Бранко Наумовски

Бранко Наумовски

Роден 1941 во с. Дихово – Битолско. Завршил Педагошка академија – Битола и Филолошки факултет – Скопје. Работел како изворен учител во Министерството за образование и како наставник во основните и средните училишта во Сиднеј. Автор е на делата : „Чувар на детските спомени“, „Време за спомен“, „Вратете ми ги времињата“, „Свети синори“, „Прострелана ѕвезда“. Дел од неговата поезија е преведена на англиски јазик. Автор е на два учебника : „Античка Македонија“ и „Зборот наш македонски“. Добитник на многу награди и признанија.

Член на ДПМ и Друштвото на новинари, дописен член на Македонското научно друштво – Битола, од 2006.

 

Naumovski Branko

Bornin 1941 inDihovo- Bitola. Graduated from the Pedagogical Academy-Bitola and Faculty of Philology-Skopje. Worked as a Native Teacher in the Ministry of education and as a Teacher in primary and secondary schools in Sydney. Author of books: „Guardian of childhood memories“,  „Time for Memorial“, „Return my times“, „Holy Night“, „Shoot a star“. Some of his poetry has been translated into English. Author of twotextbooks : „Ancient Macedonia“ and „Our Macedonian word“. Winner of many awards and recognitions.

Member of the DPM and the Association of Journalists. Has been correspondence member of the Macedonian Scientific Association –Bitolasince 2006.