проф. д-р Елизабета Христовска

проф. д-р Елизабета Христовска

Родена 1969 год. во Битола. Дипломира на Техничкиот  факултет – Битола (1993) и се здобива со звање дипломиран машински инженер. Магистрира (1997) и докторира (2000) на Машинскиот факултет – Скопје. Денес работи како професор во Техничкиот факултет – Битола и во овој период ја обавува функцијата продекан за настава.

Дала научен придонес во областа на машинството.

Член на Македонското научно друштво – Битола од 1997 год, каде била потпретседател (2005 – 2007), член на Управен одбор (2003 – 2007), секретар на Одделението за техника (2003 – 2005), член на Уредувачки совет (2000 – 2002), претседател на редакциски одбор на Зборникот од научната конференција  „Македонско – британски врски“ (2003).

tel. 047 231 200

mob. 070 339 769   e-mail : elizabeta.hristovska@uklo.edu.mk

 

Hristovska Elizabeta, prof. Ph.D.

Born in 1969 in Bitola. Graduated from the Faculty of Technical Sciences–Bitolaand gained the scientific title Graduated Mechanical Engineer (1993). She obtained MA (1997)and Ph.D(2000) from the Faculty of mechanical engineering-Skopje.She’s workes as a Professor at the Faculty of Technical Sciences-Bitola and she is executing the function of Vice Dean for teaching.

She has given scientific contribution in a domain of mechanical engineering.

She has been member of the Macedonian Scientific Association since 1997, where she was a Vice–President(2003-2005), member of Board of Directors (2003-2007), a Secretary of the Department for technical sciences(2003-2005) and member of the Editorial board(2000-2002), Chairman of the Redactorial Board for Scientific conference Proceeding „Macedonian-British relations“ (2003).