Раководна структура

Претседател

 • д-р Невена Груевска

Потпретседател

 • д-р Сашо Кочанковски

Членови на управен одбор

 • д-р Гоце Маркоски
 • д-р Ице Илијевски
 • д-р Борис А.Ангелков
 • д-р Мери Џарлиева
 • д-р Жанета Сервини
 • м-р Марија Шамоска – Буџаковски
 • д-р Даниела Андоновска – Трајковска
 • д-р Весна Калпаковска

Членови на уредувачки совет

 • д-р Никола Главинче ( Претседател )
 • д-р Лидија Стефановска
 • д-р Наташа Мојсоска
 • д-р Марија Котевска – Димовска
 • д-р Екатерина Михељкис

Членови на надзорен одбор

 • д-р Мимоза Богдановска – Јовановска ( Претседател )
 • д-р Тони Соклевски
 • м-р Николче Трајчевски

Членови на етичка комисија

 • д-р Марјан Танушевски ( Претседател )
 • д-р Нико Јанков
 • Весна Мундишевска – Велјановска

Секретар

 • Ивана Степанулевска

Секретари на одделенијата

 • Одделение за општествени науки – д-р Моника Ангелоска – Дичовска
 • Одделение за правни науки –  д-р Ангелина Станојоска
 • Одделение за природни науки – д-р Весна Карапетковска
 • Одделение за применети науки и медицина – д-р Изабела Филов
 • Одделение за технички науки – м-р Весна Неделковска
 • Одделение за уметност –
 • Одделение за лингвистика и литература – д-р Силвана Нешковска
 • Одделение за историско – географски науки – д-р Александар Литовски