Раководна структура

Претседател

 • вон.проф. д-р Марјан Танушевски

Потпретседател

 •  проф.д-р Деан Илиев

Членови на управен одбор

 • д-р Екатерина Михељкис
 • д-р Мери Џарлиева
 • вон. проф. д-р Лидија Стефановска
 • проф. д-р Наташа Мојсоска
 • д-р Никола Главинче
 • проф. д-р Борис Ангелков
 • м-р Зоран Пејковски
 • д-р Александар Литовски

Членови на уредувачки совет

 • проф.д-р Даниела Андоновска – Трајковска ( Претседател )
 • доц. д-р Сашо Кочанковски
 • доц. д-р Невена Груевска
 • Весна Мундишевска –  Велјановска
 • Петре Димовски

Членови на надзорен одбор

 • вон. проф. д-р Мимоза Б. Јовановска
 • проф. д-р Тони Соклевски
 • м-р Николче Трајчевски

Членови на етичка комисија

 • д-р Нико Јанков (Претседател )
 • вон. проф. д-р  Марија Димовска –  Котевска
 • Милица Радевска – Димитриевска

Секретар

 • Ивана Степанулевска

Секретари на одделенијата

 • Одделение за општествени науки – д-р Гоце Маркоски
 • Одделение за правни науки –
 • Одделение за природни науки – м-р Сузана Шулевска
 • Одделение за применети науки и медицина –проф. д-р Изабела Филов
 • Одделение за технички науки –
 • Одделение за уметност – м-р Марија Шамоска – Буџаковска
 • Одделение за лингвистика и литература – доц. д-р Гордана Стојановска
 • Одделение за историско – географски науки –  Никола Миновски