проф. д-р Ратка Нешковска

проф.  д-р Ратка Нешковска

Родена на 19.04.1967 год. Во септември 1989 год. дипломирала на наставната насока, а во јуни 1991 год. дипломирала и на применетата насока на Институтот за физика на ПМФ во Скопје, како најдобар студент во генерацијата. Во јуни 1998 год. магистрирала, а во март 2007 год. докторирала на истиот Институт.

Од октомври 1991 год. до денес e вработена на Техничкиот факултет во Битола. Има објавено повеќе научни трудови, од кои два во меѓународни индексирани научни списанија.

Член е на МНД – Битола од 2003 год. Во периодот 2010 – 2012 год. e член на Управниот одбор на МНД – Битола, одговорна за научно – истражувачки проекти.

tel. 047 258 242

mob. 070 839 543    e-mail : ratka.neshkovska@uklo.edu.mk

 

Nesovska Ratka, prof. Ph.D.

Born on 19.04.1967.In September 1989 graduated on the Teaching group from the Institute of Physics within the  Faculty of Natural Sciences and Mathematics – Skopje, where in June 1991 graduated, on the Application group, as best generation student.In June 1998acquired MA, and in 2007PhD from the same Institute.

She has been employed at the Faculty of Technical Sciences in Bitola since October 1991 until today. Has published several scientific papers, of which two are in edited in indexed international scientific journals.

She has been member of the Macedonian Scientific Association-Bitola since 2003. From 2010-2012 is member of it`s Board of Directors, as a responsible for scientific-research projects.