д-р Анета Ристеска Јанкулоска

д-р Анета Ристеска Јанкулоска

 

Анета Ристеска Јанкулоска е родена на 13.07.1982 год. во Прилеп. Основно училиште завршува во Прилеп во 1996 година, а средно образование во гимназијата “Мирче Ацев”  во Прилеп со континуиран одличен успех. На Економски факултет во Прилеп се запишала во учебната 2000/2001 година на насоката Сметководство, финансии и ревизија и дипломирала на 18 октомври 2004година со просечна оценка 9.06.

За време на студиите користела стипендија за талентирани студенти, а подоцна на денот на дипломирањето,  добива и пофалница за постигнат висок успех  при завршувањето на студиите на Економскиот факултет-Прилеп.

 

По дипломирањето, кандидатката се запишува на последипломски студии на Економски факултет –Прилеп на насоката Бизнис администрација МБА – менаџмент, кои ги завршува во јуни 2008 година со просечен успех 9.90, одбранувајќи го магистескиот труд со наслов “Пазарот на капитал и финансирањето на бизнисите во Република Македонија”.

Ристеска Јанкулоска, своето стручно и научно надоградување го продолжува со запишување на докторски студии на Економскиот факултет во Прилеп коишто успешно ги завршува во мај 2013година со одбрана на докторската дисертација на тема „Влијанието на малите и средни претпријатија врз економскиот развој, со посебен осврт на Република Македонија“.

Анета, активно го користи јазик и има одлични одлични познавања од Windows XP Professional, Microsoft Office XP, Internet и сл. Исто така, има добиено многубројни сертификати за активно учество во повеќе обуки и семинари.

Работното искуство во образовната сфера Анета Ристеска Јанкулоска  го започнува уште пред дипломирањето на Економскиот факултет во Прилеп, кадешто била ангажирана како демонстратор на група предмети.

Подоцна, во 2008 година е избрана во звањето помлад асистент по група економски предмети, а во 2011 година е избрана во звање асистент од областите бизнис и економија.

Во  септември 2013 година, кандидатката е избрана во звањето доцент  од областите менаџмент и меѓународна економија.

За реализација на наставата и спроведување на испитите, како и реализација на други активности во рамките на предметните програми, д-р Анета Ристеска Јанкулоска е ангажирана на Економскиот факултет – Прилеп, како наставник на повеќе  наставни дисциплини на прв, втор и трет циклус на студии.

Анета Ристеска Јанкулоска се јавува како автор и коавтор на повеќе научно-
истражувачки трудови, објавени во земјата и странство.
Објавени научни и стручни трудови:
1. Неопходните услови за функционирање на пазарот на капитал, Зборник на
Друштвото за наука и уметност, Прилеп, 2005 (во коавторство);
2. Улогата и значењето на берзите во услови на глобализација, Зборник на
Друштвото за наука и уметност, Прилеп, 2005, ( во коавторство);
3. Менаџирање со ризиците на финансиските пазари, Меѓународна научна
конференција – Бизнисот и глобализацијата, Економски факултет-Прилеп,
2007 (во коавторство);
4. Upravljanje rizikom – osnova donešenja investicionih odluka, XII Internacionalni
naučni skup, Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u
strategijskom menadžmentu, Економски факултет, Суботица, 2007 (во
коавторство);
5. The importance of risk management for making long-term financial decision,
International Scientific Conference, Economics and Globalization, ECOTREND-
2007,Targu Jui, Романија, 2007 (во коавторство);
6. Finansiranje investicionih proekata i cjena izvora kapitala, SYM-OP-IS 2007,
XXXIV Simpozium o straživanjima, Факултет за организациони науки –
Белград, 2007 (во коавторство);
7. Raznolikost investicionih motiva – pokretač preduzetničkih poduhvata, IV
Majska konferencija o strategijskom menadžmentu, Универзитет во Белград,
Технички факултет Бор, 2008 (во коавторство);
8. Venture capital – алтернативен извор за финансирање на претприемачките
идеи во Република Македонија, Универзитетско списание УКЛО, 2008 (во
коавторство);
9. Бизнис ангели – екстерна форма за финансирање на претприемачките
бизниси, Зборник на Друштвото на наука и уметност, Прилеп, 2008 (во
коавторство);
10. The role of financial institutions as participants on the capital market in terms of
globalization, ECO-TREND 2008, International Scientific Conference European
Developments and Globalization, Targu Jui, Романија, 2008 (во коавторство);
11. The role of small and medium enterprises for economy development,
Međunarodna naučna konferencija, Izazovi ekonomski nauke u 21 veku, Institut
ekonomskih nauka, Beograd, 2008 (во коавторство);

12. Upravljanje rizikom u unapređivanje performansi organizacije, XIV
Internacionalni naučni skup, Strategijski menadžment i sistemi podrške
odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Економски факултет, Суботица,
2009 (во коавторство);
13. The capital market and attracting the foreign direct investment, ECO-TREND
2009, 6-th International Scientific Conference European Developments and
Globalization, Targu Jui, Романија, 2009 (во коавторство);
14. Macedonian Stock Exchange development in the period of transition, V Majska
konferencija o strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnički
fakultet, Bor, 2009 (во коавторство);
15. The world economic crisis and poverty in developing countries, Меѓународна
научна коференција, Економијата и бизнисот во пострецесискиот период,
Економски факултет Прилеп, 2010 (во коавторство);
16. Profitability of banking industry determined by interest margin in correlation with
the quality of loan distributions, VI Majska konferencija o strategijskom
menadžmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, Bor, 2010, (во
коавторство);
17. The importance of innovation and creativity for development of small and
medium businesses, VII Majska konferencija o strategijskom menadžmentu,
Универзитет во Белград, Технички факултет Бор, 2011 (во коавторство);
18. The role of financial support for SME development in Republic of Macedonia, 1 st
REDETE Conference, Economic development and entrepreneurship in
transitional economies: A review of current policy approaches, Универзитет во
Бања Лука – Економски факултет, 2011 (во коаторство);
19. Globalni indikatori u funkciji strategijskog bankarskog menađmenta, XVII
Internacionalni naučni skup, Strategijski menadžment i sistemi podrške
odlučivanju u strategijskom menadžmentu, Економски факултет, Суботица,
2011 (во коавторство);
20. Small and medium enterprise – drivers of economy development, SYMORG,
Fakultet organizacionih nauka FON, 2010.
21. Small and medium enterprises – economic development drivers ,Management –
časopis za teoriju i praksu menadžmenta, 2011, vol. 16, br. 59, str. 87-94,
Belgrade, No 59, 2011 (во коавторство);
22. Researching the Level of Implementation of Strategic Techniques in Management
Accounting and Their Influence on the Financial Performances of the Macedonian
Corporation in Terms of Crisis“, XVII International Scientific Conference
SM2012, Strategic Management and Decision Support Systems in Strategic
Management, Faculty of economics-Subotica, 2012, (во коавторство);
23. The institutional support to SME’s development and entrepreneurship in countries
of South Eastern Europe, 1st International Conference South-East European

Countries towards European Integration, Универзитет "ALEKSANDËR
XHUVANI", Економски факултет, Елбасан, 2012 (во коавторство);
24. Research information on the sources of financing the small and medium
businesses in the Republic of Macedonia, VIII Majska konferencija o
strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, Bor, 2012
(во коавторство);
25. Истраживање нивоа имплементација стратешке технике менаџерског
рачуноводства у македонских компанија, Анали Економског факултета у
Суботици, 2012 (во коавторство);
26. Financing of projects of LSGUS (local – self-government units) through the
issuance of municipal bonds, VIII Majska konferencija o strategijskom
menadžmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnički fakultet, Bor, 2012 (во
коавторство);
27. Улогата на малите и средни бизниси во намалување на невработеноста, со
посебен осврт на Република Македонија, Меѓународна научна
конференција, Миграциите и пазарот на труд, (во коавторство).
28. Innovative performances of SMEs in conditions of recession, 3rd International
Scientific Conference "Economy of Integration" ICEI 2013, – Using Knowledge
to Move from Recession to Prosperity, Тузла, 2013 (во коавторство).
29. CHALLENGES IN LOCAL GOVERNMENT UNITS PROJECT FINANCING
WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE REPUBLIC OF MACEDONIA,
3rd International Scientific Conference "Economy of Integration" ICEI 2013, –
Using Knowledge to Move from Recession to Prosperity, Тузла, 2013 (во
коавторство).
30. ANALYSIS OF SMEs FINANCING IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA –
CONDITIONS AND PERSPECTIVES, Annals of the „Constantin Brâncuşi”
University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 3/2014 ), (во коавторство)
31. CREATING BUSINESS ENVIRONMENT FOR SUPPORT OF SMEs
INNOVATION IN MACEDONIA, International Conference SMEs development
and Innovation: Building Competitive Future for South-Eastern Europe, Охрид,
2014 (во коавторство)
32. ANALYSIS OF SAVING WITH THE POPULATION OF REPUBLIC OF
MACEDONIA-CONDITIONS AND PERSPECTIVES, Annals of the
„Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 2/2014,
(во коавторство)
33. PERSPECTIVES AND OPPORTUNITIES FOR THE IMPLEMENTATION
OF THE ACTIVITY-BASED COSTING SYSTEM IN REPUBLIC OF
MACEDONIA, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu,
Economy Series, Issue 2/2014, (во коавторство)

34. BUSINESS ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT OF SMALL AND
MEDIUM ENTERPRISES IN REPUBLIC OF MACEDONIA, Научно
списание Хоризонти, Универзитет Св. Климент Охридски, Битола, 2014. (во
коавторство)
35. Management’s Awareness for Implementation of Contemporary Accounting
Concepts in Republic of Macedonia, TEM JOURNAL – Technology, Education,
Management, Informatics , February 2014, (во коавторство)
36. INTERNATIONALIZATION OF SMEs – CASE IN REPUBLIC OF
MACEDONIA, Annals of the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu,
Economy Series, Issue 1/2016, (во коавторство)
37. SMEs AND INNOVATION – CASE OF MACEDONIA, Annals of the
„Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue 5/2016,
(во коавторство)
38. THE IMPORTANCE OF SMEs INNOVATION FOR IMPROVING THE
COMPETITIVENESS OF THE REPUBLIC OF MACEDONIA, XII Majska
konferencija o strategijskom menadžmentu, Univerzitet u Beogradu, Tehnički
fakultet, Bor, 2016, (во коавторство)
39. ANALYSIS OF KNOWLEDGE ABOUT CAPITAL MARKET ACTIVITIES IN
REPUBLIC OF MACEDONIA, EKONOMIKA, Vol. 62, april-june 2016, № 2,
NIS, (во коавторство)
40. DETERMINANTS OF INVESTMENT DECISIONS IN SMEs, International
Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Prilep/Macedonia,
2016, (во коавторство)
41. PRODUCTIVITY AND THE PRODUCTIVITY FACTORS OF THE
AGRICULTURAL SECTOR IN THE REPUBLIC OF MACEDONIA, Научно
списание Хоризонти, Универзитет Св. Климент Охридски, No XIX, Битола,
2016, (во коавторство)
42. FLUCTUATION OF INTERCURRENCY VALUE – ECONOMIC GROWTH
OR COMPETITIVE ADVANTAGE, XXI Internacionalni naučni skup SM 2016
Strategijski menadžment i sistemi podrške odlučivanju u strategijskom
menadžmentu, 2016, (во коавторство)
43. Entrepreneurship And SMEs In Republic Of Macedonia, International Balkan and
Near Eastern Social Sciences Congress Series-Edirne/Turkey, March 4-5, 2017.
44. SMEs financing and the capital market – Case of Macedonia, International Balkan
and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Ohrid/Macedonia, october
2017, (во коавторство)
45. The Role and the Importance of the Financial Management and Control System in
Functioning the Public Sector in R.Macedonia, International Balkan and Near
Eastern Social Sciences Congress Series-Russe /Bulgaria, 2017 (во коавторство)

46. Determinants of Investment Decisions in Smes, Balkan and Near Eastern Journal
of Social Sciences (BNEJSS), ISSN:2149-9314, 2017: 03 (01), во коавторство
47. The Impact of Macedonian Stock Exchange Performance On Economic Growth
in Republic of Macedonia, Balkan and Near Eastern Journal of Social Sciences
(BNEJSS), ISSN:2149-9314, 2017: 03 (03), (во коавторство)
48. Inter relation of company’s management and strategy and the rationalization of
the management available of resources, International Scientific Conference,
Contemporary approaches in the analysis of economic performances, Faculty of
Economics, University of Nis, 2017, (во коавторство)
49. CONTEMPORARY FINANCING MODELS OF INRFASTRUCTURAL
PROJECTS WITH PARTICULAR REFERENCE TO PUBLIC PRIVATE
PARTNERSHIP IN MACEDONIA, 5th International Scientific Conference “
Economy of Integration”, ICEI 2017 (The role of Economics Thought in Modern
Environment), University of Tuzla, 7-9 december, 2017 , Tuzla, (во
коавторство).
50. Supply Chain Management – Models and New Trends, International Balkan and
Near Eastern Social Sciences Congress Series-Edirne/Turkey, 2018, (во
коавторство)
51. Simple OLG Model Explained With Numerical Example In MATLAB,
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress Series-Ohrid/
Republic of North Macedonia, 2018, (во коавторство)
52. Profitability analysis of the banking sector in Republic of Macedonia, Balkan and
Near Eastern Journal of Social Sciences, 2018. (во коавторство)
53. The Effects of Mandatory Listing on Capital Market Development in Republic of
Macedonia, XI International Balkan and Near Eastern Social Sciences Series –
Tekirdag- Turkey, 2019. (во коавторство)
54. Macroeconomic determinants of stockmarket development: evidence from the
Macedonian Stock exchange , Economy of Integration – ICEI 2019: Migration
and competitiveness of Southeastern European Countries, Tuzla, 2019, (во
коавторство)
55. Perspectives of Investment Banking in the Republic of North Macedonia, XII
International Balkan and Near Eastern Social Sciences Series – Plovdiv-
Bulgaria, 2019, (во коавторство)
56. SMEs development and business environment in the Republic of North
Macedonia , 11 th Conference, Digital Transformation of the Economy and
Society: Shaping the Future, 2019, (во коавторство)
57. The Importance Of Material Handling In Logistics System, XIII International
Balkan and Near Eastern Social Sciences Series – Tekirdag, Turkey, 2019
58. Analysis of business environment in the Republic of North Macedonia, ICON
Best, Skopje, 2020, (во коавторство)

59. The Impact of COVID-19 on the Stock Markets: Evidence from North
Macedonia, XIV International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress
Series-Plovdiv-Bulgaria, 2020, (во коавторство)
60. Analysis of the investment activity of SMEs in North Macedonia, Annals of
the „Constantin Brâncuşi” University of Târgu Jiu, Economy Series, Issue
3/2022, (во коавторство)
61. Small and medium sized enterprises during the COVID -19 pandemic crisis –
problems and challenges, Contemporary challenges of economic growth and
sustainability of businesses, Skopje, 2022, (во коавторство)
62. Circular economy – barriers and challenges, International Scientific
Conference: Economy, Business & Society in Digitalized Environment, Prilep,
2022, (во коавторство)
63. Risk in supply chain management, INSCOSES 2022, Ohrid, 2022
64. Municipal bonds – possibilities for financing projects of public interest,
International Scientific Conference: Economy, Business & Society in
Digitalized Environment, Prilep, 2022, (во коавторство)
65. The importance of innovation strategy for SMEs growth- evidence from North
Macedonia, 27th International Scientific Conference Strategic Management
and Decision Support Systems in Strategic Management, SM 2022, (во
коавторство)