вонр. проф. д-р Верица Данчевска

вонр. проф. д-р Верица Данчевска

Родена  на 08.08.1967 год. Основно и средно образование завршува во Битола. На Технички факултет – Битола, Отсек за сообраќај и транспорт дипломира во 1991. и се здоби со звање дипломиран сообраќаен инженер.

Во 2002 магистрира и стекна звање магистер по сообраќајни науки.

Во 2005 успешно ја одбрани докторската дисертација на Технички факултет – Битола и стекна звање доктор по технички науки. Од 2006 е доцент на ТФБ од областа „Транспортна економика“.

Во Македонското научно друштво членува од 2003. Во периодот од 2007 – 2009 беше секретар на Одделението за техника при МНД, и член на Управниот одбор на истото.

tel. 047 231 405

mob. 070 817 850                 e-mail : verica.dancevska@uklo.edu.mk

 

Dancevska Verica, ass. prof. Ph.D.

Born on 08.08.1967. Primary and secondary school completed in Bitola. In 1991 graduated from the department Traffic and Transport within the Faculty of technical sciences – Bitola and gained the title Graduate Traffic Engineer.Obtained Master’s degree in 2002 and gained the title of Master of traffic sciences.

In 2005, successfully defended her doctoral dissertation at the Faculty of technical sciences – Bitola and gained the title Ph.D. in Technical Sciences.Has been working as Assistant Professor at the Faculty of technical sciences in the field of „Transport Economics“ since 2006.

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 2003. In the period 2007 – 2009 she was Secretary on the Department of technique within Macedonian Scientific Association, and member of Board of Directors.