Современи дијалози бр 2

„Современи дијалози“ бр. 2, 2014 г. ISSN 1857- 940X (преземете PDF…)

Редакција:

м-р Зоран Пејковски, главен и одговорен уредник

Весна Мундишевска-Велјановска, заменик главен и одговорен уредник

проф. д-р Валентина Гулевска, Панде Манојлов, Петре Димовски, Кире Неделковски, Милица Димитријовска-Радевска, Добре Тодоровски, Валентин Светозарев, Љубица Мешкова-Солак