проф. д-р Никола Христовски

проф. д-р Никола Христовски

Роден 1946 год. Завршил Природно – математички факултет – биологија во Скопје (1970). Магистрирал (1975) и докторирал (1983) на Универзитетот – Нови Сад. Професор на Биотехнички факултет – Битола. Има објавено 230 научни трудови. Учествувал на бројни симпозиуми и конгреси.

Член е на Австралискиот биолошки институт од 1989, INTECOL од 1990. Има допринос кон светската паразитолошка и биолошка наука со утврдување на нови домаќини на паразити за науката, како и два нови видa. Добитнике на многу награди и признанија.

Член на МНД – Битола од 1967 г.

моб. 047 225 916        е-маил : hristovski_fbn@yahoo.com

 

 

Hristovski Nikola, prof. Ph.D.

Born in 1946. He graduated from the department Biology within Naturalsciences -Mathematics Faculty–Skopje(1970). Obtained MA (1975), and PhD(1983) from the University of Novi Sad. Full-time professor at The Faculty of Biotechnical Sciences-Bitola. Has published 230 scientific papers. Participant in numerous congress and symposia. Мember of Australian Biological Institute since 1989, INTECOL since 1990. Has given contribution to World Parasitological and Biological Science with confirmation of new hosts – parasites for science and and discovery of two new species. Awarded with many awards and recognitions.

Has been member of the Macedonian Scientific Association – Bitola since 1967.