проф. д-р Панде Лазаревски

проф. д-р Панде Лазаревски

Роден 1960 во Битола. Претседавач со Европскиот форум за намалување на ризици од катастрофи (2010-11), Национален координатор за имплементација на Националната платформа за намалување на ризици од катастрофи (од 2010), член на Советот за безбедност, потпретседател на Претседателот на Република Македонија (од 2009), потпретседател на Фондот на холокаустот на Евреите од Македонија (од 2006). Корисник на Фулбрајтова стипендија во САД (1995-96): University of Pittsburgh – Graduate school for Public and International Affairs (Public Policymaking), Johns Hopkins University – School of Advanced International Studies (Crisis Simulation Seminar), Ohio State University – Merchon Center for Studies in International Security & Public Policy  (Political Psychology). Директор на Институтот за социолошки и полтички и правни истражувања при Универзитетот  “Св. Кирил и Методиј” во Скопје (1999-2006). Член на Одборот за акредитација во високото образование (2001-2003). Раководител на повеќе проекти, меѓу кои: Национална платформа за намалување на ризици од катастрофи (2007-2009), Академски етички кодекс (2004-2005), Креирање политики во Република Македонија (2002-2004).Одликуван: “Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques”, од страна на Претседателот на владата на Република Франција (2002).

 

 

Lazarevski Pande, PhD.

Ex-chair of the European Forum for Disaster Risk Reduction (2010–11), National Coordinator for Implementation of the National Platform for Disaster Risk Reduction (2010-), member of the National Security Council, chaired by the President of the Republic of Macedonia (2009-),  vice president of the Holocaust Fund of the Jews from Macedonia (2006- ). Fulbright Program ( “John Marshall”) Fellow (1995-1996): University of Pittsburgh – Graduate school for Public and International Affairs (Public Policymaking), Johns Hopkins University – School of Advanced International Studies (Crisis Simulation Seminar), Ohio State University – Merchon Center for Studies in International Security & Public Policy  (Political Psychology). Director of the Institute for Sociological, Political and Juridical Research at the Ss. Cyril and Methodius University in Skopje, Macedonia (1999-2006). Member of the National Board for Accreditation in Higher Education (2001-2003).rojects director:  National Platform for Disaster Risk Reduction (2007-2009), Academic Codex of Ethics (2004-2005), Policy-making capacity in the Republic of Macedonia (2002-2004), National Strategy for Sustainable Development (2000-2003), National Security Policy-making in the Republic of Macedonia (1998-2002), Strategic (National) Interests, Goals and Policy of the Republic of Macedonia (1996-1997)

Decoration: “Chevalier dans l’Ordre des Palmes Academiques”, decorated by the Prime Minister of the Republic of France (March 5, 2002).