СЕДНИЦИ НА УПРАВЕН ОДБОР НА МНД-БИТОЛА 2018 / 2019

1 седница

Управниот одбор на МНД-Битола, првата седница во новоизбран состав ја одржа на 11 јуни 2018 година, а на дневен ред беше Информација за подготовките за академски настан, промоција на академик Таки Фити во редовен член на МНД-Битола, како и одлуките за членување на претседателот на МНД-Битола во Научниот Совет на ЈУ НП „Пелистер“-Битола, публикување на списанието „Современи дијалози“, и јавен повик за трудови за новиот број на списанието „Прилози“.

 

2 седница

Втората седница на УО на МНД-Битола се одржа на 25 јуни 2018 година и притоа се донесоа следните одлуки: Одлука за поддршка на Иницијатива на Педагошки факултет при УКЛО-Битола за доделување на државна награда „Св. Климент Охридски“ на професор д-р Цветко Смилевски, член на МНД-Битола, Одлука за издавање на книга „Лобирање во културата – конзулската дипломатија во Битола“ од авторот д-р Марјан Танушевски, проект поддржан од општина Битола во рамки на БитФест, и промоција на изданието Критика на деморализираниот ум од академик Георги Старделов.

 

3-та редовна седница на Управниот одбор на МНД-Битола се одржа на 18.09.2018, и притоа освен вообичаеното усвојување на записникот, членовите на управниот одбор без забелешки ги усвоија извештаите и реализацијата на финансиските извештаи за  реализација на проект поддржан од Министерство за култура, списание „Современи дијалози“, реализација на проект во рамки на „БитФест“ поддржан од општина Битола, книга „Лобирање во културата – конзулската дипломатија во Битола“ од авторот д-р Марјан Танушевски, реализација на проект поддржан од АЛДА-Скопје, документарен филм „Уметникот од фронтот – Валентин“.

Со одлука на УО на МНД-Битола, проф. д-р Изабела Филов избрана е за секретар на Одделение за применети науки и медицина.

4-та редовна седница на УО на МНД-Битола се одржа на 06.11.2018 г. и притоа членовите беа запознати со учеството на МНД-Битола во јавниот повик за Министерство за култура за аплицирање со проекти во Национална програма на министерството, беа информирани за активностите на претставникот на МНД-Битола во Националниот Совет за соработка на граѓанските организации со Владата на Република Македонија, како и за ко-организирањето на меѓународни научни конференции.

5-та редовна седница на УО на МНД-Битола се одржа на 26.12.2018 г. На седницата членовите донесоа одлука за публикување на списанието „Прилози“ на англиски јазик, и тоа е прв таков пример во историјата на МНД-Битола. Членовите на УО ја прифатија информацијата за реализираниот оглас и извршен избор на менаџер и администратор на проектот “Plan Doiran” кој се реализира со поддршка на Европската Унија. На оваа седница УО донесе одлука за издавање на книгата „Магијата на магискиот реализам во сказните и романите „Сребрените снегови“ од Ж. Чинго и „Сто години самотија“ од Г.Г. Маркес“, од авторот м-р Даниела Петровска.

 

6-та седница на УО на МНД-Битола се одржа на 06.02.2019 година, на која е усвоена годишната програма за работа на друштвото, а беше донесена и одлука за коорганизирање на меѓународна научна конференција со Правен факултет при УКЛО-Битола.

 

7-ма седница на УО на МНД-Битола се одржа на 19.03.2019 г. Членовите на УО усвоија Извештај за финансиското работење на МНД-Битола во 2018 година заедно со Извештај од Надзорен одбор на МНД-Битола. На оваа седница беа донесени одлуки за почнување постапка за публикување на книга „Од предците за потомците“, поема од авторот м-р Зоран Пејковски и книгата „Форензичка ревизија на финансиските извештаи“ од авторот д-р Пеце Николовски.

 

8-ма седница на УО на МНД-Битола одржана на  24.04.2019 година во пресрет на денот на основањето на МНД-Битола 25.04.1960 година. На оваа седница за редовен член воМНД-Битола примена е д-р Драгица Оџаклиеска.

 

9-та седница на УО на МНД-Битола одржана на 05.06.2019 година. На оваа седница беше утврдена програмата за посета на најмалата библиотека во светот, АЛ-БИ која се наоѓа во демирхисарското село Бабино.

 

10-та седница на УО на МНД-Битола се одржа на 03.09.2019 година на која учесниците на седницата ги разгледуваа и дискутираа за идеите за начинот на одбележување на големиот јубилеј – 60 години МНД-Битола. На седницата беше потврдена иницијативата за соработка со здружението за наука „Сајанс“-Велес во рамки на проектот „Науката, човеково право“, чиј координатор е д-р Невена Груевска. На оваа седница учесниците дадоа поддршка за коорганизација на Меѓународна научна конференција „Знаењето – капитал за иднината“ – Кавала 2019.

Close Menu