академик проф. д-р Владимир Камбовски

академик проф. д-р Владимир Камбовски

Роден во Би­тола 1948. Дип­ломирал на Прав­ниот факултет во Скопје (1970). Избран е за асистент (1971) на Прав­ниот факултет во Скопје. На Прав­ните факултети магистрирал во Загреб (1975), докторирал во Скопје (1980).

Избран да предава на Правните факултети во Скопје и Би­тола и на Факултетот за безбедност во Скопје.

Бил директор на Институтот за со­цио­ло­шки и политичко – правни истражувања во Скопје (1984 – 1986), избран за потпретседател на Извршниот совет на Собранието на СРМ (1986), член на Сојуз­ниот извр­шен совет и Сојузен секретар за правосудство и управа (1989 – 1992), Министер за правда во Вла­дата на Р.М. (1998 – 1999).

Избран е за редовен професор (1992) и за редовен член на МАНУ (2006).

e-mail : vlado@manu.edu.mk

 

Kambovski Vladimir, аcademic prof. Ph.D.

Born in Bitola-1948. He graduated from the Faculty of Law- Skopje (1970). He was elected for Junior Assistant at the Faculty of Law-Skopje (1971). At the Faculties of Law he obtained Master degree-Zagreb (1975), PhD degree-Skopje (1980).

He was elected for Lecturer at the Faculties of Law in Skopje and Bitola and at the Faculty of SecurityinSkopje.

He served as a Director of the Institute of  Sociological, Juridical and Political Researches-Skopje (1984 – 1986), elected for Vice-president of the Executive Council of the Assembly of the Socialist Republic of Macedonia (1986), member of the Executive Federal Council and Federal Secretary responsible for Judiciary and Administration (1989-1992), served as a Minister of Justice in the Government of the R. M.(1998-1999).

He was elected full-time Professor (1992) and member of the MANU-Skopje (2006).