Академик Глигор Каневче

Академик Глигор Каневче

Роден 1946 г. во Охрид, каде завршил гиманазија. Дипломирал на Машинскиот факултет во Белград (1969), а докторската дискретација ја одбранил на Техничкиот факултет во Нови Сад (1982 г.).

Се вработил во Институтот за нуклеарни науки „Борис Кидрич“ во Винча (1970 – 1983), како водечки истражувач. Потоа работи како асистент на Машинскиот факултет во Белград (1975 – 1980), a како професор на Техничкиот факултет на Универзитетот „Св. Климент Охридски“ во Битола (од 1983 г.).

Има престојувано и одржувано предавања во повеќе земји, каде остварува богата научна соработка.

Од 1990 – 1992 г. е раководител на постдипломските студии по Процесно инженерство, на Техничкиот факултет во Битола, каде бил декан (1995 – 1997 г.). Претседател е на Сенатот на Универзитетот (2003 – 2003 г.).

Тој е член на Македонската академија на науките и уметностите (од 2000 г.) и член на МНД во Битола од 1986 год.

tel. 046 263 256

mob. 070 207 263      e-mail : gligor.kanevce@uklo.edu.mk

 

Kanevce Gligor, Academic

Born in 1946 in Ohrid, where he completed grammar school. He graduated from the Mechanical Faculty in Belgrade (1969) and the doctoral dissertation defended at the Technical Faculty in Novi Sad (1982).

He was employed at the Institute of Nuclear Sciences „Boris Kidric“ in Vincha (1970 – 1983) as a leading researcher. Then, he worked as assistant of Mechanical Faculty in Belgrade (1975 – 1980) and as Professor at the Technical Faculty within the University „St. Kliment Ohridski“ in Bitola (since 1983).

He has stayed and lectured in several countries, where he accomplished a rich scientific collaboration. From 1990-1992 was Head of the postgraduate studies in Process Engineering at the Faculty of Technical Sciences in Bitola, where he was Dean (1995-1997). He wаs president of the University Senate (2003-2003).

He has been member of MANU (since 2000) and member of the Macedonian Scientific Association in Bitola since 1986.