Добре Ј.Тодоровски

Добре Ј.Тодоровски

Роден 1960 год. Студираше на Факултетот за биотехнички науки – Битола.

Еден  од возобновувачите на Битолскиот книжевен круг, во 2005 год. и на Здружението на битолските писатели, членови на ДПМ.

Прва објавена книга, со која се претставува пред читачката публика е романот „Сивилото на одот“ (1998 г.). Досега има објавено 12 дела.

Неговите дела тематски се поврзани со настани од поновата историја, кои говорат за животот на народот/човекот, како белег на неговата опстојба на просторот од пошироката битолската околина.

Добитник на наградите : „Иселеничко перо“, „4-ти Ноември“ и др.

Член  на  Друштвото на писатели на Македонија. Член и на Друштвото за наука и уметност – Битола. Главениодговоренуредникна „Прилози“.

 

Todorovski Dobre

Born in 1960. He graduated from the Facultyof Biotechnical Sciences –Bitola.

One of the members of reformers of Bitola`s Literary Circle in 2005 and Association of Bitola Writer’s, a members of DPM.

His first published book is „The grayness of the step“ (1998), with which he was presented before the reader`s audience. He has pubished 12books so far. His works are topic connected to events of the newest history, which speak about life of the man/nation, as a mark of his existence on the area of wider Bitola surrounding.

Winer of awards : „Emigration Feather“, „4-th of November“ etc.

He is a member of the Macedonian Writers` Association and the Society of Science and Art -Bitola. He is a Chief and Executive Editor of „Contributions“.

 


БИБЛИОГРАФИЈА

Добре Тодоровски

Автор сум на делата: ,,Сивилото на Одот”, роман, Дума за душите, раскази, Болештини, прозни записи, Длабоко во мене, поезија, Што ни било пишано, монодрами, Учителот Максим Попоски, монографија, Над тагата, роман. ,,Закопана вистина”, драми, ,,Прикрај”, раскази, Црнобуки-Црноболки, монографија, ,,Д-р Димитар Котевски”- монографија ,,Завештание Велјаново” – роман, ,,Пратеник на апанажа”, драма, ,,Горе- Долу”, монодрама.