проф. д-р Јове Талевски

проф. д-р Јове Талевски

Роден 1961 година. Докторира во 1997 година на ПМФ – Институт за гео­гра­фија и стекнува звање доцент во Воената академија во Скопје. Денес е редовен профе­сор и декан на Педагошкиот факултет – Битола. Беше претставник од Репуб­лика Македонија на Географската конфе­рен­ција на НАТО и ПЗМ во Брисел. Како експерт, член е на Комисијата за де­мар­­кација и обележување на граничната линија меѓу Македонија и Србија и меѓу Македонија и Косово.

Објавува по­ве­ќе од 60 трудови од областа на географската наука, воените научни области и прос­­торното планирање. Бил раководител и учествувал во повеќе научни проекти. Автор е на десет книги – прирачници, учебни помагала.

Денес ја обавува функцијата Декан на Факултетот за учители – Битола.

tel. 047 253 652

mob. 071 320 400                      e-mail : jovetalevski@yahoo.com

 

Talevski Jove, prof. Ph.D.

Born in 1961. He acquired Ph.D. from the Institute of Geography within the Faculty of Natural Science and Mathematics-Skоpje in 1997 and thus obtained the academic title Assistant Professor at the Military Academy-Skopje.

Currently, he is a full-time Professor and a Dean of the Pedagogical Faculty-Bitola. He was Representative of Macedonia at the Geographic Conference of NATO and PZM in Brussels. As an Expert he is a Member of the Commision for Demarcation and Denoting of the Borderline between Macedonia and Serbia and between Macedonia and Kosovo.

He has published over 60 papers from the field of Geographical Science, from military scientific field, and extensive planing. Was a Head and participated in several scientific projects. He is an Author of 10 textbooks – booklets, school accesssories.

Today he performs the function of the Dean of the Faculty ofTeachers – Bitola.