРЕГЛЕД НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА УЧЕЊЕ НА СТРАНСКИ ЈАЗИК СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА СТРАТЕГИИТЕ ЗА СОВЛАДУВАЊЕ НА ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР. Knowledge – International Journal, 23 (5). pp. 1359-1364. ISSN 1857-923X

Prodanovska-Poposka, Vesna and Neshkovska, Silvana (2018) ПРЕГЛЕД НА ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОЛИТИКА, ПРАГОВОТО РАВНИЩЕ И ОБЩАTA ЕЗИКОВА РЕФЕРЕНТНА РАМКА. POSTMODERNISM PROBLEMS, 8 (3). pp. 407-422. ISSN 1314-3700

Prodanovska-Poposka, Vesna (2018) ПРЕГЛЕД НА МАКЕДОНСКИОТ И АНГЛИСКИОТ ГЛАСОВЕН СИСТЕМ: ВЛИЈАНИЕТО НА МАЈЧНИОТЈАЗИК ВО СОВЛАДУВАЊЕТО НА ПРАВИЛЕН ИЗГОВОР НА АНГЛИСКИ ЈАЗИК. In: Filko 3, 26-27 April 2018, Stip, Macedonia.

Prodanovska-Poposka, Vesna (2018) Languages in Contact and Applied Linguistics – “Intruded” Bilingualism. In: International Conference on Literature, Languages, Humanities and Social Sciences, 2-4 October 2018, Budapest, Hungary.

Prodanovska Poposka, Vesna (2018) Преглед на комуникативниот пристап при изучувањето на странски јазик со осврт кон вештината зборување. Годишен зборник 2017 – Филолошки факултет, УГД – Штип, VIII (9). pp. 71-78. ISSN 1857-7059

Prodanovska-Poposka, Vesna (2017) ПРЕГЛЕД НА МЕТОДИТЕ И ТЕХНИКИТЕ ПРИ ИЗУЧУВАЊЕТО НА СТРАНСКИ ЈАЗИК ВО ОДНОС НА ПРАВИЛНИОТ ИЗГОВОР. Conference Proceedings -Filko- Philology, Culture and Education Second International Scientific Conference. pp. 515-521. ISSN 978-608-244-469-7

Prodanovska-Poposka, Vesna (2017) A study of proper pronunciation as a factor of successful communication. CBU International Conference Proceedings 2017, 5. pp. 778-783. ISSN 1805-997X/1805-9961

Prodanovska, Vesna (2017) Улогата на наставникот и ученикот при совладувањето на правилен изговор во изучувањето на англискиот како странски јазик. In: International Scientific Conference St. Kliment’s Lifework, 23-24 Јune 2016, Stip, Macedonia.

Prodanovska, Vesna (2016) Важноста и приодите при предавањата по правилен изговор во изучувањето на англискиот како странски јазик. Зборник на трудови од Првата меѓународна научна конференција ФИЛКО (филологија, култура, образование), I (1). pp. 775-783. ISSN 978-608-244-308-9

Prodanovska Poposka, Vesna (2016) Улогата на правилниот изговор при комуникацијата на англиски јазик изучуван како странски јазик. Годишен зборник на Филолошки факултет ‒ Штип, 7 (1). pp. 97-102. ISSN 1857-7059

Prodanovska Poposka, Vesna (2016) Pronunciation Proficiency Level and Problematic Areas of Tertiary Level Students-Learners of English as a Foreign Language from Gotse Delchev University Shtip – Macedonia. International Journal of Sciences: Basic and Applied Research (IJSBAR), 30 (3). pp. 199-208. ISSN 2307-4531

Prodanovska, Vesna (2015) Teaching Modern Languages in the Republic of Macedonia. Foreign Language Teaching, 42 (6). pp. 625-632. ISSN 1314-8567

Prodanovska, Vesna (2010) How Do Young Italians Speak Today. Yearbook of Faculty of Philology, 1 (1). pp. 135-142. ISSN 1857-7059

Enrico, John and Prodanovska, Vesna (2010) A Preliminary Investigation of the Production of English Stress and Intonation by Macedonian Learners. Conference Proceedings from the International Conference at South East European University ‘From Teaching to Learning: Current Trends in E.L.T.’. pp. 41-53.

Prodanovska, Vesna (2009) Prednost poznavanja engleskog jezika u procesu korišćenja interneta što kasnije vodi internet plagijatorstvo. Tehnologija informatika obrazovanje za društvo ucenja i znanja (II deo), 5 (2). pp. 353-362. ISSN 978-86-7447-090-9

Ulanska, Tatjana and Prodanovska, Vesna (2009) Primena informatiĉko-komunikacijske tehnologije u obrazovnim institucijama u Makedoniji. Tehnologija informatika obrazovanje za društvo uĉenja i znanja, I (5). pp. 185-191. ISSN 978-86-7447-083-1 (IPI)

Mitreva, Elizabeta and Prodanovska, Vesna (2009) Providing quality of the business processes through motivation and establishing an efficient communication with the employees. Economic Development, 3 (3). pp. 139-155.