Одделение за технички науки

Име и Презиме

М-р Севде Ставрева

М-р Бети Ангелевска

Д-р Весна Ангелевска

Д-р Силвана Ангелевска

Д-р Зоре Ангелевски

Д-р Боро Андоновиќ

Д-р Борче Андреевски

Д-р Васка Атанасова

М-р Методија Атанасовски

Д-р Николче Ацевски

Д-р Елизабета Бахтовска

М-р Јасмина Буневска

Доц. д-р Костандина Велјановска

Д-р Тале Герамитчиоски

Д-р Александар Гроздановски

Д-р Драган Дамјановски

Д-р Верица Данчевска

Д-р Цвете Димитриевска

М-р Субија Изеироски

Д-р Гордана Јаневска

Јован Х. Јанков

М-р Мимоза Атанасовска Јанкуловска

М-р Тони Јанкулоски

Вон. проф. Вангелица Јовановска

Д-р  Томе Јолевски

Академик д-р Јордан Поп Јорданов

Академик д-р Глигор Каневче

Д-р Никола Крстановски

М-р Иво Кузманов

Д-р Ванчо Литовски

Проф. д-р Виолета Маневска

М-р Соња Манчевска

Д-р Рамона Маркоска

Д-р Александар Маркоски

М-р Биљана Матевска

Д-р Илија Мијаковски

Весна Алтипармаковска Мирчева

Д-р Димитар Мицевски

М-р Наташа Мојсовска

Д-р Димитар Најденов

Д-р Игор Неделковски

М-р Ратка Нешковска

Д-р  Стојанче Нусев

Д-р Сотир Пановски

М-р Тони Паспаловски

М-р Јован Пејчиновски

Д-р Константин Петковски

Д-р Анка Трајковска Петкоска

Д-р Мирка Р. Попниколова

Д-р Благој Ристевски

Д-р Снежана Савоска

М-р Жанета Сервини

Д-р Златко В. Соврески

М-р Миле Спировски

Д-р Сотир Спировски

Д-р Здравко Старц

Д-р Линда Стојановска

Д-р Витомир Стојановски

М-р Петар Стојановски

Д-р  Марија Маленковска Тодорова

М-р Николче Д. Талевски

М-р Елена Тодоровска

М-р Зоран Трифунов

Д-р Ѓорѓи Тромбев

Проф. д-р Љупчо Трпезановски

Д-р Магдалена Ј. Хаџи-Коста

М-р Атанас Христов

Д-р Елизабета Христовска

М-р Иле Цветановски

М-р Соња Чаламани

М-р Љупчо Чачовски

Кирил Чкоровски

М-р Георги Груевски

Весна Неделковска

Д-р Елена Котевска
М-р Филип Поповски
Д-р Сотир Спировски
Билјана Шопова – Алушовска