проф. д-р. Мирослав Пендароски

 

 

 

 

 

 

Биографски податоци

Мирослав Пендароски е роден на 23.05.1974 година во Скопје. Студиите по психологија на Филозофскиот факултет ги завршува во 1998-та година. Истата 1998 година се запишува на постдипломски студии на Институтот за Психологија при Филозофскиот факултет на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје на насоката Психологија на личноста. Последипломските студии успешно ги завршува во 2006-та година со просечен успех од 9.20. Во 2011 година се запишува на докторски студии на Институтот за Социјална работа и социјална политика при Филозофскиот Факултет на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Докторските студии ги завршува во рекордно време и докторира во 2012.

Објавени научни и стручни трудови

Мирослав Пендароски во научната област партиципира со одбранетата докторска и магистерска теза, а покажал и значаен интерес во научно-истражувачката дејност, при што има објавено 52 научни и стручни трудови и книги, од кои 47 научни и стручни трудови, 4 објавени книги (од кои 2 монографии, 1 учебник и 1 популарно-психолошки толковник) и 1 учебник во печат како и 2 трудови одобрени за објавување и во фаза на печатење. Од научно-стручните трудови и книги 38 се самостојни (35 трудови и 3 книги) и 14 во коавторство (од нив 12 трудови и еден 1 учебник од кои 10 (10 трудови и 1 учебник) се со уште еден коавтор, и 2 труда со 2 коавтори). 23 од трудовите се презентирани на меѓународни научни конференции во Република Македонија, Република Полска, Република Турција, Република Унгарија, Република Србија, Република Бугарија, Република Црна Гора, Република Хрватска и се објавени во меѓународни тематски зборници и списанија кои произлегле од нив. Пендароски oбјавил од овие набројани – 19 научно-стручни трудови во домашни списанија за психолошки, социјални и педагошки прашања како и 3 книги/учебници во домашни издавачки куќи. 19 научно-стручни трудови објавил во реномирани меѓународни научно-стручни списанија, една (1) книга/учебник за странски издавач од Германија, како и 5 научно-стручни трудови во зборници од конференции, симпозиуми и конгреси.  Пендароски во трудовите, разработува и презентира психолошки, психотераписки, советодавно-психолошки како и аспекти од длабинската психологија. Тој во трудовите разработува како теоретски прашања така и емпириски истражувања од многу научно-стручни области: психотерапија, психологија на личноста, психосоцијална рехабилитација, развојна психологија, социјална психологија, психологија на спиењето и сонот, психологија на спортот, психолошките аспелти на хуманата безбедност и многу други.

 

Научно-стручни трудови:

1.PENDAROSKI, M.,  NIKOLOVSKA, K. 2017. PHENOMENOLOGY OF FEAR OF CRIME AND THE RISK OF VICTIMIZATION AS THE BASIS FOR REALISTIC ASSESSMENT OF PERSONAL SECURITY IN MAJOR TRANSITION CITIES: A REFERENCE TO THE MACEDONIAN EXAMPLE WITH EMPHASIS ON THE CHILD POPULATION. INTERNATIONAL Conference on Human Security (3 ; 2017 ; Beograd) 3rd International Conference on Human Security, vol. 3, 2017, 277-285.

 1. Пендароски, М., Ризоска-Јовановска, С. УЛОГАТА “ЖРТВЕНО ЈАГНЕ” И НЕЈЗИНАТА УЛОГА ВО ДИНАМИКАТА И ИСПОЛНУВАЊЕТО НА ЦЕЛИТЕ ВО ГРУПНАТА РАБОТА. KNOWLEDGE – International Journal, Vol. 19.4, September, 2017, 1537-1542.
 2. Pendaroski, M., Nikolovska, K.. SYSTEMATIC ECLECTICISM IN PSYCHOLOGICAL THEORY AND PRACTICE – THE ONLY WAY FOR INTEGRATION OF THE INCOMPATIBLE IN A STATE OF CONTINUOUS TRANSFORMATION AND EMERGENCE OF NEW CHALLENGES, International Journal of Recent Research in Arts and Sciences, ISSN: 1857-8128, MIT University, 2017, vol. 8, 253-284.
 3. Pendaroski, M. WORKING WITH DREAMS IN GESTALT THERAPY, International Journal of Recent Research in Arts and Sciences, ISSN: 1857-8128, MIT University, 2017, vol. 7, 64-73.
 4. Pendaroski, M. THE RELATION PSYCHOTHERAPIST-CLIENT: A PARADIGM OF ONE RELATIONAL GESTALT FORMATION, International Journal of Recent Research in Arts and Sciences, ISSN: 1857-8128, MIT University, 2017, vol. 7, 74-83.
 5. Ivanoski, A., Pendaroski, M. DEVELOPMENT TASKS FOR PEOPLE FROM THE AGE OF 18 TO 21. FORMING AN IDENTITY; EMOTIONAL STABILITY; TAKING RESPONSIBILITY; ESTABLISHING AN INTIMATE RELATIONSHIP, International Journal of Recent Research in Arts and Sciences, ISSN: 1857-8128, MIT University, 2017, vol. 7, 136-149.
 6. Nikolovska, K., Pendaroski, M. THE IMPORTANCE OF MULTICULTURALISM AND INTERCULTURALISM IN TERMS OF THE PSYCHOSOCIAL AND CULTURAL IDENTITY OF STUDENTS FROM DIFFERENT CULTURES IN TRANSITIONAL SOCIETIES: A SUCCESSFUL EXAMPLE FROM MACEDONIA, MIT University, Skopje, Macedonia, International jоurnal of recent research in arts and sciences ISSN: 1857-8128, 2016, vol 6, 107-117.
 7. Pendaroski, M., Stoimenovska, I. PERSONAL MEANING OF DREAMS – A BRIDGE BETWEEN HOBSON’S SYNTHESIS OF ACTIVATION THEORY AND FREUD’S PSYCHOANALYTIC THEORY, UNIVERSITY OF NIŠ, FACULTY OF PHILOSOPHY, International Conference “Days of Applied Psychology” 2014, INDIVIDUAL AND ENVIRONMENT – International Thematic Proceedia, ISBN 978-86-7379-418-1, 2016, 195-207.
 8. Pendaroski, M. SLEEP AND DREAMS IN TRANSITIONAL SOCIETIES: AN INDICATOR OF AN INTIMATE-PSYCHOLOGICAL TRANSFORMATION, MIT University, Skopje, Macedonia, International Journal of Recent Research in Arts and Sciences ISSN: 1857-8128, 2016, vol. 5, 396-416.
 9. Pendaroski, M., Stoimenovska, K. SPATIO-TEMPORAL PHENOMENA OF THE DREAM, MIT University, Skopje, Macedonia, International Journal of Recent Research in Arts and Sciences ISSN: 1857-8128, 2015, vol. 4, 389-406.
 10. Pendaroski, M. The method of the “line of least resistance” in the analysis of dreams (development of phenomena: cognitive weirdness, halucinoid imagination and narrative structure), The 3rd International Academic Conference on Social Sciences, Istanbul, Turkey, 2015. The International Institute for Academic Development, Batumi, Georgia, conference proceedings, 117-132.
 11. M.Pendaroski, S. Rizoska-Jovanovska. FOR SCIENTIFIC REFERENCES OF PSYCHOLOGICAL SCIENCE, Knowledge, International Journal, Institute of Knowledge Management – Skopje, 2015, Vol. 9, 224-229, ISSN 1857-92.
 12. M.Pendaroski, S. Rizoska-Jovanovska. PSYCHOLOGIST BETWEEN A KNOWLEDGE AND A HUMANITY. Knowledge, Interational Journal, Institute of Knowledge Management – Skopje, 2015, Vol. 9, 264-268, ISSN 1857-92.
 13. M. Pendaroski, V. Blazhevska, N. Talevska. The Inner Experiences Among Group Members Experienced Before and After the Group Sessions in Groups of Personal Development of Integrative Eclectic Type, TOJCE – The Online Journal of Counseling and Education, 2015, 4(3), 143-156, ISSN: 2146-8192.
 14. M. Pendaroski, I. Stoimenovska. The personal meaning of dreams – the Bridge between Hobson ’s Synthesis of Activation Theory and Freud’s Psychoanalytic Theory, 159.9.072(048) INTERNATIONAL Conference Days of Applied Psychology (10 ; 2014 ; Niš), ISBN 978-86-7379-338-2.
 15. M. Pendaroski. Personal security in times of globalization – a perceptive illusion or a struggle for self-actualisation, Twenty years of human security: Theoretical foundations and practical applications, Belgrade, April, 2015, ISBN, 978-86-84069-94-0, Vol. 2, 79-95.
 16. Pendaroski, M. 2015. Group social work with adolescents. Skopje: Faculty of Psychology, Institute for social work and social policy. Journal for social policy, No 11/2, 87-109.
 17. M. Pendarovski, I. Stojmenovska, M. Stojanoska-Inadeska. Human rights and subjective well-being as a system of connected vessels, MIT UNIVERSITY , First international scientific conference, FACULTY OF LEGAL SCIENCES, INTERNATIONAL RELATIONS AND DIPLOMACY, Skopje, September 25-27, 2013 ISBN – 13 978-608.
 18. M. Pendaroski. Group social work with adolescents: some dynamic principles. Skopje, 2014, Institute for social work and social policy, International scientific conference.
 19. M. Pendaroski. Phenomenology of the victim-psychosocial profile of domestic violence. Skopje, 2013, International journal for pedagogic questions – Prosvetno Delo.
 20. M. Pendaroski. Attitude toward the adolescent in education – one complex process, Skopje, 2011, International journal for pedagogic questions – Prosvetno Delo, 5, 39-52.
 21. M. Pendaroski. Secondary school class as a socio-psychological group (impacts and influences оf group structure and dynamics on the quality of educational process and interaction among students), Skopje, 2011, International journal for pedagogic questions – Prosvetno Delo, 3, 51-64.
 22. Пендароски М. Психотерапии: неколку можни класификации. Психолог, стручно списание за психологија и психотерапија. Скопје, 2010, 4, 21-23.
 23. Пендароски М. Некои незгодни проблеми и прашања во психотерапијата, како и за тоа – од каде потекнуваат (критички осврт). Психолог, струлно списание за психологија и психотерапија. Скопје, 2009, 3, 17-19.
 24. Пендароски М. За интегративно-еклектичната психотерапија: корени и почетоци. Психолог, стручно списание за психологија и психотерапија. Скопје, 2009, 2, 22-23.
 25. M. Pendaroski. The children’s personality through artistic-playfull style. Skopje, 2009, International journal for pedagogic questions – Prosvetno Delo, 4, 59-64.
 26. M. Pendaroski. Addolescent period and the educational process. Skopje, 2009, International journal for pedagogic questions – Prosvetno Delo, 2, 67-78.
 27. M. Pendaroski. Psychological-Personal in the arts (specifities, differences and similarities), Skopje, 2009, International journal for pedagogic questions – Prosvetno Delo, 2006, 4, 40-45.
 28. Pendaroski M. 2007. For Psychology and art. International meeting of young psychologists : collection of studies. Bulgaria : Blagoevgrad, 133-143.
 29. Pendaroski M. 2007. I – is there any sense. International meeting of young psychologists : Collection of studies, essay chapter. Bulgaria : Blagoevgrad, 358-360 (best psychological Essay award).
 30. Pendaroski. Methods and techniques in psychology of sports. Skopje, 2005, International journal for pedagogic questions – Prosvetno Delo, 5, 64-67.
 31. M. Pendaroski. Theories in psychology of sports: conditions and usually used theoretical conceptions, Skopje, 2005, International journal for pedagogic questions – Prosvetno Delo, 2005, 4, 55-60.
 32. M. Pendaroski. Self awareness and picture of Self through an historical development of psychological thought, Skopje, 2005, International journal for pedagogic questions – Prosvetno Delo,1, 31-35.
 33. M. Pendaroski. For parapsychology, Skopje, 2004, International journal for pedagogic questions – Prosvetno Delo, 3, 71-75.
 34. M. Pendaroski. A search for lost Nirvanna. Skopje, 2004, International journal for pedagogic questions – Prosvetno Delo, 2, 62-64.
 35. M. Pendaroski. Conceptions and thoughts toward theoretising in a field of personality, Skopje, 2004, International journal for pedagogic questions – Prosvetno Delo, 1, 12-15.
 36. M. Pendaroski. Compensatory power of dreams, Skopje, 2003, International journal for pedagogic questions – Prosvetno Delo, 5, 21-25.
 37. M. Pendaroski. Self and the personality, Skopje, 2003, International journal for pedagogic questions – Prosvetno Delo, 3, 46-48.
 38. M. Pendaroski. From the other side, Skopje, 2003, International journal for pedagogic questions – Prosvetno Delo, 2, 78-81.
 39. Pendaroski,M. Big Brothers/Big Sisters in Macedonia. International conference – Big Brothers/Big Sisters International, World meeting. Poland, Warshava, October, 2002.
 40. М. Пендароски. Вистината за комплексите. Скопје, Филозофски факултет, Внатрешен патник, 1999, 14, 37.
 41. М. Пендароски. Внимателно со адолесцентите. Скопје, Филозофски факултет, Внатрешен патник, 1998, 12, 21.
 42. Pendaroski, M. Psychodrama – the Working Side of Psychology –Macedonian Story – MIT Faculty of Psychology. FEPTO Research Committee Meeting Report Methodology in Psychodrama and Action Methods Research Skopje / Republic of Macedonia, MIT University, 23-26 February 2017, 1-3.
 43. Пендароски, М. Парадигмата на едно постоење – Гешталт терапија. Прв Гешталт меѓународен конгрес, Македонија – Скопје, зборник на трудови, 2010.
 44. Pendaroski, M., Nikolovska, K.The line of the least resistance method in working with dreams, Internationa Journal for dream research, vol. 10,number, 2 (October, 2017) Nhttps://journals.ub.uni-heidelberg.de/index.php/IJoDR/issue/view/3539 (impact factor)
 45. Pendaroski, M., Kostovska, V. 2018. The role of the “sacrifice” and its impact on the achievement in the social group’s goal achievement. Mediterranean International Conference on Social Sciences – MECAS III, CONGRESS PROCEEDINGS, Bandirma Onyedi Eylul Unversity, Budapest, June 2018.
 46. Pendaroski, M. System System dynamics in in-depth psychology – a possible study of the dream. International journal for dream research: Psychological aspects of sleep and dreaming, April, 2019, vol. 12, No 1, 153-157 (impact factor)
 47. Ljubinka Damjanovikj, Miroslav Pendaroski, Aleksandar Dimov and Tatjana Ristova- Dimova – ACTIVE AGEING – “SUCCESSFUL AGING” WPA Thematic Congress on Dementia – “DEMENTIA: PSYCHIATRIC AND NEUROLOGICAL CHALLENGES AND PERSPECTIVE”, Ohrid, 15-18.05.2019.

 

Книги/учебници на кандидатот:

М. Пендароски, М. Доневска. 2017. Групна Социјална Работа. Скопје: МЦМС.

Pendaroski M. 2015. Personal meaning of dreams – a bridge between Hobson’s synthesis of activation theory and Freud’s Psychoanalytic theory (a new perspective) Saarbricken: Lambert Academic Publishing.

М. Пендароски. 2013. Подбишега од која ви се…плаче. Скопје: Силсонс.

М. Пендароски. 2011. Психологија на уметноста. Скопје: Силсонс.

 

 1. Професионални обуки и едукации

2002-2005 – Интегративна Психотерапија и личен развој (Прв и Втор степен, центар за Психотерапија и Личен развој; тренер – Проф. Д-р Благоја Јанаков) – 480 работни часови

2008-2010 – Психодрама семинари (теми: Analytical psychodrama, Working with dreams in Psychodramma, Conflict resolution in Psychodramma, Roles in Psychodramma; Центар за Психодрама – “Амигдала” Скопје, Европски сертифициран тренинг институт; Psychodramma institute Kivunim, Israel, European certificated training Institute; Center for Psychodramma – Belgrade, Serbia, European certificated Institute; trainers: Mirjana Stojanovska-Jovanovska, Vladimir Milosevic, Odded Nave) околу 150 работни часови

2010-до сега – Едукација во Гешталт терапија (Гешталт Институт Скопје, Македонија, Европски сертифициран институт; School for Gestalt therapy “Aspekti”, SkoЦентар за Гешталт терапија – Аспекти, Скопје, Македонија, Европски сертифициран институт; тренери: Емилија Стоименова-Цаневска, Кидија Попчева, Снежана Андреева)

2009-до сега – Гепталт семинари (теми: Работа со тагување во Гешталт терапија, Гешталт методологија, Гешталт приод во работа со зависности, Спиритуалноста и гешталтот, Системски констелации и Гешталт, Етика во Гешталт терапијата – околу 150 часови)

2010 – Вовед во Позитивна психотерапија (тренер: Енвер Чешко, Европски сертифициран тренер, Center for Positive Psychotherapy, Kosovo) – 20 часови

2012 – Сертифициран Европски тренер за тренери за Психосоцијална рехабилитација (European Union certificate for trainer of trainers; тренер: Шпела Реш) – 120 часови

2015-2017 – Европски сертифициран практичар за Системски семејни и организациони констелации (Practitioner degree, Center for Buisness Psychology, European certificated Institute; тренер: Joke Land, Европски сертифициран Мастер тренер за системско-динамичко работење, Thé International Institute of Applied Psychology – Bureau Land, Ansen, Nederland) – 6 модули тотал.

 

 1. Применети професионални ангажмани, проекти и активности и активности од поширок општествен интерес:

1.            Работа со групи за психотерапија и личен развој, Центар за психологија