проф. д-р Златко Жоглев

Златко Жоглев (1959, Битола),  е доктор по социолошки науки (1996.). Од 2002 година е избран, а во 2007 година е реизбран, за редовен професор на Педагошкиот факултет при Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола (УКЛО). Во два мандатни периоди (2007-2011 г. и од 2011-2015 г.) бил Ректор на  Универзитетот „Св.Климент Охридски“ – Битола.

Досега му се објавени 4 универзитетски учебници, 3 учебни помагала (скрипти) и 7 книги. Како автор и/или коавтор има свои текстови во 7 монографии на македонски, 2 на англиски и 2 на германски јазик. Од 1983 година до 2020 година, тој објавил повеќе од 200 научни, стручни и  научно-популарни трудови во домашни и меѓународни списанија.

Учествувал на преко 100 меѓународни научни конференции, конгреси и симпозиуми, а на некои од нив имал и воведни обраќања. Држел предавања на додипломски, постдипломски и докторски студии во земјата и во странство, како визитинг професор.

Бил на стручно усовршување на Педагошкиот универзитет при Универзитетот во Бирмингем (Англија) и на студиски посети во Албанија, Бугарија, Грција, Италија, Јапонија, САД, Турција, Франција, Холандија, Хрватска, Чешка и др.

Течно зборува англиски и француски јазик, како и српско-хрватски – бошњачки-црногорски јазик. Се служи со албански, бугарски, грчки, руски и словенечки јазик.

Добитник е на многу награди и признанија. Тој двапати ја има добиено наградата на градот Битола „4-ти Ноември“, еднаш индивидуално (за книгата „Компјутеризација и општество“, 1997.) и втор пат како дел од тимот и коавтор (за книгата во три тома „Печатење и издаваштво во Битола“, 1999.).

Објавил повеќе од 100 статии (есеи и кратки текстови) во локални, регионални и национални списанија и весници. Тој е и литературен критичар и има напишано повеќе од сто рецензии, осврти и критики на книги од познати автори. Преведува поезија и проза од српски, бугарски, руски, англиски и француски јазик.

Тој е еден е од иницијаторите и основачите на Универзитетскиот книжевен клуб „Дениција“ – Битола (заедно со проф. д-р Гордана Стојаноска и проф.д-р Даниела Андоновска-Трајковска), со кој двапати учествуваше на битолското културно лето „БИТФЕСТ“.

Проф.д-р Златко Жоглев е член на Здружението на социолози на Македонија, Македонското научно друштво (МНД) – Битола, Српската академија за образование (САО) – Белград, Друштвото на писатели на Македонија (ДПМ) и Битолскиот книжевен круг (БКК).

Член е на многу научни и стручни здруженија и бил учесник на многу конференции, симпозиуми, семинари во земјата и странство.

Поезија пишува повеќе од 40 години и има напишано преку 400 песни. Во коавторство со Гордана Стојаноска и Даниела Андоновска-Трајковска, во издание на „Матица Македонска”, во 2014 година излезе од печат поетската книга „Збор за зборот”. Негови песни и раскази, се објавувани во повеќе списанија и зборници. Се занимава и со литературна критика и има напишано повеќе од стотина рецензии, осврти и прикази на книги од наши познати автори.

Во 2018 година во издание на „Матица македонска“ му е објавена книгата „Сенката на добриот човек:кратки поучни приказни“.

Преку Центарот за литература, уметност, култура, ораторство и јазик при Педагошкиот факултет – Битола, во 2019 година  му се објавени три песнарки-боенки за деца („Снаодливото јаренце“, „Мечката и штркот“ и „Зајко Бајко и кучето Трајко“).

Член е на редакцијата на списанието „Современи дијалози“ (Македонско научно друштво, Битола).

 

 

Zlatko Zhoglev, Full Prof. Dr.born in 1959 in Bitola. He is a doctor of sociological sciences (1996). Since 2002 he has been elected, and in 2007 he was re-elected as a full professor at the Faculty of Pedagogy at the University “St. Kliment Ohridski” – Bitola (UKLO). He was Rector of the University “St. Kliment Ohridski” – Bitola in two terms (from 1.10.2007 to 30.09.2011 and from 1.10.2011 to 30.09.2015).

So far, 4 textbooks and 3 books have been published. As a co-author he has his texts in 7 monographs in Macedonian, two in English and two in German. Since 1983, he has published more than 200 scientific, professional, and popular scientific papers in domestic and international journals.

He has twice won the award of the city of Bitola “November 4”, once individually (for the book “Computerization and Society”) and the second time as part of the team and co-author (for the book in three volumes “Printing and publishing in Bitola”).

He has published about 100 articles (essays and short texts) in local, regional and national magazines and newspapers. He is also a literary critic and has written more than a hundred reviews and book reviews from well-known authors. He is one of the initiators and founders of the University Literary Club “Denicija” – Bitola, with which he has participated twice in the Bitola Cultural Summer “BITFEST”.

He is a member of the Macedonian Sciencе Society (MSS/MND) – Bitola, the Serbian Academy of Education (SAE/SAO) – Belgrade, the Writers’ Association of Macedonia (WAM/DPM) and the Bitola Literary Circle (BLC/BKK). Member of many scientific and professional associations and participant in many seminars in the country and abroad. He has won many awards and recognitions and has published a number of professional and scientific papers.

He is editor of the Journal of Culture – Literature, Drama, Film and Publishing – “Contemporary Dialogues” (Macedonian Science Society).