проф. д-р Павле Митревски

проф. д-р Павле Митревски

Роден 1932 година. Завршил Учителска школа – Битола и Филозофски факултет – Нови Сад. Доктор е по историски науки. Повеќе години бил директор на „Историски архив“ – Охрид. Бил професор на Педагошката академија и Правниот факултет – Битола, предавајќи го предметот историја на државите и правата, а потоа до пензионирањето, работел како редовен професор на Техничкиот факултет – Битола.

Пишува за историјата на македонскиот народ, а посебно за Охридско – струшкиот регион. Објавил преку 140 прилози и 10 научни публикации.

Член е на Македонското научно друштво од 1967 год. и добитник на медаља од Друштвото.

tel. 046 264 904

 

 

Mitrevski Pavle, prof. Ph.D.

Born in 1932. He completed the Teachers’ School – Bitola and graduated from the Faculty of Philosophy – Novi Sad. He is a Ph.D. of historical sciences. For many years he was been a Director of the „History Archive“ – Ohrid. He was a Professor at the Pedagogical Academy and at the Faculty of Law – Bitola, teaching the subject History of the States and the Rights, and then untill retirement, he worked as a full-time Professor at the Technical Faculty – Bitola.

He writes about the history of the Macedonian people, particularly of the Ohrid – Struga region. He has published over 140 articles and 10 scientific publications.

Has been a member of the Macedonian Scientific Association sincе 1967, which association awarded himwith a medallion.