проф. Максим Стојаноски

проф. Максим Стојаноски

Роден 1932 год. Учителска школа завршил во Битола. Учителствувал во селата : Острилци, Алданци и Кривогаштани. Во 1961 год. дипломирал на Филозофскиот факултет – група историја во Скопје. Од 1962 год. е професор во гимназијата „Јосип Броз Тито“ – Битола, до пензионирањето 1996 год. Се занимава и со научно – истражувачка дејност. Учествува на повеќе научни собири, симпозиуми. Автор е на повеќе трудови.

Член на МНД од 1994 год. Бил секретар на Одделението историја и географија во два мандата, а воедно и член на Управниот Одбор на МНД.

тел. 047 231 346

 

 

 

Stojanoski Maksim, prof.

Born in 1932. Completed Teachers` School -Bitola. He worked as a Teacher in villages : Ostrilci, Aldanci and Krivogastani. In 1961 graduated from the Facultyof Philosophy –on the department of History in Skopje. Since 1962 worked as a Teacher in the Secondary (Grammar) School „Josip BrozTito“ -Bitola, until his retirement in 1996. He was engaged, also, in scientific research activity. He has participated in several scientific meetings, simposia. He is an Author of several studies.

Has been a member of the Macedonian Scientific Association since 1994. He was a Secretary of the Department of Historic – Geographical Sciences for two mandates, and also is a member of the Board of Directors of the Macedonian Scientific Association.