проф. д-р Ѓорѓи Тоновски

проф. д-р Ѓорѓи Тоновски

Роден 1957 год. во Битола. Дипломира на Факултетот за политички науки – Белград во 1975 год. подоцна во 1981 год. на Институтот за социолошки и правно – политички истражувања во Скопје магистрирал. На Правниот факултет – Скопје се здоби со звањето доктор на политички науки. Од областа на правно – политичките науки има објавено повеќе научни трудови. Со свои прилози учествувал на бројни научни собири и симпозиуми. Бил член на Здружението на политиколозите на Југославија. Заземал разни општествено – политички функции. Моментално е професор на ФОН – Скопје.

Член на Македонското научно друштво – Битола од 1986 год.

e-mail : gorgi.tonovski@fon.edu.mk

 

 

Tonovski Gjorgji, prof. Ph.D.

Born in 1957 in Bitola. He graduated from the Faculty of Political Sciences – Belgrade (1975), and later he obtained MAfrom the Institute of Sociological, Political and Law Research in Skopje (1981). He acquired the title PhD of Political Science from the Faculty of Law – Skopje.  He has published several scientific papers in the field of law and political sciences. Hehas participated in numerous scientific conferences and symposiums with own written contributions. He was a member of the Association of politician of Yugoslavia. Performed various socio – political functions. He is professor at FON, Skopjenow.

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 1986.