доц. д-р Биљана Цветкова Димов

доц. д-р Биљана Цветкова Димов

Биљана Цветкова Димов е родена на 10.09.1978 година во Битола. Доктор е на педагошки науки од областа на методиките. Во периодот од 2004 до 2006 година ангажирана е како демонстратор, во периодот од 2007-2010 како асистент, а од 2010 е доцент на Педагошкиот факултет –Битола при Универзитетот Св.Климент Охридски – Битола. Учествува на бројни научни конференции и научни собири во земјата и странство. Свои трудови има публикувано во странски списанија и дел е од тимовите во реализацијата на повеќе проекти.

 

 

 

 

 


 

Библиографија:

Список на објавени научно-стручни трудови

 

 1. Имплементација на поп-артот во одделенската настава (2005) стр. 205-214, УЧИТЕЛ:  Списание на Педагошкиот факултет Битола, редакција Јордан Стојаноски …) Год X, бр.1 (2005), Педагошки факултет –Битола.
 2. Andonovska-Trajkovska, D., Mirchevska, B, and Cvetkova, B.  (2002). Selection of the Teachers in Effective Primary School  with co-author: The paper is presented on 26. 05. 2002: International scientific conference named ,,Teacher of the 21 century” organized by Faculty of Pedagogy University “St. Kliment Ohridski” – Bitola) in Ohrid;
 3. Менторството во перманентното професионално усовршување на наставничките кадри (2007) стр. 89-94, Научен собир со меѓународно учество на тема: Современи тенденции во формирањето на наставниот кадар за предучилишното воспитание и одделенската настава, уредувачки одбор Мито Спасовски и др. Универзитет Св. Кирил и Методиј – Скопје, Педагошки факултет Св. Климент Охридски – Скопје, Скопје.
 4. Multimedija u likovno vaspitanje i obrazovanje, (2007) str.451-454, објавено во зборникот: Tehnologija, informatika, obrazovanje 4, priredili Mirčeta Danilović, Slobodan Popov, Beograd: Institut za pedagoška istraživanja; Novi Sad: Centar za razvoj i primenu nauke, tehnologije, informatike; Prirodno matematički fakultet Novi Sad, Novi Sad – Beograd, 2007.
 5. The role of adults in organization of children’s free time (2007) објавено во зборникот: Сдружение Елисавета Кларк и Пенка Касабова – София, България Penka Kasabova and Elizabeth Clarce Educational Foundation – Chicago USA, ВЪЗРАСТНИТЕ И ДЕЦАТА, ДЕЦАТА И ВЪЗРАСТНИТЕ, Четврърта международна научно-практическа конференция, 5-7 октомври 2007 София, стр.133 -140, The Fourth International  Scientific Conference – “ADULTS AND CHILDREN, CHILDREN AND ADULTS” 5-7 October 2007 – Sofia Place: Sofia University Kliment Ohridski.
 6. Multicultural and intercultural approach in fine art education (2008) page 81-85, IV International Scientific Conference: Contemporary intentions in education Volume 1, 13-15 June, 2008 Ohrid, R.Macedonia, (editorial board Vlado Timovski… i dr.) Skopje: Faculty of Pedagogy St. Clement of Ohrid.
 7. Professional communication needed determinant to successful teacher for manage the conflicts, ИЗВЕСТИАЯ НА СЬЮЗА НА УЧЕНИТЕ – СЛИВЕН Том 14 2008 Четвьрта национална конференция с международно участие Образователни технологии 2008 проведена 10-12 октомври 2008 г. на ТУ София, ИПФ- Сливен, Сливен стр.105-108 (Professional communication needed determinant to successful teacher for manage the conflicts, International Conference, Educational Technologies 2008, 10.10. – 12.10.2008 Sliven, Sofia Technical University Sliven, Engineering Pedagogical Faculty, Bulgarian Union of Scientsts).
 8. Teacher competencies needed for teaching fine art education in primary school, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, София Факултетът по начална и предучилищна педагогика при Софийски университет „Св. Климент Охридски“ Доклади на Шестата Есенна Научна Конференция на Факултета по Начална и Предучилишна Педагогика София, 21 – 22 ноември 2008 г, Издавателство „ВЕДА СЛОВЕНА – ЖГ“ София, 2008, стр. 364-366.
 9. Cvetkova, B. (2009) Influence of aesthetic appreciation in development of difference, recognizing, and understanding the concepts drawing, picture and sculpture at school children from 7-11 years, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 1(1), 2009, p 2425-2428.
 10. Izrada amaterskih filmova u nastavi likovne kulture u windows movie maker (2009) Zbornik radova Simpozijum TIO5, Naucni skup Tehnologija Informatika i obrazovanje za društvo učenja i znanja, Prirodno matematički fakultet Novi Sad, Novi Sad, 15.06.2009.
 11. Influence of educational level of parents on development of children fine-art culture, The 5 th International Balkan Education and Science Congress, Education in the Balkans Today, Trakya University Edirne Turkey 1-3 October 2009, published in Volume 2, p.364-366.
 12. Talented and gifted children in world of puppets and puppet theater, Прва интернационална конференција Надарените и талентираните креатори на прогресот (теорија и практика) 16-17 Октомври 2009 Битола-Охрид, First international scientific conference Gifted and talented creators of the progress – theory and practice – October 16 – 17, 2009, Bitola and Ohrid, Republic of Macedonia, стр. 267-269.
 13. Cvetkova, B. (2009) Position of Visual art in curriculums of New Zealand and R.Macedonia in primary education, Sounds of New Zealand, Juan Josè Varela Tembra (ed.), Los autores, octubre de 2009, Tórculo Artes Gráficas, S.A, Spain (ISBN 978-84-613-2866-6).
 14. Cvetkova, B. Andonovska-Trajkovska, D. Atanasoska, T.  (2010) Values of some strategies of teaching and learning in fine art education, Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 2010, p 2841-2845, and at the same time index on the Science Direct and Scopus.
 15. Andonovska-Trajkovska, D. Cvetkova, B. Atanasoska, T. (2010) Language development of a 1 to 2 years old child in Macedonian context: morphological and semantic approach (case study), Procedia – Social and Behavioral Sciences, Volume 2, Issue 2, 2010, p 3094-3098, and at the same time index on the Science Direct and Scopus.
 16. Проценување на ликовниот развој и анализа на детски ликовни творби фактор во хуманизацијата на односите наставник- ученик (2010), Зборник од Петтиот научен собир: Образование за хумано опшество, 28-29.05.2010 – Охрид, Универзитет Св.Кирил и Методиј-Скопје, Педагошки факултет Св.Климент Охридски-Скопје.
 17. Примена на современи стратегии и техники на поучување во основните училишта – материјали за реализација на обука (2010), (материјалите ги изработија доц.д-р Илиев, Д. проф. д-р Атанасоска, Т. ас. д-р Андоновска-Трајковска, Д. ас.м-р Цветкова, Б.), Проект за модернизација на образованието, Педагошки факултет- Битола.
 18. Од едукација и тренинг на педагошките факултети до доживотно учење на воспитувачите и наставниците, труд презентиран на меѓународниот научен симпозиум на тема: Воспитанието и образованието меѓу традиционалното и современото, Охрид, 22-24 септември 2011 год.(зборникот е во печат)
 19. Културното наследство и ликовното воспитание и образование пат кон мултикултуралност и интеркултуралност, VI меѓународен Балкански конгрес за образование и наука на тема (6;2011): Современото општество и образованието 29 септември и 1 октомври,Зборник на трудови, Педагошки факултет Св.Климент Охридски,Скопје 2011 година.
 20. Ликовната култура во основното и задолжителното образование, Македонско научно друштво Мнд-Битола,Трет научно-стручен собир со меѓународно учество на тема:Образованието во 21-от век можности и  предизвици-09.12.2011 година, нууб „Св. Климент охридски –Битола.
 21. Cvetkova -Dimov B. Andonovska- Trajkovska D. Improving the quality of teacher education, 10 Međunarodna naučno –stručna konferencija Na putu ka dobu znanja,28-29.09.2012 Sremski Karlovci ,zbornik rezimea ISBN 978-86-85067-41-9, organizatori Fakultet za menađment Sremski Karlovci-Novi Sad I Visoka Ŝkola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača Kikinda, R.Srbija
 22. Cvetkova -Dimov B. Andonovska- Trajkovska D. Role of puppet theater in early child development, Conference Education across borders, University of Western Macedonia, Faculty of education Florina, 5-7 october, 2012
 23. Cvetkova Dimov, B.Iliev, D. Atanasoska, T.  (2013), Inclusive Education: Continuity of the Macedonian Reflective Techer, World Conference on Educational Sciences – 2013 Sapienza University of Rome, Italy paper is already accepted and will be published in the Procedia Social and Behavioural Journal ISSN: 1877-0428 and at the same time index on the Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) Science Direct and Scopus.
 24. Iliev, D. Cvetkova Dimov, B. Atanasoska, T.  (2013) The Quality of Pupil Action Researches in the Light of Research Paradigm, World Conference on Educational Sciences – 2013 Sapienza University of Rome, Italy paper is already accepted and will be published in the Procedia Social and Behavioural Journal ISSN: 1877-0428 and at the same time index on the Thomson Reuters Conference Proceedings Citation Index (Web of Science) Science Direct and Scopus.