асс. м-р Анета Ристеска

асс. м-р Анета Ристеска

Родена13.07.1982 год. во Прилеп. Дипломира на Економскиот факултет во Прилеп во 2004 на насоката Сметководство, финансии и ревизија. Последипломските студии по Бизнис Aдминистрација МБА – Mенаџмент ги завршува на истиот факултет со просечна оцена 9,9. На 19 јуни 2008 г. успешно го одбрани магистерскиот труд на тема : „Пазарот на капитал и финансирањето на бизнисите во Р. Македонија“ и со тоа се стекнува со научен степен магистер по Бизнис администрација МБА – менаџмент. Во наставно- образовниот процес на Економскиот факултет – Прилеп, вклучена е во академската 2003/2004 година, како демонстратор, а во 2008 година избрана е за помлад асистент по група економски предмети.

tel. 048 427 020    e-mail : aneta.risteska@uklo.edu.mk

 

 

 

Risteska Aneta, M.A. ass.

Born on July 13th, 1982 in Prilep.  She graduated from the Faculty of Economics – Prilep at the Department of Accounting, Finance and Audit in 2004. She complited the Master studies of Business Administration MBA – Management at the same faculty with an average degree 9.9. On June 19th she defended successfully her master thesis : „Capital market and financing the businesses in Republic of Macedonia“ and she obtained the master’s degree Business Administration MBA – Management Master. In teaching – educational process of the Faculty of Economics – Prilep, she was  included in the academic year 2003/2004, as a demonstrator, and in 2008 was elected as junior lecturer in a group of economic subjects.