Академик д-р Георги Старделов

Академик д-р Георги Старделов

Роден 1930 во Гевгелија. Истакнат филозоф, естетичар, есеист, литературен критичар и антологичар. Завршил Филозофски факултет, група филозофија, на белградскиот Универзитет (1953). Докторирал по филозофски науки (1965). Бил професор на Филозофскиот факултет во Скопје (1956-1966), негов декан (1975-1977), прв декан на интердисциплинарните студии по новинарство (1977-1981), претседател на Друштвото на писателите на Македонија и претседател на Македонскиот ПЕН центар. За неговиот севкупен творечки опус, на Филозофскиот факултет во Скопје е одбранета докторска дисертација под наслов „Естетичките, културолошките и литературно-критичките концепции на Георги Старделов” (1977).

Член е на МАНУ (1986). Бил нејзин потпретседател (2000-2004), и раководител на Лексикографскиот центар (од 2000), а од 1.I 2008 година е избран за нејзин претседател. Во МАНУ, од 1993 г. го раководи макропроектот „Историја на културата на Македонија” од кој во негова редакција се издадени 20 тома.

 

STARDELOV, Georgi Dimitrov

Born in 1930 in Gevgelija. He is a philosopher, aesthetician, essayist, literary critic and anthologist. He graduated from the Faculty of Philosophy, Department of Philosophy at the University of Belgrade (1953). He obtained his PhD in philosophy (1965). He was a professor at the Faculty of Philosophy in Skopje (1956-1966), its Dean (1975-1977), first Dean of the Interdisciplinary Studies in Journalism (1977-1981), President of the Writers’ Association of Macedonia and President of the Macedonian PEN Centre. In 1977 doctorial dissertation entitled The Aesthetic, Culturological and Literary Criticism Concepts of Georgi Stardelov was presented at the Faculty of Philosophy in Skopje.

He has been a member of the Macedonian Academy of Sciences and Arts (MASA) since 1986. He was its Vice-president (2000-2004), has been Head of the Lexicography Centre (since 2000), and since 1st January 2008 was chosen as President of MASA. In MASA he has been running the macro project “History and Culture of Macedonia” since 1993 and has been the editor of 20 volumes.