Центар за етнологија и фолклор

Раководител на центар: дипл.етнолог.Александар Тодоровски