проф. Ѓорѓи Лазаревски

проф. Ѓорѓи Лазаревски

Роден  14.04.1939 год. во Бач,  од 1968 година живее во с. Кравари.

Основно образование заврши во Бач, Учителска школа и Педагошка академија во Битола, а Филозофски факултет во Скопје.

Работеше како учител во Бач, 17 години.

По завршувањето на Филозофскиот факултет, една година работи како воспитувач во ОУ „Коле Канински“ – Битола, а потоа 8 години, работи како педагог во ОУ „Гоце Делчев“  –  Битола. Од 1987 година, 8 години работи како учител за дополнителна настава на македонски јазик во Синделфингерн – Германија.

По враќањето од Германија, 7 години работи како педагог во ОУ „Стив Наумов“ – Битола до пензионирањето.

тел. 047 268 552

моб. 070 610 065    е-маил : bile_lazarevska@yahoo.com

 

Lazarevski Gjorgji, prof.

Born on 14.04.1939 in Bach, but since 1968 have been living in v.Kravari.

Primary education completed in Bach, Teachers School and Pedagogical Academy in Bitola, and graduated from the Faculty of Philosophy-Skopje.

Worked as a teacher in Bach, for 17 years.

After graduating from the Faculty of Philosophy, he worked for one year as a Tutor in the primary school „Kole Kaninski“ – Bitola, and then for 8 years as an Educator in the primary school „Goce Delchev“ – Bitola. Since 1987, have been working for 8 years as a Teacher for Additional Instruction in Macedonian Language in Sindelfinger – Germany.

After returning from Germany, worked for 7 years as a tutor in primary school „Stiv Naumov“ –Bitola, and then went to retirement.