Богоја Таневски

Богоја Таневски

Роден 1936г. во с.Долно Ореово -Битола. Педагошка Aкадемија завршува во Битола. Работел како учител во с. Долнени – Прилепско, во с. Врањевци – Битолско и во ОУ„Ѓорѓи Сугарев“ – Битола. Работел како хонорарен дописник на : Радио Битола, Радио Скопје, Битолски весник и Нова Македонија (1960 – 1970).

Бил секретар и потпретседател на „Пелагониските културни научни средби“ – Новаци, член на Клубот на писатели „Стале Попов“ – Битола.

Во литературата е присутен од 1956 г. Пишува поезија, проза, монодрами и критики. Негови песни се преведени на српски, хрватски и полски јазик. Добитник на повеќе награди и признанија за поезија. Автор е на 14 објавени книги.

Член е на Македонското научно друштво од 2003 год.

tel. 047 239 759

mob. 075 580 385

 

Tanevski Bogoja

Born in 1936 in Dolno Oreovo-Bitola. He graduated from the Pedagogical Academy – Bitola. He was a Teacher in v. Dolneni-Prilep, in v. Vranjevci-Bitola, and in the primary school „Gorgi Sugarev“ -Bitola. He was part-time correspondent for : „Radio Bitola“, „Radio Skopje“, „Bitolski vesnik“ and „Nova Makedonija“ (1960–1970).

He was a Secretary and a Vice President of the „Cultural-Scientific Gatherings of Pelagonia“ -Novaci and  a member of the Writers’ Club „Stale Popov“ -Bitola. He has been present at  literature since 1956. He writes poetry, prose, monodramas and reviews. Some of his poems have been translated into Serbian, Croatian and Polish. He has received many awards and recognitions for his poems. He is an Author of 12 published books.

He has been a member of the Macedonian Scientific Associationsince 2003.