Раководна структура

Претседател

 • д-р Невена Груевска

Потпретседател

 • м-р Николче Трајчевски

Членови на управен одбор

 • д-р Гоце Маркоски
 • д-р Ице Илијевски
 • д-р Весна Карапетковска – Христова
 • д-р Тања Струмениковска-Ристевска
 • д-р Жанета Сервини
 • д-р Екатерина Михељкис
 • д-р Силвана Нешковска
 • д-р Весна Калпаковска

Членови на уредувачки совет

 • д-р Никола Главинче ( Претседател )
 • д-р Лидија Стефановска
 • д-р Нико Јанков
 • д-р Марија Котевска – Димовска
 • д-р Мимоза Богданоска –  Јовановска

Членови на надзорен одбор

 • д-р Моника Ангеловска-Дичовска ( Претседател )
 • д-р Лидија Ѓошевска
 • д-р Наташа Мојсоска

Членови на етичка комисија

 • д-р Мери Џарлиева ( Претседател )
 • м-р Емилија Сарафска
 • м-р Билјана Маркоска

Секретар

 • Ивана Петровска

Секретари на одделенијата

 • Одделение за општествени науки – д-р Менде Солунчевски
 • Одделение за правни науки – д-р Ангелина Стојаноска
 • Одделение за природни науки –
 • Одделение за применети науки и медицина – д-р Изабела Филов
 • Одделение за технички науки – д-р Наташа Блажеска-Табаковска
 • Одделение за уметност – Петре Димовски
 • Одделение за лингвистика и литература – д-р Даниела Андоновска -Трајковска
 • Одделение за историско – географски науки – м-р Евгениј Литовски