проф. д-р Вера Стојчевска Антиќ

проф. д-р Вера Стојчевска Антиќ

Родена е 1939 год. во Битола. Дипломирала на Филолошкиот факултет – Скопје. Докторирала на областа на средновековната македонска книжевност (1974).

Била избрана за : шеф на Катедрата, прв директор на Институтот за македонска литература, проректор за меѓународна соработка при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, одговорен уредник на списанијата : „Литературен збор“, „Спектар“, „Годишен зборник на Филолошкиот факултет – Скопје“, прв член од Р. Македонија во Американската славистичка асоцијација.

Има објавено над 850 трудови во домашни и странски публикации, како и 65 посебни изданија во книги. Добитник е на многу награди и признанија.

Дописен член на Друштвото на писатели на Македонија,  Македонското научно друштво – Битола.

mob. 075 579 593

e-mail : veranino@gmail.com

 

Stojcevska Antik Vera, prof. Ph.D.

Born in 1939 in Bitola. Graduated from the Facultyof Philology -Skopje. Obtained Ph.D. in the field of Medieval Macedonian Literature.

She was elected for : Head of the Office, the first Director of the Institute of Macedonian literature, Vice – Rector for international cooperation at the University „St. Kiril and Metodij“ in Skopje, Chief – Editor of the magazines : „Literary word“, „Spectrum“, „Annual proceeding of the Faculty of Philology in Skopje“, the first macedonian member in the American Slavic Association.

She has published over 850 articles in domestic and foreign publications, as well as 65 special editions of books. Winner of many awards and recognitions.

She is a correspondence member of the Association of Writers of Macedonia, Macedonian Scientific Association-Bitloa.

 


БИБЛИОГРАФИЈА

 

ОБЈАВЕНИ ТРУДОВИ НА проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ

 

 

1968

 

 

1.”Беседата на Презвитер Козма”, во  Развиток.-Битола: 1968 (В„) ,6,419-428.

2.”Ново издание на Болоњскиот псалтир”, во Литературен збор.- Скопје: 1968 (ХВ) ,4, 3О-31.

3.”Од есхатолошките апокрифи за Богородица и нивниот одѕив во народното творештво на југословенските народи”, во Македонски фолклор.- Скопје:1968 („), 2, 2О7-218.

4.”Споменица на Климент Охридски”, во Литературен збор.-Скопје: 1968 (ХВ), 5.

1969

5.”Елементи што се среќаваат во романот за Александар Велики и во нашето народно творештво”, во Шести Рацинови средби.- Скопје: 1969,53-62.

6.”Епископ Константин Брегалнички”, во Стремеж.- Прилеп: 1969 (ХВ),8-9, 23-32.

7.”За буквите од Црноризец Храбар”, во Студентски збор.-Скопје: 31. Х„„.1969 (ХХ), 31-32, 7.

8.”За методологијата на средновековната литературна историја”, во Литературен збор.-Скопје:1969 (ХВ„),4-5,41-46.

9.”Застапеноста на средновековната литература во училиштата од „„ степен”, во Просветно дело.- Скопје:1969 (ХХВ), 7-8,434-439.

1О. “За средновековниот роман “Тристан и Изолда”, во Стремеж.-Прилеп:1969 (Х), 10,18-27

11”Јубилеј на Кирил Солунски”, во Историја.- Скопје: 1969 (В), 2, 231-236.

12”Наум Охридски”, во Културен живот.-Скопје: 1969 (Х„В),7-8, 14-17.

13.”Од апокрифите на Афродитијан Персијанец”, во Развиток.-Битола:1969 (В„„),4, 289-296.

14.”Околу датирањето на на Ундолските листови”, во Македонски јазик.- Скопје: 1969 (ХХ), 175-178.

15.”По повод 11ОО-годишнината од смртта на Кирил Солунски”, во Трудбеник.-Скопје: 15. „„. 1969 (ХХ„„„), 8, 8.

16.”Прилог кон изучувањето на македонските броеници”, во Рад ХВ„ конгреса фолклориста Југославије. Прочитан реферат во Игало 1968.- Цетиње:1969,335-34О.

17. “Прилог кон Кирило-методиевската библиографија”, во Историја.- Скопје: 1969 (В), 2, 231-236.

18.”Регардс сур цертаинс мотифс, ву он рецонтре данс лес цхансонс популаирес религиеусес мацедониеннес”.- Букарест: 1-3 септембре 1969, (абстрацт).

19.”Симпозиум за делото на браќата Кирил и Методиј”, во Историја.-Скопје:1969 (В),2,243-24.

2О. “Трудови на проф. Харалампие Поленаковиќ објавени во Литературен збор”, во Литературен збор. – Скопје: 1969 (ХВ„),6,31-32.

21.”Црноризец Храбар и неговото дело “За буквите”, во Културен живот.-Скопје:1969 (Х„В), 4-5, 2О-23.

22.”6О-годишнина на проф. Харалампие Поленаковиќ”, во Литературен збор.- Скопје:1969 (ХВ„), 6, 29-31.

 

1970

23.”Библиографија на објавени научни трудови, прикази, есеи и статии на акад. проф. д-р Харалампие Поленаковиќ”, во Годишен зборник на Филозофскиот факултет.- Скопје: 197О, 653-666.

24.”Библиографија на објавени трудови на проф. Харалампие Поленаковиќ во врска со средновековната книжевност”, во Литературен збор.- Скопје:197О (ЏВ„„), 1, 2,3, 31-32 (истото за 1 и 2).

25.”Григор Прличев”, во Трудбеник.- Скопје: 7.„„. 197О (ХХВ),6,9.

26.     “За мотивот на родоскрвната љубов во фолклорот на некои балкански народи”, во Развиток.- Битола: 197О (В„„„), 1, 49-62.

27.”За Тиквешкиот зборник”, во Современост.-Скопје: 1970 (ХХ), 4,286-292.

28.”Кириловото житие”, во Студентски збор.- Скопје: 16.„„. 1970 (ХХ„) 2, 5.

29.”Кирил Солунски”, во Македонија.- Скопје: ноември 197О (ХВ„„),211.

30.     “Климентовата и Наумовата традиција денес”, во Културен живот.- Скопје: 1970 (ХВ), 7, 17-20.

31.”Лазарските песни од Струга и Струшко”, во Развиток.- Битола: 1970 (В„„„), 4-5, 434-442.

32.”Листовите на В. М. Ундолски”, во Зборник “Кирил Солунски”, „„.-Скопје: 1970, 389-403.

33.”Мотиви што се среќаваат во апокрифната и во народната литература”, во Македонски фолклор.-Скопје: 1970 („„), 3-4,195-208.

34.”Некои религиозни мотиви во современото народно раскажување”, во Македонски фолклор.- Скопје:1970 („„„), 5-6, 35-42.

35.”Низ Методиевото житие”, во Македонија.- Скопје: 197О (ХВ„„),202.

36.”Низ Кириловото житие”, во Студентски збор.- Скопје: 23.„„. 1970 (ХХ„), 3, 5.

37.”Нови согледувања од областа на македонската литература, историја и јазик”, во Трудбеник.- Скопје: 12. Х„„. 1970 (ХХВ), 50, 8.

38.     “Панонските легенди”, во Литературен збор.- Скопје: 1970 (ХВ„„),1, 86-87.

39.”Преглед на македонската проза”, во Литературен збор.- Скопје: 1970, (ХВ„„), 6, 29-31.

40.”Прилози од областа на македонската литература и јазик”, во Литературен збор.- Скопје: 1970 (ХВ„„), 5, 31-32.

41.”Развиток на едно творештво: Томе Саздов: Преглед на македонската народна проза”, во Нова Македонија.- Скопје: 26. Х„. 1970 (ХХВ), 8568, 6.

42.”Рефлекси једног средњевековног романа у нашем фолклору”, во Народно стваралаштво.- Скопје: 1970 („Х), 33-34, 46-57.

43.”Свети Алексие-човекот божји” и народната приказна “Царскиот син посфетен”, во Развиток.- Битола: 1970 (В„„„), 2, 137-146.

44.”Стара книжевност”, во Студентски збор.- Скопје: 20. „„„. 1970 (ХХ„), 6, 7.

45.”Стари книжевни споменици од Македонија”, во Студентски збор.- Скопје:1970 (Х„„), 2, 57-59.

46.”Филолошки и лингвистички студии за делото на Кирил Солунски”, во Трудбеник.- Скопје: 17.Х. 1970 (ХХВ), 42, 8.

1971

47.”Битола во ракописната традиција”, во Прилози.- Битола:1971, 16,83-89.

48.”Богомилската литература”, во Стремеж.- Прилеп: 1971 (ХВ„),4-5, 397-407.

49.”Богомилството, средновековната традиција и народната традиција”, во  Современост.- Скопје: 1971 (ХХ), 5,535-548.

50.”Вазар, хаир ве савашци Григор Пирлицев” во Сеслер.- Скопје: март 1971, сауи 54, 33-39.

51.”За некои моменти од животот и делото на Григор Прличев и  охридската архиепископија”, во Историја.- Скопје:1971 (В„„), 1,185-201.

52.”За некои особености на евангелието на поп Јован”, во Службен лист на Македонската православна црква.- Скопје:1971 (Х„„„), 5, 165-167.

53.”Кирил Солунски”, во Македонски јазик.- Скопје:1971 (ХХ„„), 5, 139-14О.

54.”Литературното дело на Климент Охридски”, во Стремеж.- Скопје:1971 (ХВ„), 3,268-279.

55.”Наумовата традиција денес”, во Иселенички календар.- Скопје:1971 , 98-1О1.

56.”Низ страниците од словенската писменост”, во Стремеж.- Прилеп: 1971 (ХВ„), 1, 81-90.

57.”Нов труд од областа на старата книжевност”, во Литературен збор.- Скопје: 1971, 1, 91-94.

58.”Од историјата на средновековниот роман”, во Стремеж.- Прилеп: 1971 (ХВ„), 2, 173-183.

59.”Околу датирањето на Тиквешкиот зборник” во Македонски јазик.- Скопје: 1971 (ХХ„„), 113-117.

60.”По трагите на современите религиозни песни”, во Литературен збор.- Скопје: 1971 (ХВ„„„), 2, 47-64.

61.” Потеклото на народните приказни”- Томе Саздов” во Трудбеник.- Скопје: 1971 (ХХВ„), 1-2, 1О.

62.”Преглед на “Македонската народна проза”, “Македонскиот верс” и “Љубовни народни приказни” во Народно стваралаштво.- Београд: 1971 (Х), 37-38, 117-118.

63.”Расплет на тајниот говор”, во За македонските работи.- Скопје, 15. Х„„. 1971, („), 2.

64.”Свети Ѓорѓи и народната традиција”, во Народно стваралаштво.- Београд:1971 (Х), 37-38, 78-83.

65.”Симболиката на “Физиологот” и нашето народно творештво”, во Македонски фолклор.- Скопје: 1971 („В), 7-8, 47-67.

66.”Стари ракописи од Битола”, во Развиток.- Битола: 1971 („Х), 7-8, 206-210.

 

1972

67.”Ацо Алексиев: Основоположници на македонската драмска литература”, во Развиток.- Битола: 1972 (Х), 4, 234-236.

68.”Делото на Константин Брегалнички”, во Иселенички календар.- Скопје: 1972, 98-1О1.

69.”Еден стар мотив во уметничката литература”, во Стремеж.- Прилеп: 1972 (ХВ„„), 9, 705-718.

70.”За некои родови во македонскиот детски фолклор”, во Рад ХВ„„ конгреса Савеза удружења фолклориста Југославије, реферат прочитан во Пореч 197О година. – Загреб: 1972, 439-445.

71.”Необјавен апокрифен текст од Х„В  век”, во Јубилеен годишен зборник на Филозофскиот факултет во Скопје.- Скопје: 1972-73, 24-25, 261-271.

72.”Од писмената традиција во Велес”, во Стремеж.- Прилеп: 1972 (ХВ„„),10, 788-794.

73.”Од писмената традиција во Македонија”, во Историја.- Скопје: 1972 (В„„„), 1, 120-142.

74.”Од писмената традиција во Прилеп”, во Стремеж.- Прилеп: 1972 (ХВ„„), 8, 620-627.

75.”Прилог кон македонската драмска литература”, во Литературен збор.- Скопје:1972 (Х„Х),2, 84-86.

76.”Словенската ракописна традиција”, во Вечер.- Скопје: 6.Х. 1972 (Х), 2905, 2.

77.”Словенски ракописи во Македонија”, во Македонски јазик.-Скопје:1972 (ХХ„„„),346-349.

78.”Хагиографската личност на Св. Ѓорѓи и мегданот со ламјата”, во Современост.- Скопје: 1972 (ХХ„„), 4, 347-368.

 

1973

79.”Григор Прлицев ин девримци рухи”, во Сеслер.- Скопје: март-нисан, 1973 (ВИИИ),65-73.

80.”Две необјавени писма од Коста Групчевиќ во врска со Охридскиот заговор и Григор Прличев”, во Гласник на ИНИ.- Скопје: 1973 (ВВ„„), 1, 245-257.

81.”Две слова од Климент Охридски”, во Иселенички календар.- Скопје: 1973 , 148-150.

82.”Една необјавена творба од Григор Прличев”, во Прилози.- Скопје: 1973 („В) 1, 71-83.

83.”Лимитрофните особености на свадбените обичаи и песни кај Власите и Албанците од село Долна Белица, Струшко”, во Зборник 18 конгреса  фолклориста СФРЈ,  реферат прочитан во Бовец 1971.- Љубљана: 1973, 177-186.

84.”Од хагиографијата на Јоаким Осоговски”, во Историја.- Скопје: 1973 („Х), 2, 227-237.

85.”Пет книги со одбрани трудови на академикот Харалампие Поленаковиќ”, во Литературен збор.-Скопје: 1973 (ХХ), 2, 87-91.

86.”Ракописната традиција во Бигорскиот манастир”, во Бигорско-научно-културни собири. „ научен собир.- Гостивар:1973, 59-69.

 

1974

 

87.”Бунтовничкиот дух на Григор Прличев”, во Јужен Бран .- Охрид: 1974, (ХВ), 1, 10-12.

88.”Личноста на Соломон во средновековните текстови и македонскиот фолклор”, во Годишен зборник на Филозофскиот факултет.- Скопје: 1973 , 26, 303-323.

89.”Мотивот за продавањето на човечката душа на ѓаволот во средновековната книжевност и во фолклорот”, во Македонски фолклор.- Скопје:1974 (В„„), 14, 67-77.

90.     “Храбар анд хис њорк он леттерс”, во Мацедониан Рењиењ.- Скопје: 1974  (ИВ), 1, 11-17.

 

1975

 

91.”Два фрагмента из живота  и рада Григора Прличева”, во Развитак:- Бања Лука: 1975 („В), 4, 6-7, 54-57.

92.”Еден апокрифен состав во јужнословенската и во романската средновековна книжевност”, во Годишен зборник на Филолошкиот факултет во Скопје,- Скопје: 1975, 1, 163-174.

93.”За некои преокупации на Григор Прличев”, во Современост.- Скопје: 1975 (ХХВ), 7, 69-83.

94.”Литературната историографија во Х„Х и ХХ век за старата средновековна книжевност”, во Литературен збор.- Скопје: 1975 (ХХ„„), 7, 69-83.

95.”Од македонското книжевно наследство”, во Современост.- Скопје 1975 (ХХВ), 7, 1О8-112.

96.”Томе Саздов: Марко Цепенков како собирач на македонски народни умотворби”, во  Разгледи.- Скопје: 1975 (ХВ„„),1-2, 174-178.

97.”Тројцата мудреци од Исток и раѓањето на Исус Христос во македонските народни обичаи и песни”, во Македонски фолклор.- Скопје: 1975 (В„„), 15-16, 183-197.

 

 

 

1976

 

98.”Богомилскиот дуализам и фолклорот”, во Современост.- Скопје: 1976 (ХХВ„), 7-8, 58-85.

99. “Еден мотив од средновековната книжевност кај Гогољ”, во Стремеж.- Прилеп: 1976 (ХХ), 1О.

1ОО. “Заемно влијание на народната и уметничката литература”, во Нова Македонија.- Скопје: 1976 (ХХХ„), 10666, 14.

101. “Избрани дела на Шапкарев”, во Современост.- Скопје:1976 (ХХВ), 4-5, (25 годишнина на Современост), 309-312.

102. “Климент Охридски”, во Нова Македонија,- Скопје: 15.„Х. 1976 (ХХХ„), 10597, 9.

103. “Климент Охридски – живот и дело”, во Литературен збор.- Скопје: 1976 (ХХ„„„), 1, 9-20.

104. “Климент Охридски (1060 години од неговата смрт), во Просветен работник.- Скопје: 15.„Х. 1976 (ХХ„В),  447, 7.

105. “Кон средновековната книжевност”, во Разгледи.- Скопје: 1976 (ХВ„„„), 8, 1005-1016.

106.  Антиќ, Вера. Од средновековната книжевност.- Скопје : Македонска книга, 1976.-163.

107. “Прилог кон проучувањето на средновековната историја за св. Јулијан во фолклорот на Босна и Херцеговина и на Македонија”, во Рад 21 конгреса Савеза удрузенја фолклориста Југославије, Цаплјина, 17-22 септембра 1974.-Сарајево: 1976, 253-259.

108. “Прилог кон запознавањето со литературните влијанија и врски на словенските народи на Балканот во средниот век”, во Годишен зборник на Филолошкиот  факултет.- Скопје:1976, кн. 2,  Јубилеен зборник (1946-1976), 145-155.

 

1977

 

109. “Барбисовиот Исус”, во Разгледи.- Скопје:1977 (Х„Х), 1-2, 99-118.

110. “Бисхоп Цонстантине Брегалницки”, во Мацедониан Рењиењ.- Скопје: 1977 (ВИИ), 3, 236-246.

111.  “Социјални елементи од апокрифите “Видението на апостол Павле” и “Одењето на Богородица по маките” во некои македонски народни творби, во 24. Конгрес фолклориста СФРЈ, Гласник Словенскега етнолоскега друства, Буллетин оф Словене етнологицал социетѕ.- Пиран: 1977, 17, 5, 211-215.

112. “Богомилството и македонскиот фолклор”, во Нова Македонија.- Скопје: 30. „ .1977 (ХХХ„„„), 10783, 10.

113. Антиќ, Вера. Локални хагиографии во Македонија.- Скопје: Просветно дело, 1977, 205.

114.  “Необјавен текст од житието на Иларион Мегленски”, во Годишен зборник на Филолошкиот факултет.- Скопје: 1977, 3, 197-206.

115.  Антиќ, Вера. Низ страниците од јужнословенските книжевности.- Скопје: Наша книга, 1977, 306. (Библиотека “Есеи, критики и студии за творештвото”)

116. “Свети Илија во писмената традиција и во фолклорот”, во Македонски фолклор.- Скопје: 1977 (Х), 19-20, 65-73.

 

1978

 

117. “Апокрифниот текст “Видението на апостол Павле во јужнословенските литератури”, во Реферати на македонските слависти за В„„„ меѓународен славистички конгрес во Загреб-Љубљана.- Скопје: 1978, 97-104.

118.  Антиќ Вера и коавтор Драгојловиќ Драгољуб. Богомилството во средновековната изворна граѓа.- Скопје: МАНУ, 1978, 274.

119.  “Вестите за Кирил и Методиј според Италијанската легенда”, во Нова Македонија.- Скопје: 1978 (ХХХ„В), 11162, 9.

120. “Затемелувањето и растежот на средновековната македонска книжевност”, во Литературен збор.- Скопје: 1978 (ХХВ), 2, 121-133. (25 години “Литературен збор”)

121.  Значај наставе среднјевековне кнјижевности у среднјој школи”, во  Културни живот.- Београд: 1978 (ЏЏ), 1-2, 91-94.

122. “Кон книгата “Истражувања и коментари” од Александар Спасов”, во Народно стваралаштво, Фолклор.- Београд:1978 (ХВ„), 65, 70-73.

123. Лóпера иммортале деи санти Цириллое Методио”, во Глориа а Сан Цирилло.- Рома: 1978, 7-10.

124. “Необјавен прилог кон изучувањето на еретичкото учење на Акиндин”, во Годишен зборник на Филолошкиот факултет.- Скопје: 1978, 4, 135-141.

125.  “Од црковното богомилско и псевдо-богомилско наследство”, во Годишен зборник на Филолошкиот факултет.- Скопје: 1978, 4, 275-288.

126.  “АпокрифическиŸ текст “Откровение апостола Павла” в литературе  Óжнослав®нских народов”, во В„„„ Медјународни славистицки конгрес, Кнјига реферата.- Загреб: 3-9. ИЏ. 1978.- Лјублјана-Загреб: 1978, И А-К, 22.

127. “Просторот околу религиозните и библиските преокупации на Достоевски”, во Разгледи.- Скопје: 1978 (ХХ), 1-2, 67-96.

128.  “Распнатиот Христос на Казанѕакис”, во Разгледи.- Скопје: 1978 (ХХ), 9, 1088-1110.

129. “Средновековната книжевност во програмите по македонски јазик и литература во средните училишта”, во Литературен збор.- Скопје 1978 (ХХВ), 1, 19-23.

130.  Антиќ, Вера. Средновековните текстови и фолклорот.- Скопје: Мисла, 1978,  269.

131.  Страници од средновековната книжевност, избор, редакција, предговор и забелешки Вера Антиќ и Харалампие Поленаковиќ.- Скопје: Македонска книга, 1978, 247. (Едиција: Од македонското книжевно наследство).

132. “Тхе Инфлуенце оф тхе олд Индиан литературес он тхе медиевел литературес анд фолклоре оф тхе соутх славс”, во Интернационал Цонгрес оф Антхропологицал анд Етхнологицал Сциенцес, Абстрацтс, Волуме 2.- Индиа: децембер 10-21, 1978, 74.

 

1979

 

133. “Акиндин во јужнословенската ракописна традиција”, во Прилози. – Скопје: 1979 („В), 1, 35-61.

134.  “Битолската плоча-важен епиграфски споменик од почетокот на Х„ век”, во Развиток.- Битола: 1979 (ХВ), 6, 398-602.

135.  “Влијанието на индиските мотиви од  делата “Панчатантра” и “Варлаам и Јоасаф” во јужнословенските книжевности и фолклор”, во Литературен збор.- Скопје: 1979 (ХХВ„), 6, 91-109.

136. “Еден апокрифен состав во јужнословенската и во романската средновековна книжевност”, во Ацтеле симпозионулни романо-југослав”. – Букурести: 1979, 23-29.

137. “За некои книжевни мотиви во средновековната книжевност присутни и во книжевноста од Х„Х век”, во Зборник: Школството, просветата и културата во Македонија во времето на преродбата, МАНУ.- Скопје: 1979, 143-150.

138. “Иванка Петровиќ “Мариините миракули”, во Литературен збор.- Скопје: 1979 (ХХВ„), 2, 115-116.

139. “Италијанската легенда за Кирил и Методиј”, во Македонија.- Скопје:1979, 313, 10-11.

140. “Мотивот за божјото правосудие кај Цепенков”, во Разгледи.- Скопје: 1979 (ХХ„), 7, 747-751.

141. “Навраќање кон Сингеровиот “Роб”, во Разгледи.- Скопје: 1979 (ХХ„), 4, 381-389.

142. “Неколку книжевни извори за богомилството од Х„„„ и Х„В век”, во Литературен збор.- Скопје: 1979 (ХХВ„), 3, 89-103.

143.  “Објавени трудови од акад. Харалампие Поленаковиќ во Литературен збор (1954-1978),” во Литературен збор.- Скопје: 1979 (ХХВ„), 2, 8-10.

144. “Од книжевната дејност на Климент Охридски”, во Беседа.- Куманово: 1979 (В„„„), 2, 8-10.

145. “Првиот анонимен антологичар од Македонија”, во Современост.- Скопје: 1979 (ХХ„Х), 1-2, 67-73.

146.  “Првиот антологичар од Македонија”, во Нова Македонија.- Скопје: 14.„. 1979 (ХХХВ), 11485, 12.

147. “Психолошката доминација во малешевската балада “Бездушната Неда”, во Стремеж. – Прилеп: 1979 (ХХ„„„), 5, 451-459.

148. “Св. Димитрија во книжевното и во народното творештво (со особен осврт врз македонското твореќтво), во Македонски фолклор.- Скопје: 1979 (Х„„), 23, 31-41.

149. “Симпозиум за средновековните ракописни зборници”, во Литературен збор.- Скопје: 1979 (ХХВ„), 4, 83-85.

150.  “Социјалниот елемент во некои постари народни умотворби”, во Развиток.- Битола:1979 (ХВ0132),  5, 395-402.

151. “Социјалните елементи од апокрифите “Вуидението на апостол Павле”, “Одењето на Богородица по маките” во некои македонски народни песни”, во 24 Конгрес ЗДЈ, Пиран 1977, Гласник словенскега етнолоскега друства, Буллетин оф словене етхнологицал сициете.- Лјублјана: септембар 1979, 211-215.

252. Стојчевска-Антиќ, Вера. Трансформацијата на мотивот за Болен Дојчин. Скопје: Современост, 1979, 32 (Библиотека “Современост”, кн. 54).

 

1980

 

153.  “Интересот на Коста Рацин кон богомилското движење”, во Зборник – ХВ„„ Рацинови средби”.- Титов Велес: 1980, 77-87.

154. “Искрено доживеани стихови”, во Нова македонија.- Скопје: 19. „„. 1980 (ХХХВИИ), 2.

155. “Нераскинлив континуитет од Климента до  Прличева”, во Литературен збор.- Скопје: 1980 (ХХВИ), 3, 5-6.

156. “Нераскинлив континуитет од Климента до Прличева, во Македонија.- Скопје: 1980 , 325, 11-12.

157. “Фаустовски мотив во стара битолска приказна” (апстракт), во Научен собир “Фолклорот и етнологијата на Битола и Битолско (Книга на резимеа).- Битола: МАНУ, Друштво за наука и уметност -Битола, УНК “Илинденски денови”-Битола, 2. (30-31 мај 1980).

158. “Од автобиографските белешки на Глигор Прличев: Елинизмот и песната “1962 лето”, во Беседи за Григор Прличев (јубилејно издание).- Скопје: 1980, 119-127.

159.  Од Библијата низ народното творештво до Јагода Трухелка и Томас Ман”, во Годишен зборник на Филолошкиот факултет.- Скопје: 1980, 6, 359-367.

160. “Од историја до легенда – Климент и Наум Охридски низ преданијата и легендите”, во Современост.- Скопје: 1980 (ХХХ), 8-9, 89-110.

161. “По трагите на Климентовата долга и значајна врвица”, во Студентски збор.- Скопје, 3.„„„. 1980 (ХХХ„„), 799, 12 (исто на 8. „„„. 1980, (ХХХ„„), 12.)

162. “Следбеници сме на нашите скоевци”, во Зборник на наградени лични творби од ученици од основните училита од Скопје по повод Месецот на книгата.- Скопје:1980, 3-5.

163. “Филип Каваев -ентузијаст и вреден собирач на народното творештво”, во Развиток.- Битола: 1980 (ХВИИИ),3-4, 244-252.

 

1981

 

163. “Библиографија на објавени трудови на проф. Блаже Конески- Годишен  зборник на Филозофскиот и на Филолошкиот факултет, во Литературен збор.- Скопје: 1981, 4, (посветен на 6О годишнината на Блаже Конески), 33-35.

164. “Васил Тоциновски: Моќ на поетската реч”, во Литературен збор.- Скопје: 1981 (ХХВ„„„), 4, 118-121.

165.  “Гаврил Лесновски”, во Развиток.- Битола: 1981 (Х„Х), 7-8, 443-448.

166. “За првиот превод од грчки на словенски јазик”, во Просвета,- Скопје: 12. Х. 1981 (ХХВИ),  531-532, 14-15.

167. “Интересот на Јордан Хаџи Константинов-Џинот за словенското ракописно наследство”, во Осумнаесетти Рацинови средби, Зборник, Творештвото на на југословенските писатели за НОБ и Револуцијата, Литературните творци од Велес и Велешко”.-Титов Велес: 1981, 401-411.

168. “Книга за велешките литературни современици на Рацин”, во  Студентски збор.- Скопје: 2. „„„. 1981 (ХХХ„„), 832, 10.

169.  “Кон изворите на некои народни песни забележани во Македонија, во Литературен збор.- Скопје: 1981 (ХХВИИИ), 5, 109-119.

170. “Кон изданието “Избор” на Кочо Рацин на Цанкарјева заложба од Љубљана и Македонска книга од Скопје”, во Современост.- Скопје: 1981 (ХХХ„„), 8-9, 107-109.

171. “Кон книжевното дело на Кирил Филозоф”, во Нова Македонија.- Скопје:24.ВИИ), 123332, 12.

172. “Локалните хагиографии во Македонија”,во Предавања на  ЏИВ семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје и Охрид, 7.ВИИИ. и 28. ВИИИ. 1981.- Скопје: 1981, 249-263.

173. “ Медиевал Теџт анд Фолклоре”, Мацедониан Рењиењ.- Скопје: 1981 (ЏИ), Н. И. ,39-46.173.

174.  “Минатото-одредница на иднината”, во Студентски збор.- Скопје: 11.Х. 1981 (ХХХ„„) 849-850, 17.

175.  Стојчевска-Антиќ, Вера. Навраќања кон Библијата. Скопје: Македонска книга, 1981, 348.

176. “Народни умотворби со дуалистичка ориентација забележани од Марко К. Цепенков”, во Зборник од Симпозиумот посветен на живот и делото на Марко Цепенков.- Скопје: МАНУ и Друштво за наука и уметност-Прилеп, 1981, 245-253.

177.  “Неколку обработки врз средновековни мотиви”, во Современост (1951-1981).- Скопје: 1981 (ХХХ„), 4, 104-109.

178. “Од книжевен текст до народна умотворба”, во Разгледи.- Скопје: 1981 (ХХ„„„), 1, (посветен на блаже Конески), 42-53.

179. “Одрази на некои индиски дела во фолклорот на јужнословенските народи, во Етнолошки преглед, Ревме дéтнологие,- Београд: 1981, 16, 23-31.

180. “Од Тристан преку Кањош до Мартин Крпан и Вели Јоже”, во Современост.- Скопје: 1981 (ХХХ„) 8-9, 82-87.

181. “Прослава за Коле Неделковски”, во Литературен збор.- Скопје: 1981 (ХХВИИ),  5, 147-149.

182. “Рацин на бенгалски јазик”, во Нова Македонија.- Скопје: 23.Х. 1981 (ХХХВИИ), 12484, 10.

183. “Свети Алексија-човекот божји во средновековната ракописна и народна литература”, во Литературен збор.- Скопје: 1981 ХХВИИИ), 2, 81-101.

184. “Современи одгласи од средниот век”, во Годишен зборник на Филолошкиот факултет.- Скопје: 1981, 7, 267-271.

185. “Три значајни изданија на “Мисла”, во Литературен збор.- Скопје: 1981 (ЏЏВИИИ),3, 119-123.

186. “Фаустовски мотив и една битолска приказна”, во Фолклорот и етнологијата на Битола и Битолско.-  Битола: МАНУ, Друштво  за наука и уметност-Битола и УНК “Илинденски денови”-Битола, 1981, 325-333.

187. “Х меѓународна средба на книжевни преведувачи во Тетово”, во Литературен збор.- Скопје: 1981 (ХХВИИИ), 5, 145-147.

188. “ЏЏ струшки вечери на поезијата”, во Литературен збор.- Скопје: 1981 (ЏЏВИИИ), 5, 141-145.

189. “Навраќања и асоцијации кон “Кањош Мацедоновиќ” од С. М. Љубиша”, во ЏЏВИИИ Конгрес Савеза удружења фолклориста Југославије, Зборник радова.- Сутоморе: 1981, 194-197.

 

1982

 

190.  “Актуелните текови во литературниот живот”, во Комунист.- Скопје: 1982 (ХЛ), 111-114.

191. “Две необјавени писма од Коста Групчевиќ во врска со Охридскиот заговор и Григор Прличев”, во  Повод.- Роцкдале (Австралија):1982 (Х), 20, 21 и 22, 16-19, 14-17, 14-17.

192. “Димитрија Богдановиќ. Историја на старата српска книжевност,Белград 1980”, во Литературен збор.- Скопје: 1982 (ХХ„Х),6, 117-121.

193. “Дуалистички елементи во македонскиот фолклор:, во Зборник: Богомилството на балканот во светлината на најновите истражувања.- Скопје, реферат прочитан на Симпозиумот одржан во Скопје, МАНУ, 30 мај-1 јуни 1978).- Скопје: МАНУ, САНУ, АНУБХ, 1982, 113, 127.

194.  “За првиот превод од грчки на словенски јазик, универзалноста на книжевниот превод”, Десетта меѓународна средба на книжевните преведувачи – Тетово 1981.- Тетово: 1982, 45-49.

195. Стојчевска-Антиќ, Вера. Климент и Наум Охридски во народната традиција.– Скопје: Наша книга, 1982, 99 (Библиотека “Есеи”).

196. “Кон класификацијата на преданијата и легендите”, во Македонски фолклор.-  Скопје: 1982 (ХВ), 27-28, 123-129.

197. “Кон темата за Тито и заедништвото”, во Комунист.- Скопје: 5. ИИИ. и 12. ИИИ 1982 (ЏЛ), 1303, 1304, 20-21.

198. “Од пишани текстови до народно творештво”, во Современост.- Скопје: 1982 (ХХХ„„), 10, 65-70.

199. “Осознавачкиот чин на Григор Прличев како потрага по нашиот идентитет”, во Современост. -Скопје: 1982 (ХХХ„„), 1-2, 85-95.

200. “Стефан Моравски: Марксизам и естетика, Побједа-Титоград”, во Литературен збор.- Скопје: 1982 (ХХ„Х), 1, 99-102.

201. “Фолклорот и етнологијата на Битола и Битолско”, во Современост.- Скопје: 1982 (ХХХ„„), 7-8, 137-139.

202.

 

 

1983

 

203. “ Акиндин ин тхе лигхт оф њестерн анд еастерн инфлуенцес”, во РезÓме докладов и писÝменнìх сообÈениŸ „Х международнìŸ сõезд славистов, Киев, сентàбр 1983.- Москва 1983, 385-386.

204. “Акиндин ву а ла лумиере инфлуенцес де л’оццидент ет де целлес дел’ориент”, во Реферати на македонските слависти за „Х меѓународен славистички конгрес во Киев.- Скопје: 1983, 75-84.

205. “Драгољуб Драгојловиќ: Богомилството на балканот и во Мала Азија, „„,  Богомилството на православниот Исток”, во Современост.- Скопје: 1983 (ХХХ„„„), 10, 51-54.

206. “Еден пример на релациите книжевен текст-народна умотворба”, во Зборник И. конгреса југославенских етнологов ин фолклористов, 2, Рогаска Слатина, 5-9. Џ. 1983.- Лјублјана: 1983, 631-637.

207. “Животниот пат и делото на солунските браќа Кирил и Методија, во Студентски збор: 24.В. 1983 (ХХХВ), 906, 11.

208. “Житието на Ѓорѓи Кратовски според препис пронајден од Јордан Хаџи Константинов-Џинот”, во Прилози (Цонтрибутионс).- Скопје, МАНУ: 1983 (ВИИИ), 1-2, 88-89.

209. “За периодизацијата на средновековната македонска литература”, во Спектар.- Скопје:1983 („), 2, 125-126.

210. “Кон методологијата за изработка на средновековната македонска литература”, во Спектар.- Скопје: 1983 („), 1, 143-150.

211. “Кон “Охридскиот флоридус”  од Никола Бошале”, во Стремеж.- Прилеп: 1983 (ХХВИ), 7-8, 669-673.

212. “Кон ракописното наследство од Битола (реферат прочитан на Научниот собир во Битола, 10 и 11 декември 1981)”, во Научна мисла.- Битола: 1983, 443-451.

213. “Кон средновековната историографија”, во Литературен збор.- Скопје: 1983 (ХХХ), 5, 3-9.

214. “Меѓу историјата и легендата”, во Годишен зборник на Филолошкиот факултет во Скопје.– Скопје: 1983, 9-9, 151-163.

215.  “Модерно компонирана студија”, во Нова Македонија.- Скопје: 25. В. 1983 (ЏЏЏИЏ), 13143, 8.

216. “Народната традиција и богомилството”, во Литературен збор.- Скопје: 1983 (ХХХ), 4, 77-79.

217.  Стојчевска-Антиќ, Вера. Од ракописното наследство.- Скопје, Македонска книга, 1983, 231.

218. “Пет книги со одбрани трудови од академикот Харалампие Поленаковиќ”, во Литературен збор.- Скопје: 1983 (ХХХ), 2, 87-91.

219. “Пофалби и загриженост” (Кон “Охридски флоридус” од Никола  Бошале) во Нова Македонија.- Скопје: 1. „Х. 1983 (ХХХ„Х), 13151, 10.

220. “Пред „Х меѓународен славистички конгрес во Киев”, во Нова македонија. – Скопје: 13. ВИИИ. 1983 (ХХХ„Х), 13131, 6.

221. “Придонес во славистичката наука:, во Разгледи. – Скопје :1983 (ХХВ), 10, 1186-1190.

222. “Прилог кон запознавањето на словенско-ориенталните врски во книжевното и народното творештво”, во Македонски фолклор.- Скопје: 1983 (ХВИ), 31, 9-16 (Натеријали од ВИИ меѓународен симпозиум за балкански фолклор, Охрид, 7-8 јули 1981).

223. “Хрватска книжевна традиција”, во Спектар.- Скопје 1983 („), 2, 139-142.

1984

 

224. “Апракосот на Мстислав Велики”, во Спектар. – Скопје: 1984 („„),4,163-167.

225. “Архиепископот Теофиолакт за животот и делото на Климент Охридски”, Литературен збор.- Скопје: 1984 (ХХХ„), 1, 23-26.

226. “Јубилеј што пленува”, во Студентски збор.- Скопје: 13. Х„. 1984 (ХХХВИ), 13.

227. “Книга за Македонија и за Кочо Рацин на бенгалски јазик”, во Нова македонија.- Скопје: 8. ВИ. 1984 (ХЛ), 10.

228. “Кон темата за периодизацијата на средновековната македонска литература”, во Спектар/- Скопје: 1984 („„), 3, 171-175.

229. “кон 90-годишниот јубилеј на академикот  Владимир Мошин”, во Современост.- Скопје: 1984 (ХХХ„В), 10, 68-71.

230. “Либëр пëр Маљедонинë гјухëн бенгале:, во Флака е веллазеримит.- Е диел, 10 љерсхор 1984, 9.

231. “Прилог кон словенските ракописни триоди од Битола и Битолско”, во Годишен зборник на Филолошкиот факултет во Скопје.- Скопје: 1984 (Х), 437-447.

232. “Примери за раскажувањето како сведочење во средновековните книжевности”, во Разгледи.- Скопје: 1984 (ХХВИ), 5, 508-517.

233. “Разумникот” во средновековната книжевност”, во Прилози, МАНУ.- Скопје: 1984, „Х), 2, 118-129.

234. “Светила на светот”, 1115 години од смртта на Кирил Солунски”, во Нова македонија.- Скопје: 15.„„. 1984 (ХВ), 8.

235. “Собирачката дејност на Миладиновци поврзана со средновековната книжевна традиција”, (Научен собир “Животот и делото на браќата Миладиновци”), во Научен собир по повод 120 години од смртта.- Скопје: МАНУ, 1984, 193-2о3.

236. “Тхе Инфлуенце оф Соме Индиан Мотивес ин тхе Соутх Славиц Литературес анд Фолклоре”, во Балцаница.- Белграде, Ацадемие Сербе дес сциенцес ет дес артс, 1984, (ЏВ), 267-275.

.

1985

237. “Апокрифите во Македонија”, во Спектар.- Скопје: 1985 („„„), 5, 5-23.

238. “Врските на Анастасиј Библиотекарот од Рим со Кирил и Методиј”, во Дело 74.- Скопје: 1985 (Х„„), 2, 107-114.

239. “Да се доора започнатата бразда (1100 години од смртта на словенскиот просветител Методиј)”, во Македонски иселенички алманах.- Скопје: 1985, 95-99.

240.  “Делото на Солунските Браќа”, во Народен глас.- Прилеп: 24.„„„.1985, 574, 1.

241. “Жива Кирилометодиевска традиција”, во Македонија.- Скопје: 1985, 381, 4-5.

242. “Кирилометодиевското културно-книжевно наследство кај Хрватите”, во Современост.– Скопје: 1985 (ХХХВ), 8-9, 96-99.

243.Цлементе е Наум да Охрид нелла традизионе пополаре, Сан Цирилло е Сан Методио е ла лоро традизионе ин Мацедониа” редазионе: Блазе Конески, Радмила Угринова-Скаловска, Вера Стојцевска-Антиц. – Скопје:Македонска книга, Институто дела лингуа мацедоне “Крсте Мисирков”, 1985, 103, (54-70).

244. “Кон средновековната историја за Владимир и Косара”, во Стремеж.- Прилеп: 1985 (ХХ„Х), 9, 965-972.

245. “По трагите на Кирилометодиевската традиција (1100 години од смртта на Методиј)”, во Просветен работник.- Скопје: 15. „„„. 1985, 619, 8-9.

246. “Преведувачката дејност на Методиј Солунски”, во Спизалит. – Охрид: 1985 (ВИИИ), 1, 3-9.

247. “Прилог кон релациите устен и пишан текст” во Зборник радова ЏЏЏИИ Конгреса Савеза удруженја фолклорисжа Југославије.- Сомбор: 1985, И, 335-339.

248. “Работата и знаењето како судбина”, во Разгледи.- Скопје: 1985 (ХХВИИ),4, 369-377.

249. “Светила на вселената” (Кон 1100 годишнината од смртта на Методиј)”, во Нова Македонија.- Скопје: 15-26. „„„. 1985 (ХВИ).

 

 

 

 

 

250. “Трудот како залог за иднината”, во Литературен збор.- Скопје: 1985 (ХХХ„„), 4, 3-7.

251. “Хазарската книжевна полемика на Кирил и Методиј”, во Нова македонија.- Скопје: 9/ „„. 1985 (ХЛИ),  13668, 7.

 

1986

 

252.  “Интернационален конгрес во Рим во чест на браќата Кирил и Методиј” во Литературен збор.- Скопје: 1985 (ХХХ„„„), 1, 103-106.

253. “Кирилометодиевската традиција во Македонија”, во Предавања на ХВИИИ  семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје и Охрид 1985.- Скопје: 1986, 97-105.

254.”Кирилометодиевската традиција кај Григор Прличев”, во Современост.-Скопје: 1986 (ХХХВИ), 5, 40-45.

255. “Климент Охридски”, во Политика.- Београд: 12.ВИ. 1986, 11.

256. Стојчевска-Антиќ, Вера и други автори. Климент Охридски – Студии.- Скопје: Одбор за одбележување на 1100-годишнината од доаѓањето на Климент во Охрид и формирањето на Охридската школа, 1986, 290 (106-139).

257. “Кон кирилометодиевската библиографија во Македонија (1945-1985), во Годишен зборник на Филолошкиот факултет во Скопје.- Скопје: 1985-1986, 11-12, 7-71. (коавтор Илија Велев)

258.  “Ла дататион де цертаинс монументс виеуџ-славес” во Лангаге л’хомме.- Бруџеллес – Институт Либре Марие Хапс, вол. 21,  маи 1986, 109-110.

259. “Од слово слова”, во Спектар.- Скопје: 1986 (ИВ), 7, 7-13.

260. Од слово слова, Климент Охридски: 886-1986. Избор и редакција Вера Стојчевска-Антиќ.- Скопје –Македонска книга, 1986, 107.

261. “Охридската книжевна школа-дело на Климент Охридски”, во Спектар.- Скопје: 1986 (ИВ), 7, 13-27.

262. “По трагите на кирилометодиевската традиција” (предавање на свеченоста на Универзитетот Кирил и Методиј), во Студентски збор.- Скопје: 27.В.1986 (ХХХВИИ), 1001, 8-9.

263. “По трагите на кирилометодиевската традиција”, во Универзитетски весник.- Скопје: 1986, 4-5.

264. “Похвала на блажениот учител Кирил Филозоф”, во Македонија.- Скопје: 1986 („Х), 401, 25-26.

265. “Прилог на релациите устен и пишан текст”, во Зборник радова ЏЏЏИИ конгреса Савеза удрузенја фолклориста Југославије,И, Сомбор 1985, ИИ.- Нови Сад: 1986, 8, 72.

266. “Словенските просветители Кирил и Методиј”, во 150 години основно училиште “Кирил и Методиј”.- Скопје: 1986, (споменица 1863-1986).

267. “Средновековната книжевна традиција кај Григор Прличев”, во Зборник на трудови: Животот и делото на Григор С. Прличев.- Скопје,Институт за литература, 95-102.

268. “Средновековните книжевници и историјата”, во Зборник: Битовото и историското во македонската уметничка проза (од Научниот собир во Скопје, 10 и 11 мај 1983).- Скопје – МАНУ: 1986, 13-20.

269. “Традиција што вечно ќе трае”, во Просветен работник.- Скопје: 10. В. 1986 (ЏЏЏИВ), 643, 8-9.

270. “По повод 1100 годишнината од доаѓањето на Климент Охридски во Македонија и основањето на Охридската книжевна школа” , во Нова македонија.- Скопје: 17. В. 1986 – 14. ВИ. 1986 (ЏЛИИ).

 

1987

 

271. “Вук во своето време и денес”, во Разгледи.- Скопје:1987 (ХХ„Х), 7, 640-645.

272. “Вук Караџи¢ и македонска славистика”, во Зборник радова  о Вуку Стефановиќу Караджиќу.- Сарајево: РО Институт за језик  и кнјижевност, 1987, 615-625.

273. “Климент Охридски (живот и дело)”. Кон 1100 годишнината од основањето на Климентовата  Охридска книжевна школа (886-1986), во Предавања на Х„Х семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје-Охрид, 8-26.ВИИИ. 1986.- Скопје: 1987, 117-129.

274. “Коста Рацин и богомилското движење”,во Годишен зборник на Филолошкиот факултет во Скопје.- Скопје: 1987, 13, 181-191.

275. “Литературата  за кирилометодиевскиот период во Македонија”, во Х„„„ научна дискусија (Семинар за македонски јазик, литература и култура, 25-28 август 1986).- Скопје: 1987, 117-129. (со коавтор Илија Велев)

276.  Стојчевска-Антиќ, Вера. Меѓу книжевен текст и фолклор.- Скопје –НИО “Студентски збор”, 1987, 325.

277. “Навраќања и асоцијации кон “Кањош Мацедоновиќ” од С. М. Љубиша”, во ЏЏВИИИ Конгрес Савеза удружења фоклориста Југославије, Зборник радова, Сутоморе 1981.– Цетиње: 1987, 194-197.

278. “Од вистина до песна”, во Литературен збор.- Скопје:1987 (ЏЏЏИВ),      1-6, 59-63.

279. “Прилог кон запознавањето на врските и влијанијата на средновековните книжевности”, во Зборник: Книжевно-културните врски меѓу Македонците и Црногорците од најстарите времиња до денес.- Скопје: МАНУ, 1987, 77-87.

280. Тиквешки зборник– превод и предговор Блаже Конески, коментари Вера Стојчевска-Антиќ.- Скопје:Мисла, 1987, 201.

281. “Интересот на Кочо Рацин кон богомилското движење”, во Избрани дела: Кочо Солев Рацин: Македонската литературна наука за Рацин.- Скопје –Наша книга, 1987, Прилози „„, 238-243.

 

 

1988

 

282. “Библијата и апокрифната книжевност”, во Зборник: Кирило-Методиевскиот (старословенскиот) период и Кирило-Методиевската традиција во Македонија.- Скопје: МАНУ,  1988. (Прилози од научниот собир по повод 1100 годишнината од смртта на Методиј Солунски, Скопје, 1-3. Х. 1985), 123-132.

283. “Врски и влијанија на одредени творби во средновековните словенски литератури”, во Зборник: Реферати на македонските слависти за Х меѓународен славистички конгрес во Софија.- Скопје: Македонски славистички комитет, 1988, 123-132.

284. “Дискусија по повод трибината “Науката како производна сила во општеството”, во Зборник: Науката-производна сила во општеството.- Битола: 1988, 97-98.

285. “Изворот на едно Климентово и Прличево слово”, во Разгледи.- Скопје: 1988 (ХХХ), 4, 296-307.

286. “Инфлуенцес анд релатионс бетњее миддле агес’славиц литературес”, во Х международен конгрес на славистите, Софи®, 14-22 септ. 1988: РезÓмета на докладите.- Софи®, БАН, 1988, 494.

287. “Кирилометодиевската традиција во  Македонија”, во Слово, Тисуцу и сто година од смрти Методијеве (цирилометодско култирно-кнјизевно наследје у Хрвата) Зборник радова И дио.- Загреб: 1986-1988, 36, 161-171.

288. “Книжевно-културните врски помеѓу Македонците и Црногорците од најстари времиња до денес”, МАНУ, 1987”, во Литературен збор.- Скопје: 1988 (ЏЏЏВ), 3-4, 83-87.

289. “Книжевното влијание во составите на Кирил Филозоф”, во Годишен зборник на Филолошкиот факултет во Скопје.- Скопје: 1988, 14, 123-135.

290.  “Кон воведот во поетиката  на македонската средновековна книжевност”, во Спектар.- Скопје:1988 (ВИ),11, 5-35.

291. “Кон Речникот на книжевниците и книжевноста на древните Руси (Х„-Х„В)”, во Разгледи.- Скопје: 1988 (ХХХ), 5-6, 468-471.

292. “Л’опера иммортале деи Санти Цирилло е Методио” – Ин глориа ди Сан Цирилло,во 20 анни делла манифестазионе “Ла Југославиа ин оноре ди С. Цирилла”.- Скопје: 1988, 5-9.

293.  Стојцевска-Антиц, Вера, и други коавтори. Македонска кнјизевност.- Загреб Сколска кнјига, 1988, 299 (51-83).

294. “Од словенското ракописно наследство во Света Гора”, во Дојрански ракувања 87, Национално-културната дејност во Јужновардарскиот регион, Материјали од симпозиумот одржан во Стар Дојран на 27 и 28 јуни 1987.- Гевгелија: 1988, 67-79.

295. “Поглед на ракописното наследство од Битола и Битолско”, во Зборник: Јазичните појави во Битола и Битолско денеска и во минатото. – Скопје, МАНУ, 1988, 57-67.

296. Стојчевска-Антиќ, Вера. Пораки од дамнина.- Скопје, Наша книга,1988, 377. (Едиција “Студии”)

297.”Старословенско-современоруски    речник,Ф.Ф.ЛаŸсарт, Старослав®нско-современнорусскиŸ словарÝ, Вена, АвстриÔ,1986”, во Литературен збор.- Скопје: 1988  (ЏЏЏВ), 3-4, 63-67.

298. “ Џ Цонгрессо интернационале дегли слависти, интервиста цол проф. Вера Стојцевска-Антиц (Олга Спиркоска)”, во Балцаница, Сториа, цултура, политица.- Рома:дицембра 1988, (В), 3-4,  Ривота триместрале, 28-32.

298а. Потребни луѓе кои обединуваат, во Стиудентски збор.-Скопје: 1988, бр. 1070, 11 октомври, 8-9.

 

1989

 

299. “Говорничкиот медиум на професорот Димитар Митрев”, во Зборник: Животот и делото на Димитар Митрев.- Скопје: 1989, 82-86, 5-7(поздравен збор).

300. “Камен темелникот на словенството”, во Литературен збор.- Скопје: 1989 (ЏЏЏВИ), 1-2, 59-67.

301. “Кирилометодиевското дело како трајна врска меѓу Словените и зачуваната традиција”, во Обдоблје среднјега века в словенскем језику, кнјизевности ин култури, Маднародни симпозиј в Лјублјани.- Лјублјана: 1989, 337-345.

302. “Кон еден аспект на книжевното влијание врз Климент Охридски”, во Годишен зборник на Филолошкиот факултет во Скопје.- Скопје: 1989, кн. 15, 231-241.

303. “Кон книжевното влијание врз првата генерација словенски книжевници”, во Предавања на ХХ„ семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје и Охрид, 5-25. ВИИИ. 1988.- Скопје: 1989, 161-167.

304. “Кон определени жанри во македонското народно творештво во врска со средновековната книжевност”, во Македонски фолклор.- Скопје: 1989, 43, 111-119.

305. “Кон определени жанри во македонското народно творештво во врска со средновековната книжевност”, во Развиток.- Битола: 1989 (ЏЏВИИ), 3-4, 126-135.

306. “Кон прашањето за појавата на глаголицата”, во Зборник: Климент Охридски и улогата на Охридската книжевна школа во развитокот на словенската просвета (Научен собир во Охрид, 25-27. „Х. 1986).-Скопје: МАНУ, 1989, 165-175.

307. “Прилог кон запознавањето на американско-македонските славистички врски”, во Зборник “Кнјизевност измедју две домовине”, ИИИ викенд Канадске литературе.– Охрид (26-38.В. 1989, 90-96.

308. “Присутноста на средновековната проблематика во современата македонска книжевност”, во Спектар.- Скопје: 1989 (ВИИ), 14, 103-112.

 

1990

 

309.  Стојцевска-Антиц, Вера и други аутори. Библијски атлас, главни уредник: Јамес Б. Притцхард.– Лјублјана-Загреб- Цанкарјева залозба, 1990, 208.

310. “За некои средновековни книжевни жанри присутни во византиската и во словенските литератури”, во Предавања на Х„„ семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје-Охрид, 4-22.ВИИИ. 1989.- Скопје: 1990, 111-117.

311. “Илјада и осумдесет години од смртта на Наума Охридски”, во Нова Македонија.- Скопје: 23. Х„„. 1990 (ЏЛВИ), 5.

312. “Интересот на Кочо Рацин кон историографите на богомилското движење”, во Зборник: Македонската литература меѓу двете светски војни и појавата на “Бели мугри”(Меѓународен научен собир, 3 и 4.Х. 1989).- Скопје: 1990, 93-100.

313. “Камен темелник на словенството”, во Македонски иселенички алманах.- Скопје: 1990, 87-95.

314. “Кон континуитетот на средновековното книжевно наследство во Западна македонија”, во Духовните средишта во Западна македонија во минатото и денес, Бигорско научно-културни собири, „Х научен собир, 8 и 9 јуни 1990.- Кичево: 1990, 247-255.

315. “Кон хронологијата на книжевната историја во врска со македонската средновековна книжевност”, во Развиток.- Битола: 1990 (ЏЏВИИ), 1-5, 5-13.

316. Стојчевска-Антиќ, Вера и коавтор Драгојловиќ, Драгољуб. Митологумена.– Скопје: 1990, 222.

317.  “На релациите Македонија-Полска”, во Литературен збор.-Скопје: 1990 (ЏЏЏВИИ), 3-4, 119-142.

318. “О првни генераци словенскýцх литерáрницх творцу Солунсти братри  (прелозил Иван Доровскѕ), Брненскý Вецернíк.- Патек 20. цервенце.- 1990, 139, роцник ЏЏИ, 6.

319. “Писателот пред дванаесет прашалници: Вера Стојчевска -Антиќ”, во Развиток.- Битола: 1990 (ЏЏВИИ), 1-5, 33-38.

320. “По повод 60-годишнината од раѓањето на професорот Георги Сталев”, во Современост.- Скопје: 1990 (ЏЛ), 9-10, 3-9.

321. “Средновековната тематика во македонската научна и уметничка литература”, во Културен живот.- Скопје: 1990, 5-6, 15-22.

322. “Уметничкото и научното дело на Георги Сталев”, во Годишен зборник на Филолошкиот факултет во Скопје.- Скопје: 1990. 16, 23-37.

322а.

On the Influence Among Slavic Literatures, Macedonian Review.- Skopje: 1990, XX, Number 3,131-139.

 

1991

 

323. “Климент и Наум Охридски во книжевната традиција”, во Нова Македонија.- Скопје: 20-29. В.1991 (ЏЛВИИ).

324. “Кон влијанијата врз првата генерација словенски книжевници”, во Културен живот.- Скопје: 1991, 7-8, 14-17.

325. “Средновековната тематика во македонската научна и уметничка литература”, во Македонски иселенички алманах.- Скопје: 1991, 189-200.

326. “Жанровската разновидност во средновековната македонска книжевност”, во Предавања на ХХ„„„ семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје и Охрид, 3.VIII-22.VIII. 1990.- Скопје: 1991, 91-97.

327. Јазикот како историја”, во Рапублика.- Скопје, 2.ВИИИ 1991 (ВИИИ), 1, 26.

328.  Стојчевска-Антиќ, Вера и други коавтори. Македонска средновековна книжевност.- Скопје, Македонска книга: 1991, 302.

329. Stojcevska-Antic, Vera i drugi autori. Makedonska knjizevnost – 2. izmijenjeno izdanje.– Zagreb, Skolska knjiga: 1991,304.

330. “Климент и Наум во народната традиција”, во Литературна мисла, МПЦ “Св. Климент Охридски”.- Торонто, сеп. 1991, 4, 33.

331. “Кон велешкото ракописно наследство”, во ИВ научен собир-Библиотекарството во Велес и Велешко.- Титов Велес, октомври 1991, 24-30.

331а. Прилепчанецот Акиндин, во Народен глас.- Прилеп:1991, 26.07., 6; и 2.08.,6.

 

1992

 

332. “Два стари мотиви во современиот преспански фолклор”, во Македонски фолклор.- Скопје: 1992 (XXV), 49, 125-132.

333. “Кон поетиката на текстот на службите”, во Спектар.- Скопје: 1992 (Х), 19, 5-13.

334. “Света Богородица во книжевната и народната традиција во Македонија”, во Македонски фолклор.- Скопје: 1992 (XXV), 50, 51-57.

 

1993

 

335. “Мит, литература, фолклор”, во Современост.- Скопје: 1993 , 14-25.

336. “Младите продолжуваат”, во Нова Македонија.- Скопје, 23.VIII. 1993 (XLIX), 6.

337.”Првиот словенски епископ (Делото на Свети Климент Охридски)”, во Нова Македонија.- Скопје: 25-28. ВИ. 1993 (ЏЛИЏ).

338. Стојчевска-Антиќ, Вера (предговор, избор и редакција). Свети Клименту. Скопје: Графички завод “Гоце Делчев” и НИО “Студентски збор”, 1993, 128.

339. “Medieval tradition in contemporary macedonian literature”, vo XI. Medzinárodný sjazd slavistov, Zbornik resumé. Veda, Vydavatel’stvo Slovenskeú Akadémie Vied.- Bratislave: 1993, 488.

340. “Симболот и метафората во средновековната македонска книжевност”, во Х„Х научна дискусија на XXV Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 31. – 2. IX. 1992.- Скопје: 1993, 211-221.

341. Стојчевска-Антиќ, Вера. Средби (патописни белешки).- Прилеп – Центар за печат,1993, 134.

342. “Средновековната традиција во современата македонска литература”, во Реферати на македонските слависти на Х„ Меѓународен славистички конгрес во Братислава.- Скопје: 1993, 169-177

343. Стојчевска-Антиќ, Вера (предговор, избор и редакција). Сто македонски библиски народни приказни.– Скопје – Мисла: 1993, 236.

 

1994

 

344. “Беседништвото на Свети Климент Охридски – негување на убавиот збор”, во Нова Македонија.- Скопје: 9. ВИИИ. 1994 (ЏЛ), 9.

345. Стојчевска-Антиќ, Вера и Николовски-Катин, Славе. Во чест на Светите Кирил и Методиј.- Скопје-Матица македонска: 1994, 214.

346. “Богомилските траги во народните умотворби од Мариовско”, во Зборник: Фолклорот и етнологијата на Мариово и Меглен.- Битола-Прилеп: 1994, 93-99.

347. “Длабоки научни траги”- Сто години од раѓањето на проф. Владимир Мошин”, во Нова Македонија.- Скопје: 28. ИВ. 1994 (Л), 16978, 9.

348. “Климент вон Охрид: Мацедонисцхер Лехрер дер Славен”, Њесткреуз.- 1994, 5. Јахраганг, Н И (А 30404 Ф), 6-7.

349. Stojcevska-Antic, Vera. La Makedonaj klerigistoj-sankfuloj (elekto kaj traduno Nevenka Tomic).- Skopje- Makedonia esperanto Ligo, 1994, 56.

350. “Култот на Св. Богородица (Закрилница на градови и војни), во Нова Македонија.- Скопје: 31. ВИИИ. 1994 (Л), 12.

351. “Негување на убавиот збор”, во Македонија.- Скопје: 1994 (ВИИИ), 495, 30-32.

352. “Ненапишан есеј”, во Разгледи.- Скопје: 1994 (ЏЏЏВИ), 1-2, 52-56.

353. Стојчевска-Антиќ, Вера. Патописи и разговори.- Скопје Матица Македонска: 1994, 193. (Едиција “Спектар”)

354. “Кон беседништвото на Свети Климент Охридски”, во Современост.- Скопје: 1994, 3-4, 27-33.

355. “Македонски вознес” од Славе Николовски-Катин и Фиданка Танаскова”, во Разгледи.- Скопје: 1994 , 7-10, 589-593.

356.  “Средби во Пенсилванија и Њу Џерси – Нераскинливи врски”, во Македонија.- Скопје: Х„„ 1994, 29.

357. “Ацо Филип – или едноставност што пленува”, во Современост.- Скопје: септ.-окт. 1994, 7-8, 79-88.

358. “Нишките од минатото”, во Литературен збор.- Скопје: 1994, 1-3, 11-15.

359. “Кон одредени мотиви од народните умотворби забележани од Андре Мазон”, во Зборник: Македонските дијалекти во Егејска Македонија. – Скопје МАНУ: 1994, 249-255.

360. “Истражувањата и резултатите на проф. Владимир Мошин од црногорските ракописни збирки”, во Црногорско-македонске књижевне, језичне и културне везе (1 и 2 новембар 1988 – Титоград).- Подгорица ЦАНУ: 1994, Научни скупови, књ. 31, 137-142.

361. “Македонска крвава свадба во Индијанополис”, во Културен живот.- Скопје: 1994, 6-7, 90-92.

362. “Перцепцијата на средновековната книжевна проблематика во рамките на современата македонска литература”, во Folia Philologica Macedono-Polonica, tom 3.- Katowice Prace naukowe Universytetu Šlaskiego w Katowicach: 1994, NR 1421, 68-76.

362а. Под закрила на вистината, во Нова Македонија.-Скопје:1994, понеделник 15 август , 7.

 

1995

 

363. Стојчевска-Антиќ, Вера. Со збор во светот.Скопје: Матица Македонска, 1995, 1995.

364. Стојчевска-Антиќ, Вера. Одсредновековната книжевност („„ дополнето издание). Скопје: Детска радост, 1995, 166.

365. “Со збор во светот”, во Современост.- Скопје: 1995 , 9-10, 274-281.

366. “Современите слависти за Блаже Конески”, во ХХ„ научна дискусија, при  Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид,  ВИИИ. 1994).- Скопје: 1995, 245-251.

367. “50 години Свети Кирил и Методиј во Македонија”, во Предавања од  XXVII  меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, ВИИИ. 1994).- Скопје: 1995, 105-111.

368. “Една димензија на традицијата”, во Зборник: Васил Иљоски-живот и дело.- Скопје-Валандово: 1995, 189-197/

369. “Богомилите на Борис Вишински”, во Современост.- Скопје: 1995, 3-4, 137-147.

370. “Едно читање со навраќање кон Петре М. Андреевски”, во Разгледи.- Скопје: 1995, (XXXVIII), 4-6, 239-252.

371. “Аспекти на на средновековната македонска книжевна историја”, во Зборник: Содржински и методолошки  прашања во истражувањето на историјата на културата на Македонија (макропроект “Историја на културата на Македонија.- Скопје: МАНУ, 1995, кн. 1, 153-159.

372. “Kyrill und Method und das frühslavische schrifttum”, Westkreuz info (Mitteilungen vom Westkreuz-Verlag).- 1995, 6. Jahrgang, 3, A 30404 F,8-9.

373.  “Кон средновековната македонска книжевна традиција”, Studies in Macedonian Language, Literature and Culture .Edited by Benjamin Stolz. –   Proceeding of the First North American-Macedonian  Conference on Macedonian Studies. – Ann Arbor: Michigan Slavic Publications: 1995 , 243-259.

374. “Myth and South Slavic Cyrilic Literature”, Indiana Slavic Studies. Editors: George Fowler, Henry R. Cooper, Jr., Jonathan Z. Ludwig.- Indiana University: 1995, volume 7 (1994), 260-264.

375. “Преданието на фреските”, во Современост.- Скопје: 1995, 7-8, 129-137.

376. “Кон трансформацијата на мотивот за Прекрасниот Јосиф од Библијата и од Куранот”, во Зборник: Македонско-турски културни врски во минатото и денес” ( „„ меѓународен симпозиум, универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Филолошки факултет Скопје, 23-25.Х. 1991).- Скопје: 1995, 235-244.

377. “Згуснати метафори:По “Месечина – под неа фрлен меч” и “Терра магица” – “Покосница” од Петре Бакевски”, во Разгледи, -Скопје: 1995 (XXXVIII), 7-10, 479-490.

378. “Новата литература и минатото”, во Зборник: Литературата во Велес и Велешко меѓу двете светски војни.- Скопје-Титов Велес: 1995, 17-21.

379.”Книга за секој образован човек”(Тодор Димитровски, Речник на литературни изрази, Струм-Скоп 1995),  во Современост.- Скопје: 1995

(XLV), 9-10, 215-218.

380. Македонско-американски славистички научни и културни врски, во Зборник на материјали од одржаниот Меѓународен научно-стручен собир – Битола 15-17 ноември 1995, со наслов: Образованието и воспитанието на македонското иселеништво.-Битола, Друштво за наука и уметност Битола :1995, 95-101.

381. Литературно-фолклористички приоди кон одредени карактеристики на хагиографскиот книжевен род, во  Научна мисла III,  Материјали од научниот собир одржан на 14-15 декември 1990 година во Битола (1960-1990).- Битола, Друштво за наука и уметност -Битола: 1995, 145-151.

382.Тиквешки рукопис и њему слични у јужнословенској средини, во Зборник радова са III Меѓународне Хиландарске конференције одржане од 28. до 30. марта 1989: Проучавање средњовековних јужнословенских рукописа.- Београд, САНУ, Оделење језика и  књижевности: 1995, 431-438.

383.Светите Климент и Наум Охридски и придонесот на Охридскиот духовен центар за нашата култура, традиција и култ, во Зборник: Светите Климент и Наум Охридски.- Скопје, МАНУ: 1995, 129-140.

383а. Два специфични женски лика во средновековна Македонија, во Допри ме нежно.-Скопје: 1995, И, 12, 1-15 декември ,26-32.

 

 

1996

 

384. Митот и средновековната книжевност, суммарѕ: Тхе Мѕтх анд Медиевал Литературе, во Зборник: Студии за македонскиот јазик. литература и култура -Студиес ин Мацедониан Лангуаге, Литературе анд Цултуре.- Скопје,

Универзитет “Св. Кирил и Методиј”: 1996, 147-157.

385.  Научната дејност на  академикот Харалампие Поленаковиќ во врска со делото на Климент Охридски, во  Зборник: Харалампие Поленаковиќ – живот и дело ( реферати од симпозиумот во Гостивар, 23-24 октомври 1986, по повод 5 годишнината од смртта).- Скопје, издава МАНУ и Спомен дом на културата “АСНОМ”-Гостивар, печати Типо-Стил: 1996, 61-71.

386. Стојчевска-Антиќ, Вера: Претскажувањата на Голем Александар.- Скопје,ЗУМПРЕС 1996, 63. (посебно издание)

387. Дело слеано во вековите, Во чест на Светите браќа Кирил и Методиј, во: Универзитетски весник.- Скопје, издание на Универзитетот “Св. Кирил и Методиј”: 1996, бр. 5. мај,6-8.

388. Свети Климентово слово за Велигден, во Културен живот.- Скопје: 1996,XLI, 1 (јануари-март), 67-70.

389.  Широки можности за истражување, во” Разгледи.-Скопје: 1966, XXXIX, (јануари-март), 1-3, 3-9.

390. Охридската книжевна традиција во минатото, во Современост.- Скопје: 1996, ЏЛВ, 3-4, 181-190.

391. Поетски одгласи од иселеништвото, во Современост.- Скопје: 1996, ЏЛВ, 3-4,258-261.

392. Кон “Далечни корени” од Вера Вржоска-Петреска, во КИСС-Културно информативно списание на СОЖМ.-Скопје: 1996, И, 5 (март-април),20.

393. Кон средновековната македонска книжевна историја, во Предавања на  ЏЏВИИИ меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура.-(Охрид, 04.ВИИИ-24 ВИИИ 1995 година), Скопје: 1996, 129-135.

394. NA STAVÂRSIM CU… (“Armana Machedona”),  vo ARMÂNÂ MACHEDONÂ.- Scopia, numer 2, cirsharlu, anlu 1996,2,3. Traduså pi limba Armåneascå VANGHEA MIHANJ-STERYU.

395. По патот на митот, во Разгледи.- Скопје: 1996,ЏЏЏИЏ, 4-5,180-188.

397. Библиографија на проф. д-р Вера Стојчевска-Антиќ, од 1976 -1995 година, во Јубилејниот годишен зборник на Филолошкиот факултет во Скопје, 50 години Филолошки факултет, Библиографија на научно-стручни трудови (1976-1996), Скопје: 1996,  кн. 22, 361-379.

398.  Димензиите на Блаже Конески, во Стожер, Весник на Друштвото на писателите на Македонија.- Скопје: 1996, И, 4, декември, 46-47.

399. Свети Прохор Пчињски – Мирото на испосникот Прохор, во Македонско време.- Скопје : 1996, ИИИ,  26,  ноември , 25-27.

400.  Дхе цхрисм оф тхе аббот Прохор,  во Тхе Мацедониан Тимес.-

Скопје:1996, Ѕеар 3, н. 26, Новембер, 25-27.

 

 

401. Томе Саздов – научник, професор, педагог, колега, со високи квалитативи, во Годишен зборник на Филолошкиот факултет на Универзитетот во Скопје, посветен на проф. д-р Лилјана Тодорова и проф. д-р Томе Саздов, по повод шеесетгодишнината од нивниот живот.- Скопје: 1994-1995, кн. 20-21,45-53.

402. Историја и мит, во  Годишен зборник на Филолошкиот факултет на Универзитетот во Скопје, посветен на проф. д-р Лилјана Тодорова и проф. д-р Томе Саздов по повод шеесетгодишнината од нивниот живот.– Скопје: 1994-1995, кн. 20-21, 473-48

403. Тхе Цхарацтеристицс оф Апоцрѕпхал Теџтс ин Мацедониа,  во Мацедониан Ревиењ.- Скопје: 1996,  волуме ЏЏВИ, Нумбер 1-2, 46-49.

404. Мистични елементи во некои општохристијански локални хагиографии, во Спектар.- Скопје: 1996,  г. 14, 27, 7-14.

405. Стојчевска-Антиќ, Вера: Време и пат.– Скопје “Матица Македонска”: 1996, 219.

406. Стојчевска-Антиќ, Вера: Апокрифи. Скопје “Табернакул”: 1996,284.

407. Стојчевска-Антиќ, Вера: Средновековни романи и раскази. Скопје “Табернакул”: 1996,230.

408. Стојчевска-Антиќ,Вера:Средновековен збороплет (избор, предговор, белешки и редакција: Вера Стојчевска-Антиќ. Скопје “Мисла”: 1996, 392.

409. Духовни искри ( “Нашето Свето Православие” – Кратка историја на Македонската православна црква од  Архиепископ Михаил), во Разгледи.- Скопје: 1996, ЏЏЏИЏ, 6-7, 491-405.

410. Актуализација на митот (Лидија Стојановиќ-Лафазановска: Танатолошкиот правзор на животот, Скопје 1996) , во Разгледи.- Скопје:1996, ЏЏЏИЏ, 6-7, 495-497.

411. Кон “Македонскиот книжевен  ЏИВ  век” од Илија Велев, во: Литературен збор. – Скопје:1996,  ЏЛИИИ , 3-4, 141-145.

411а. Кон развојните етапи на средновековната македонска книжевност, во Фолиа Пхилологица, Мацедоно-Полоница.-Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј::1996, том 4, 203-212.

 

1997

412.  Стојчевска-Антиќ, Вера: Историја на македонската книжевност, Средновековна книжевност. Скопје “Детска радост”: 1997, 518.

 

4113. Кон 90-годишниот јубилеј на акад. Дмитриј Сергеевич Лихачев – Душата на старата ;итература, во Нова македонија -”Лик”.- Скопје: среда 8 јануари 1997, 12.

414. Апологија на македонската вистина, Кон “Нашето свето православие” од Архиепископ Михаил (“Матица Македонска”, Скопје 1996), во Црковен живот, Весник наа македонската архиепископија.- Скопје: 1997, и,  11, јануари, 6.

415. Актуелна иселеничка историја, во Македонија (Илустрирано списание на Матицата на иселениците од Македонија).- Скопје: 1997, ЏЛИВ, бр. 526, февруари,  36.

416. Македонското иселеништво-секогаш актуелна и широка тематика, во Разгледи.- Скопје:1997, ЏЛ,1-2, 153-158.

417. Читателот, насамо со авторот, во Современост .- Скопје:1997, ЏЛВИ, 1-2, 222-226.

418. Кон преводот на Мирољуб Стојановиќ на “Небеска Тимјановна” од Петре М. Андреевски, во Современост.- Скопје: 1997, ЏЛВИ, 1-2,  226-228.

419. Во чест на Свети Климент Охридски, во Предавања на ЏЏИЏ  меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 8. ВИИИ  до 29. ВИИИ- 1996).- Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура: 1997, 75-83.

420. Апокрифите како средновековен книжевен род, во ЏЏИИИ  научна дискусија на ЏЏИЏ  меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура.- Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура: 1997, 303-315.

421. Народните кажувања за Петре Пирузе- Мајски, во: Зборник – Петре Пирузе Мајски – време, живот, дело (1907-1980). – Скопје, ИНИ, 1997, 213-223.

422. По повод излегувањето на “Историјата на литературите на Западните и Јужните Словени” – Контакти досегашни, контакти идни, во Македонско време.- Скопје:1997,  ИВ,  36, октомври 1997,31-33.

423. Формер анд футуре цонтацс, Тхе Мацедониан Тимес.- Скопје:1997, ИВ, 36, Оцтобер 1997, 3ж-33. DDD;;;;;DDjjj

424. По трагите на кирилометодиевската традиција, во  Зборник- Македонското научно-литературно другарство и неговиот континуитет до основањето на Македонската академија на науките и уметностите.– Скопје, МАНУ: 1997,103-112.

425.  Кон некои мотиви од средновековните книжевни состави одразени во епското народно творештво за Марко Крале, во Зборник: Кралот Марко во историјата и во традицијата, Прилози од Научниот собир одржан по повод 600-годишнината од смртта на Кралот Марко. Прилеп, Институт за старословенска култура: 1997, 163-169.

426.  Патописни видувања на македонија и Балканот, во  Зборник во чест на Радмила Угринова-Скаловска, по повод седумдесетгодишнината. Универзотет “Св. Кирил и Методиј”, Филолошки факултет – Скопје: 1997, 303-317.

427.  Харалампие Поленаковиќ и средновековната книжевност,во Зборник: Академокот Харалампие Поленаковиќ како книжевен истражувач и историчар. – Универзитет “Свети Кирил и Матодиј” Филолошки факултет “Блаже Конески”, Скопје: 1997, 139-145.

428. Сеќавања за професорот Љубен Лапе, во :Зборник: Љубен Лапе, живот и дело. – Филозофски факултет Скопје и Институт за историја, Скопје: 1997, 197-203.                                                                                         429. 44  429. Плоча од животот, Да не ја одминеш карпата, во Стожер ( Весник на ДПМ). – Скопје: 1997, 15 ноември, 15, 17-22.

430.  Интрвју со Кристина Крамер (Мојата прва и вистинска љубов – македонскиот јазик), во Стожер.- Скопје: 1997, 15 ноември, 15, 7-12.

431. Одрази од средновековната книжевност во струшкиот фолклор, во Изворник (Списание за наука и култура, Друштво за наука и уметност “Браќа Миладиновци”- Струга).– Струга: 1997,1, 1-2, 137-149.

432. На релациите средновековна книжевност – народно творештво, во Зборник “Народното творештво на почвата на Македонија”, од макропроектот “Историја на културата на Македонија. –МАНУ, Скопје:1997, кн. 6, 137-145.

433. Кон книгата “Скрипторски центри во средновековна Македонија” од Ѓ. Поп-Атанасов, И. Велев, М. Јакимовска-Тошиќ, во Спектар. – Скопје:1997, 29, 157-170.

434. Кон Свети Климентовото творештво, во Годишен зборник на Филолошкиот факултет , посветен на Оливера Јашар Настева. Скопје:1997, кн. 23, 477-485.

435.  Нењ едитион оф тхе Институте фор мацедониан литературе, Спектар.- Спектар: 1997, ХВ, 30, 161-164.

 

 

1998 г.

 

436. Кон премиерата “Лонг плеј”, во Лоза (Гласило на студентите на Филолошкиот факултет).- Лоза:1998, јануари , 7, 14-15.

437. Чешките слависти и средновековната книжевност, во Зборник – “Македонско-чешка научна конференција.– Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Филолошки факлултет “Блаже Конески”,Скопје: 1998, 65-75.

438. Полемиката во средновековната книжевност, во 24 Научна дискусија,(ХХХ Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура) – Скопје (Универзитет Св. Кирил и Методиј):1998, 217-225.

439.  Тхе Слав едуцаторс Цѕрил анд Метходиус, во Нењс фром Мацедониа.- Скопје, Тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Мацедониа, Сецретариат оф информатион: 1998, јуне,2, 10.

440. Промотион оф Мацедониан лангуаге, литературе анд цултуре, Нењс фром тхе Републиц оф Мацедониа. -Скопје, Тхе Говернмент оф тхе Републиц оф Мацедониа, Сецретариат оф информатион:1998, Септембер, Но. 5, п. 7.

441. Седум нови книги,  во Стожер , Ревија за литература, култура и уметност.- Скопје,ДПМ: 1998 јули-август, 45-48.

442. Поетското творештво на Георги Сталев, поговор кон книгата “Маски” од Георги Сталев.- Скопје:1998, 57-64.

443. Монографска целина со повеќекратни достоинства, во Современост.- Скопје: 1998, ЏЛВИИ, 1-2, 305-309.

444.  Библиофилско издание на “Утешение грешним” од Кирил Пејчиновиќ, во Современост.- Скопје:1998, ЏЛВИИ, 1-2, 309-313.

445. Полемиката во средновековната книжевност6т, во ЏЏИВ научна дискусија на ХХХ Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, 1997).-Скопје:1998, 217-225.

446. Континуитетот на средновековната македонска книжевност, во Предавања на ХХХ Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 8-22 август 1997).– Скопје:1998, 109-116.

447. Кирилометодиевската традиција во Македонија, во Зборник од трибината “Ракописното наследство на Македонија”.- Скопје, Фондација за култура:1998, 21-29.

448. Кирилометодиевската традиција во Македонија, во Стожер, Ревија за литература, култура и уметност.- Скопје 1998, ИИ, септември, 40-41.

449. Ла Библе ен Маце’доине,  во Зборник  Интерпретатион оф тхе Библе, Интерпретација Светега Писма, Словенска академија знаности ин уметбности.-  Лјублјана, Схеффиелд 1998, 1147-1167.

450.  Средновековната македонска книжевност и византиското влијание, во Зборник: Македонската литература и култура во контекстот на македонската културна сфера.– Скопје, МАНУ:1998, 339-351.

451. Богата ризница на културното наследство, во Разгледи.- Скопје:1998, ЏЛИ, 7-8, 589-594.

452. Руските слависти и средновековната книжевност, во Македонски‡  ‰зŒк, литература и кул‹тура в слав‰нском и балканском контексте.- Москва, Московски‡ Государствени‡ Университет им. М.В. Ломоносова: 1998, 293-298..                                                                       453. АЛЕЏАНДРОС О МАКЕДОНАС КАИ Х МУЉОЛОГИКХ КЛХПОНОМИА,Арцаиологииа.- Тецнес 66: 1998, мартиос, 46-49.

454. Вера Стојчевска-Антиќ, и други автори: Историја на македонскиот народ, 2, Македонија под турска власт, редактор д-р Александар Стојановски.- Скопје, Институт за национална историја: 1998.

455. Сперански и руско-македонските книжевни врски, Македонско-руски јазични, литературни и културни врски, во Материјали од Првата македонско-руска славистичка конференција, Охрид 23-24 август 1995), Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Филолошки факултет “Блаже Конески”, Скопје: 1998, 351-359.

456. Владимир Мошин-научник, професор, човек, – за пример (1894-1994), во РусÝ и Óжнìе СлавÔне. Сборник статеŸ к 100-летиÓ со днÔ рождениÔ В.А. Мошина (1894-1987).- Санкт-Петербург:1998, 122-126.

457.Кон најстарата словенска писменост во Битола и Битолско, во Битола низ вековите,И. Битола, Универзитет “Св.Климент Охридски”, Факултет за учители и воспитувачи: 1998, 47-55.

 

 

1999 г.

 

458. Македонско-северноамериканските славистички врски за македонистика, во Гуард тхе Њорд Њелл Боунд, Процеедунг оф тхе Тхирд Нортх Америцан- Мацедониан Цонференце он Мацедониан Студиес, едитед бѕ Цхристина Крамер  анд Бриан Цоок.- Индиана Славиц Студиес, Индиана Университѕ:1999, вол. 10, 237-247.

459. Средби со слависти-македонисти, фељтон, во Нова Македонија.- Скопје: 1999, од 24.11 до9.12 1999.

460. Блаже Конески и медиевалистиката, во Зборник: Придонесот на Блаже Конески за македонската култура.- Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Филолошки факултет “Блаже Конески”, посебно издание: 1999, 317-323.

461.Легендарно-митолошката тематика кај Блаже Конески, во Македонски фолклор.-Скопје, Институт за фолклор “Марко Цепенков”:1999, ЏЏВИИ, 53, 13-20.

 

 

2000 г.

 

462. Вера Стојчевска-Антиќ и други автори: Еден милениум наука и уметност во Македонија.- Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”: 2000.

463. Вера Стојчевска-Антиќ и други соработници:Македонски историски РЕЧНИК.-Скопје, Институт за национална историја:2000.

464. Вера Стојчевска-Антиќ и други автори: Средновековни книжевни  жанри.- Скопје, Култура: 2000.

465. Интервиењ њитх Профессор Д. Вера Стојчевска-Антиќ , Мацедониан-америцан сциентифиц апроацх, во Македонија, Илустрирана ревија на македонските иселеници, Скопје, ЏЛВИИ, бр. 577, 1 јули 2000, 48-51.

466. Библиски и црковни мотиви во приказните на Шапкарев, во Зборник: Кузман Шапкарев, Научен собир во Струга во 1992,  Скопје:2000, 27-35.

 

 

2001 г.

 

467. Нашите традиционални патеки, во Стожер, Ревија за литература, култура и уметност.- Скопје, ДПМ: 2001, В, 40-41, март-април, 28-30.

468. Вера  Стојчевска-Антиќ, ПРОФИЛ.- Скопје, “Детска радост”:2001.

469.Развојните линии на локалните хагиографии во Македонија (По повод јубилејот 2000 години христијанство), Предавања на ЏЏЏИВ Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (август 2000 г.), Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 2001,  121-129.

470. Традиционалната патека на хагиографијата во Македонија, во Стожер, Ревија за литература, култура и уметност.-Скопје, ДПМ:2001, В, 44-45,  јули-август, 36-37.

471. Проширени сознанија за македонската средновековна книжевна историја, во Спектар.- Скопје:2001, 37, 19, 214-220.

472. Културата – сведок на една цивилизација, разговор со романскиот писател Јон Думитру,  во Пулс. – Скопје, “Нова Македонија”:Џ, бр. 558, 12. 10.2001, 48-51.

473. Наследство за иднина, Поводи: Блаже Конески, Оригинални дела,  во Пулс. –Скопје, “Нова Македонија”: 2001, Џ, бр. 562, 9.11.2002, 52-54, 53.

474. Вера Стојчевска-Антиќ, во коавторство со други автори, Прилози за наставата по литература, стара книжевност, филозофија, средновековна македонска книжевност, народно творештво, Просветители, Преродбеници, Хуманизам и ренесанса, Барок, Класика). – Скопје, “Матица македонска”: 2001.

475. Кон книгата “Книжевни дејци и дела” од Добрила Миловска, во Литературен збор.-Скопје:2001, ЏЛВИИИ,3-4, 147-151.

476. Македонската средновековна книжевност наспрема соседните и словенските, во Зборник ЏЏВИИ  научна конференција на ЏЏЏИИИ меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид 14-15 август 2000 година, 2 Литература.-Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје:2001, 79.

477. Анахоретот св. Прохор Пчињски, во Годишен зборник на Филолошкиот факултет “Блаже Конески” во Скопје. – Скопје: 2001, кн. 27, 211-217.

 

2002 г.

478. Охридскиот “нетлеен” светилник, во Македонски писател (Независен книжевен весник).- Скопје:2002,  15.01, бр. 2,8-11.

479. Мит, книжевност, фолклор, во Стожер, Ревија за литература, култура и уметност.-Скопје:2002, Скопје, Друштво на писателите на Македонија:2002, ВИ, 50-51, јануари- февруари, 34-36.

480. Македонскиот јазик во рамките на меѓууниверзитетската соработка, во Зборник: Македонски социолингвистички и филолошки теми.– Скопје, Совет за македонски јазик на Република Македонија: 2002, 227-233.

481. Зборникот на Браќата Миладиновци, во Зборник од ЏЏВИИИ  научна конференција на ЏЏЏИВ  Меѓународен семинар за македонски јазик, лтература и култура, Охрид 13-14 август 2001 година.- Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” и Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура:2002, 19-27.

482. Димензиите на Блаже Конески во светот, во Зборник:Делото на Блаже Конески – остварувања и перспективи, од Меѓународниот научен собир по повд 80-годишнината од раѓањето на Блаже Конески. – МАНУ, Скопје:2002, 139-151.

483.  Мит, книжевност, фолклор, во Зборник со реферати од Четвртата македонско-северноамериканска славистичка конференција за македонистика.- Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”:2002, 251-261.

2003 г.

484. Кон славистичката дејност на академикот Петар Хр. Илиевски, во Литературен збор. – Скопје:2003, г. Л, 1-2, 15-21.

485. Гане Тодоровски и Првата американско-македонска научна конференција за македонистика, во Зборник на трудови во чест на Гане Тодоровски.– Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” -Филолошки факултет, :2003, 184-189.

486. Похвално слово за пророкот Илија, во Стожер.- Скопје:2003, ВИИ, бр.63-65, април-јуни, 49.

487. Вера Стојчевска-Антиќ, По стапките на св. Климент Охридски, Македонистички теми. – Скопје, “Култура”, 2003.

488. Вера Стојчевска-Антиќ, Локални хагиографии во Македонија.-Скопје, “Просветно дело”, 2003.

489. Вера Стојчевска-Антиќ, Култот на св. Богородица во Македонија”. -Скопје “Просветно дело”, 2003.

490. Библијата во нашата традиција, во Предавања на ЏЏЏВ меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура (Охрид, 5-23 август 2002).-Скопје:2003, 143-165.

491. Драмите на Георги Сталев, во Стожер. – Скопје:2003, ВИИ, бр.  66-68, јули-септември, 47.

492. Македонското потекло на светите браќа Кирил и Методија, во Кирило-методиевистика.- Скопје:2003, 1, 31-39.

493. Прилог кон запознавањето на словенско-ориенталните врски во книжевното и во народното творештво, во Зборник: Македонско-турските односи и врски во светлината на Ататурковата порака:”Мир во земјата-мир во светот”, од Меѓународниот научен симпозиум одржан во Битола на 18 и 19 октонврси 2002 година .- Битола, Здружение на македонско-турско пријателство-Битола:2003, 260-272.

494. Американско-македонски студии за македонскиопт јазик, литература и култура, во Спектар.- Скопје:2003, 41-42, 331-334.

 

 

2004 г.

 

495. Свети Прохор Пчињски, во Портал, Гласник на Македонски духовни конаци,-Скопје:2004, бр. 9-10, 103-105.

496.  Ин  Мемориам – Проф. д-р Томе Саздов, Македонската народна книжевност – децениска научна преокупација, во Универзитетски весник.- Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”:2004, бр. 50, 20.

497. Вера Стојчевска Антиќ (коавтор Драгољуб Драгојловиќ): Богомилското движење во Македонија, “ТРИ”, Скопје 2003.

498. Разговор со Вера Стојчевска-Антиќ, во “Библиотечен тренд”, Списание на Матичната и универзитетска библиотека “Св. Климент Охридски”-Битола.Битола :2004, бр. 5, јануари-март,24-32.

 

499. “Аврамовата жртва”  во македонската традиција, во Димитрија и Константин Миладиновци (140 години од смртта), едиција “Зборници”,-Скопје, Институт за македонска литература:2004,137-144.

500. Во чест на јубилејот за светите Климент и Наум Охридски,  во Предавања на 36. меународен семинар за македонски јазик, литература и култура.- Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј” : 2004, 177-183.

501. Средновековната македонска книжевност во балкански контекст, во ЏЏЏ научна конференција на ЏЏЏВИ  меѓународен семинар за македонски јазик,литература  култура.- Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”: 2004, 601-609.

502. Блаже Конески и средновековната македонска книжевност, во ЏЏЏ научна конференција на ЏЏЏВИ меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура.- Скопје, Универзитет “Св. Кирил и Методиј”: 2004, 783-901.

503. Библијата и Анте Поповски, во Кирилометодиевистика.– Скопје: 2004, 2, 81-89.

504. Проф. д-р Томе Саздов-професор и научник фолклорист.- Ин мемориам, во Стожер, Ревија за литература, култура и уметност.- Скопје:2004, г. ВИИИ, 78-80, јули-септември, 29-31.

505.УМНОИ  СТОН АГИО КУРИЛЛО , вБера С. Антис, метафрасх Б.Каратза,Б.љеодњроу,М.Грамматикоу.—НОМАРХИАКХ АУОДИОИКХСХ КОЗАНХС, ПАРЕМБАСИ :2004.

506. Војдан Поп Георгиев Цернодрински ин УСА, во Мацедониан Студиес, Њоркинг Паперс ин Славиц Студиес вол. 4, Паперс фром тхе Фифтх Интернатионал Мацедониан-Нортх Америцан Цобференце он Мацедониан Студиес, 1-4 Маѕ 2003 ат Тхе Охио Стате Университѕ,  Цолумбус.-Цолумбус, Охио:2004,  329-341.

507. Охридскиот патоказ на Свети Климент, во Македонија денес.- Скопје:2004, 9 август, 15.

 

 

2005 г.

 

508. На екскурзиите во Рим нема место за научниците, во Вест.- Скопје:2005, 30 мај,50.

509. Јас мислам…Александар Македонски-вековен предизвик, во Вечер.-Скопје:2005, 18 април, 19.

510. Крсте Петков Мисирков и делото на просветителите Кирил и Методиј, во Зборник “Делото на Крсте Петков Мисирков”.- Скопје, МАНУ:2005, том ИИ,179-187.

511. Разговор со Вера Стојчевска-Антиќ, координатор на американско -македонските конфернеции за македонистика, во Утрински весник.- Скопје:2005, 23 јуни ,25.

512. Кон  романот за Александар Велики, во Современост.- Скопје:2005,  год. 53, број 4, (октомври),132-137.

513. Охридската Школа- светилник на Кирилометодиевската традиција, (Во чест на денот на Свети Климент Охридски, 9 август), во Утрински весник.-Скопје: 2005, 8 август,16.

514. Анте Поповски и Библијата, во Зборник “ЏЏЏИ научна конференција, на  38-от Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Литература. – Скопје:2005, 7-13.

515. Апокрифите во балкански контекст, во Предавања на 37-от Меѓународен семинар  за македонски јазик,литература и култура.- Скопје:2005, 179-187.

516. Разговор со професор Вера Стојчевска-Антиќ, Предавачот треба да биде пошироко подготвен и за изненадни прашања, во Денес.- Скопје:2005, 28 јули, 48-52.

517. Разговор со професор Вера Стојчевска-Антиќ, Должност на секој професор е да остави зад себе наследници, во Македонија денес.- Скопје:2005,  27 јули , 12.

518. Каде е Охридската книжевна школа?, во Утрински весник. – Скопје:2005, 14 септември, 27.

519. Согледби пред едно единствено време, во Утрински весник.- Скопје:2005, 7 октомври,27.

520. Илија Велев: Лесновски Ковачиќев Пролог, во Културен живот.– Скопје:2005,4,119-121.

521. Зборот на Слободан Мицковиќ, во Прва роднокрајна средба со битолски писатели од Македонија. Зборник на излагања – Национална установа Универзитетска библиотека “Св. Климент Ојридски”, Битола: 2005, 120-127.

522. Кон романот за Александар Македонски, Владан Велков: “Александар Македонски” (Македонска искра”, Скопје 2005), во Спектар.- Скопје: 2005, 45-46, 61-71.

 

 

2006 г.

 

 

523. Најубавиот ненапишан есеј за Блаже Конески, во Корени – Коклер (Куманово).-Куманово: 2006, 17, 2696-2700.

524. Има ли излез од хаосот? –Религија, етика, книги, во Утрински весник.– Скопје:2006, понеделник, 3 април,17.

525. Свети Наум Охридски денес, во Предавања на XXXVIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид, 3. VIII- 21. VIII 2005.- Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје:2006, 155-163.

526. Свети Наум Охридски до денес, во Зборник: Свети Наум Охридски – живот и дело.- Универзитет “Св. Кирил и Методиј” – Скопје и Македонската православна црква, Скопје:2006, 153-140.

527. Петре Бакевски пред читателот, во Современост.- Скопје:2006,  год. 54, број 2 (мај),78-94.

528. Разговор со романскиот писател и славист Јон Думитру, член на МАНУ, во Македонија денес.-Скопје:2006, (1). 9 март, 13; (2).10 март, 15; (3). 11-12 март,17.

529. Автобиографски роман кој оживува живописна убавина (“Село мое Зрново” од Велика К’чева), во Македонија денес.-Скопје:2006, 13 јуни, 13.

530. Во чест на Свети Климент Охридски (Кон книжевното наследство), во Утрински весник.- Скопје:2006, 9 август, 14.

531. Кон Зборникот од Петтата конференција во Колумбос, Охајо, во Универзитетски весник.– Скопје: 2006, посебен број, август, 17.

532. Односот писмено-усно творештво, во Македонски фолклор.- Скопје, Институт за фолклор “Марко Цепенков”:2006, год. XXXII,  бр. 63,7-17.

533.Апокрифите во балкански контекст, во XXXII  научна конференција на XXXIII Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура.- Универзитет “Св. Кирил и Методиј”, Скопје: 2006, 37-43.

534. Свети Наум Охридски денес,  во Предавања од XXXVIII Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура. –Скопје:2006, …

2007 г.

535. Јазикот на Александар Македонски, во Македонија, Илустрирана ревија на иселениците  на Македонија.– Скопје: 2007, септември, г. XLVIII, br. 599, 16-17.

536. Male{evskiot religiozen folklor, vo Male{ 100 godini po Dimitar Pop Georgiev Berovski – minato, sega{nost i idnina. Berovo:2007, 163-170.

537. 1120 godini Ohridska kni`evna {kola – kon besedni{tvoto na Sveti Kliment Ohridski, voPredavawa na XXXIX me|unaroden seminar za makedonski jazik, literatura i kultura. – Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij”, Skopje:2007, 109-115.

538. Kole ^a{ule i sovremeniot svet, vo XXXIII nau~na konferencija na XXXIX me|unaroden seminar za makedonski jazik , literatura i kuktura.-Univerzitet “Sv. Kiril i Metodij”, Skopje:2007, 13-18.

539. Kon srednovekovniot raskaz, vo Zbornik na trudovi – Makedonskiot raskaz.- Institut za makedonska literatura, Skopje:2007, 17-23.

540. Slavistikata niz vekovite ([afarik, Lamanski, Draganov 1, 2, Oblak, Jagi}, Misirkov, Mo{in, Koneski) 10, vo Vreme. – Skopje:2007, kolumni objaveni vo vesnikot Vreme od 18 juli -24-25 noemvri.

541. Nau~nata dejnost na akademikot Haralampie Polenakovi} vo vrska so deloto na Kliment Ohridski, vo Izvrani dela – Polenakovi}.- “kultura”, Skopje:2007, kn. 7, 39-49.

542.  Haralampie Polenakovi} i srednovekovnata kni`evnost, vo Izvrani dela-Polenakovi}, kn. 7, 309-312.

543. Aleksandrida, vo Vreme. – Skopje:2007, 10 septemvri,20.

544. Dimitar Pandev i Vera Stoj~evska-Anti}: Makedonija lulka na slovenskata pismenost . “[trk”, Skopje:2007.

545. Vera Stoj~evska-Anti} i Slave Nikolovski Katin : Kultot na Deva Marija i Sveta Bogorodica Slimni~ka vo Prespa. “Makedonska iskra”, Skopje:2007.

546. Vera Stoj~evska-Anti} i Mertodij Zlatanov: Po stapkite na hristijanstvoto vo Makedonija. 2. “Dijalog”, Skopje:2007.

547. Vera Stoj~evska-Anti} i Metodij Zlatanov: Oreolot  na Sveti Kliment Ohridski. Ohrid:2007.

548. Vera Stoj~evska-Anti}: Pretska`uvawata na Golem Aleksandar. “Dijalog”, Skopje:2007.

549. Petre M. Andreevski-pisatelot so ispravena ki~ma i stamenit od, vo Zbornik, Vtora rodnokrajna sredba.-Bitola: 2007, 7-14.

550. Sredba na bitolskite pisateli od Makedonija, Petre M. Andreevski- pisatelot so ispravena ki~ma i stamenit od,  vo Bibliote~en trend.- Bitola:2007, br. 17-18, januari-juni, 8-9.

551.Prvou~itelot Sveti Kliment Ohridski, vo Zbornik, “Sveti Kliemnt Ohridski – `ivot i delo, Uslovi, pojava i razvoj na slovenskata pismenost.- Skopje: 2007, 71-81.

552. Pretska`uvawata na Golem Aleksandar, vo Portal, Glasnik na makedonskite duhovni konaci.- Skopje:2007,  god. 7, 14-15.

553.Aleksandar Makedonski -istorija i mit, vo Portal, Glasnik na makedonskite duhovni konaci.- Skopje:2007, god. 7, 143-150.

554.Arealot na istorijata i mitot za Aleksandar Makedonski, vo Makedonski folklor.- Skopje:2007, g. 33, br. 64, 5-12.

 

2008 g.

555. Slovenskite prosvetiteli Kiril i Metodij, vo Makedonija, Ilustrirana revija za iselenicite na Makedonija.- Skopje:2008, , br. 604, 18-19.

556. Biseri {to du{a great, vo Ve~er.- Skopje:2008, 23 i 24 fevruari, 18.

557.Светци на писменоста, во Македонија.- Илустрирана ревија за иселениците од Македонија, февруари 2008, 49, бр. 604, 18-19.

558. Кон македонистиката во САД, во Кирилометодиевистика.- Скопје, Менора: 2008, 4, 70-87.

559.Македонски предлошки на ракописите; Новгородки листови, Мирославово евангелие, Драголев зборник, Реферати на македонските слависти за 14-от Меѓународен славистиочли конгрес во Охрид, 10-16 септември  2008,  МАНУ, Скопје 2008, 313-327.

560.  XIV Меѓународен славистички конгрес, Зборник на резимеа, 2 том, книжевност, култура, фолклор, историја на славистиката, тематски блокови,  Скопје 2008, 111.

561. Вселена во вселената, во Утрински весник.- Скопје:2008, 19 март 2008, 19.

561. Алексанар Македонски и современите македонски романи за неговата личност, во XXXIV научна конференција на XL Меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, Охрид 13-30 август 2007, Литература, Скопје: 2008, 113-121.

262.  Вера Стојчевска-Антиќ, Свети Климент Охридски,  Битола 2008.

563. 40 поклоненија пред гробот на Свети Кирил Филозоф во Рим, коавтори Славе Николовски Катин и епископ Климент. Скопје, Македонска искра: 2008.

564. По стапките на христијанството во Македонија, коавтор Методиј Златанов. Скопје, Македонска искра: 2008.

565. Кон стихозбирката “Кога те молев да пораснеш” од младиот поет  Иван Антоновски, во Библиотечен тренд, НУБ “Свети Климент Охридски– Битола:2008, бр. 21-22, 25-26.

566. Климент Охридски – родоначалник на македонската писменост (Во чест на денот на Свети Климент Охридски), во Утрински весник.– Скопје:2008, 8 август, 15.

5667. Тајна над тајните, Ѓоко Ѓорѓески, во Утрински весник. – Скопје:2008, август 2008.

568. Костенцеви-први библиотекари на Балканот, во Време.- Скопје 2008, 4 декември, 15.

569. Родоначалници на средновековниот книжевен збор, во Време.- Скопје:2008, среда, 10 декември, 15.

570. Кодот на поезијата – Струшки вечери 2008, во Литературен збор.- Скопје: 2008, бр. 4-6, 45-63.

571. Традиционалната култура во Струмичкиот регион, во Зборник од Научниот симпозиум „Струмица и Струмичко, историја, култура и традиција“ ,Струмица 2008, 9-15.

572. Традиционалната патека на хагиографијата во Македонија, во  Видело, Списание за книжевност, култура уметност.-Панчево:2008,  бр. 3, г.1, 165-171.

573. Проекција на авторот низ патописот, во Зборник од Третата роднокрајна средба со битолските писатели. Битола:2008, 84-89.

574.Петнаесет години македонистичка соработка со САД и Канада, воVI македонско-северноамериканска  конференција за македонистика (11-13 август 2006) .- Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје:2008,                                      2009 г., 7-15.

2009 година

575.Традиција што трае, во Време.-Скопје:2009, четврток, 8 јануари, 15.

576. Идентитетот, препознатливиот код, во Време.- Скопје:2009, петок, 6 февруари, 14.

575.Поетски тајни, во Време. –Скопје:2009, сабота-недела, 25-26 јули, стр. 15.

576. Аве Македонијо екумена, во Време.– Скопје:2009, четврток. 3. септември,  Став, стр. 15.

577.Бегање во прегратка Божја, во Време.-Скопје:2009,  четврток, 10 септември, 15.

578. Сликата наречена душа, во Време.- Скопје:2009, вторник, 15 септември, 15.

579. Интервју: Научната работа ме исполнува, во Пензионер. –Скопје:2009, септември, 13.

580.  Петар Данилович Драганов и македонистиката, во Зборник од Меѓународниот научен собир во МАНУ (7-8 јуни 2007), Петар Драганов и Македонија и Македонците. – Скопје, МАНУ:2009, 135-143.

581. И нашето петле ќе пропее (Васил Апостолов Икономов), во Време. –Скопје:2009,  вторник, 29 септември, 18.

582. Исчитување на богомилското учење, во XXXV научна конференција на XLI  меѓународен семинар за македонски јазик , литература и култура (11-28 август 2008 Охрид), Литература. – Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје:2009, 15-21.

583.Петнаесет години македонистичка соработка со САД и Канада, во VI македонско-северноамериканска конференција за македонистика, Охрид 11-13 август 2006.- Универзитет „Св. Кирил и Методиј“, Скопје:2008-2009, 7-15.

584. Жанровска средновековна карактеристика, во Литературен збор.- Скопје:2009, бр. 1-3, 41-49.

585. Согледување на одредени состојби Кај Античките Македонци во II век пред новата ера, во Персеј последниот крал на Античка Македонија.- Македонско научно друштво Битола, Здружение за промоција на Градиште/Персеида-Битола, Битола:2009, 51-58.

586. Рапсодија во сиво, во Време. – Скопје:2009, сабота 31 октомври-недела 1 ноември, 18.

587. Кодот на знаменитостите, во Време. – Скопје:2009, петок-недела, 13-15 ноември, 22.

588. Поезија и музика – кодот на СВП 2009, во Културен живот, – Скопје:2009, 3-4, 114-120.

589. Споредба на албански и балкански народни творби со иницијација, во Литературен збор. – Скопје:2009, 4-6, 85-91.

590. Кон зборникот „Нушиќ и Македонија“, во Литературен збор.- Скопје:2009, 4-6, 123-127.

591.„Совршена тишина“ во земјата на поетите, во Синтези.- Скопје:2009, 17, 64-66.

592. Црквите во селото Ташмаруниште, во Македонија, Илустрирана ревија за иселениците од Македонија. –Скопје:2009, август, бр. 622, 32-34.

593. Јас паднав, ќе ме смени друг и точка! ( Во чест на Никола Јонков Вапцаров), во Време.- Скопје:2009,  12-13 декември,  сабота-недела, 18.

594. Meѓу сонот и јавето, во Зборник, Битолски писатели од Македонија, Четврта роднокрајна средба. – Битола:2009, 7-11.

595. Широк спектар на животни познавања, в0 Стожер,  Ревија за литература, култура и уметност.- Скопје:2009, 109, 34-35.

596. Нова стихозбирка на Панде Манојлов “Битола, љубов моја“, во Библиотечен тренд. –Битола:2009, бр. 27-28, 16-19.

 

2010 г.

597.Геnијален поет и револуционер, во  Македонија, Илустрирана ревија за иселениците од Македонија. – Скопје:2010, јануари, 14-16.

598. Св. Климентова традиција што трае, во Македонија, ИРИМ.- Скопје:2010, јануари, 1618.

599. Одговорноста за односот кон вистината, во Време.- Скопје:20`0, петок, 26 февруари, 16.

600. Јазичните, литературните и културните врски со македонското иселеништво во САД, Канада и Австралија, во Македонски фолклор. –Скопје:2010,  г. XXXIV, бр. 66, (за 2008 г., а излезено 2010), 5-15.

601. Предизвикот на Конески или на Вангелов, во Македонија, Илистрирана ревија за иселениците од Македонија. – Скопје:2010, март, г.  L,  бр. 628,  43.

602. Поетскиот одглас на Ана Багрјана, во Стожер.- Скопје:2010, бр. 110, 4042.

603.Уметничката литература во  Битола за нејзините конзулски времиња, во Зборник „Српскиот конзулат и конзулска Битола“.- Битола:2010, 91-101.

604. Кон Зборникот: Нушиќ во Македонија, во Зборник „Српскиот конзулат и конзулска Битола“.- Битола:2010,241-244.

605. Вера Стојчевска Антиќ и Матодиј Златанов, По стапките на христијанството во Македонија.- Скопје:2010, 4 книга

606. Драголевиот зборник, Зборник на Српскиот конзулат во Битола. Битола:2010, 135141.

607. Промотивен збор за Зборникот „Српскиот конзулат и Конзулска Битола, во Зборник на Српскиот конзулат во Битола. – Битола:2010, 417-425.

608.  Фамилијата Робеви и Григор Прличев, во XXXVII научна конференција на XLIII меѓународен семинар за македонски јазик, литература и култура, ЛИТЕРАТУРА. – Охрид 2010, 15-16 јули.

609. Предизвикот на Конески или на Вангелов, во Зборник на научниот собир посветен на проф. д-р Атанас Вангелов (15-16 декември 2009).– Скопје: 2010, 43-49.

609а. Хронолошките карактеристики на средновековната македонска книжевна историја, во Македонскиот идентитет низ вековите, Материјали од Меѓунраодниот научен собир, 60 години ИНИ (Скопје 111-12 октомври 2008). – Скопје, ИНИ:2010,303-311.

 

 

 

 

2011 г.

 

610. Вонвременскиот Свети Наум Охридски, во Зборник од Меѓународниот научен собир, Охрид 4-7 ноември 2010, Конгресен центар на УКИМ, Охрид, со наслов „Свети Наум Охридски и словенската духовна култура и писмена традиција“.- Скопје, УКИМ:2011, 15-20.

 

 

 

 

 

 

611. Предговор кон книгата „Значајни личности за Битола – Култура“. Битола:20105-10.

612. Средновековната поезија и светлината, 12-14 август – Седумнаесетта Галичка книжевна колонија.

613. Религиозната поезија во Зборникот на Миладиновци, 12-14 август, Седумнаесетта Галичка книжевна колонија.

614.Нашата традиција во Зборникот на Браќата Миладиновци,  Научен симпозиум „Браќата Миладиновци и времето на македонската преодба од 19. век, Струга, 16-17 септември 2011, 8.

615. Вљубете се во Македонија (Лариса Хрусталјова: Белите лебеди на Македонија),  во Вест.- Скопје: 2011, септември…

616. Високовреднувано книжевно и културно творештво (Портрет на Георги Сталев) во Македонија.- Скопје:2011, септември, број 641, 16-17.

6156 Српско македонски книжевни врски, Меѓународен симпозиум организиран од Српскиот конзулат во Битола,  21 окто                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   мври 2011.

617. Јордан Хаџи Константинов Џинот и ракописното наследство, реферат прочитан на  Научниот собир за Џинот во Велес, на 2 декември 2011 година.

618. Кон стихозбирката „Ги барам спомените“ од Корнелија Мракова-Пејовска, во Пензионер.- Скопје:2011, октомври 2011, 10.

619.  50 години Струшки вечери на поезијата, во Културен живот.- Скопје:2011, бр. 1-2, 54-62.

620. Промотор на книгата „Евреите во Македонија низ вековите“ од Михаил Шумковски, во Еврејската заедница во Скопје, на 3 март 2011.

621. Вонвременскиот Свети Наум Охридски, во Зборник од Меѓународниот научен собир „Свети Наум Охридски и словенската духовна, културна и писмена традиција“ (Охрид 4-7 ноември 2010). Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ :2011, 15-21.

622.  Фамилијата Робеви и Григор Прличев, во 37 научна  конференција при Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура. – Скопје :2011, 33-39.

623. Лариса Хрусталјова и македонската духовна традиција, во Премин.- Скопје: 2011, септември-октомври, 75-76.

624. Валентина Базерко, интервју со Вера Стпојчевска Антиќ: Во науката нема проблеми за македонскиот јазик, во Македонија.- Скопје:2011, декемврим бр. 643, 14-16.

625. Религијата како традиција. Во Библиотечен тренд.- Битола, НУБ “Св. Климент Охридски“:2011, , 31-32, 20-21. Шеста роднокрајна средба на битолските писатели од Македонија, 2011.

626. Зборник од Шестата роднокрајна средба, промотор д-р Николче Вељановски, во Библиотечен тренд.- Битола:2011, 31-32, 32-33.

627, Значајни личности за Битола – Образование и наука.  Вера Стојчевска Антиќ. Битола:2011, 209-212.

628. Религијата како традиција, во Зборник  – Битолски писатели од Македонија. – Шеста роднокрајна средба.- Битола:2011, 75-80.

629.Кон описите на ракописите од Владимир Мошин, во Развојот на македонската литература, Зборник од трудови. Скопје, Институт за македонска литература:2011, 41-47.

630.Златко Крамариќ-Мостови на Балканот, во Стожер.- Скопје:2011, 12-14.

631.Едноставен професор, научник и човек (Блаже Конески), реферат поднесен на Меѓународниот научен симпозиум: Блаже Конески и македонскиот јазик, литература и култура, на 15-16 декември 2011, на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ Скопје.

632. Средновековните книжевници, предавање одржано на Универзитетот „Трето доба“ на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“ во Скопје, март 2011.

633, Ферљтон „Странските слависти за Македонија и за македонскиот јазик“, во Нова Македонија. – Скопје:2011:

Збигњев Голомб, 28 ноември.

634.Виктор Фридман, 1 декември

635.Грејс Филдер, 5 декември

636. Волф Ошлис, 7-8 декември

637. Ала Шешкен, 10-11 декември

638. Манфред Јенихен, 12 декември

639.Всилики Неофостисос, 20 декември

640. Роберт Гринберг, 24-25 декември

641. Сопружниците Кавка, 26 декември

642. Жералд Курт, 30 декември

643. Роберт Цет, 31 декември

644. Лев Мјодињски, 6-8 јануари (2012).

645. Во науката нема проблеми за македонскиот јазик, интервју со новинарката Валентина Базерко, во Македонија, Ислустрирано списание за иселениците од Македонија.- Скопје:20211, бр.643, 24-

646. 50 години Струшки вечери на поезијата, во КУЛТУrЕН (Списание за култура, уметност и општествени орашања) .- Скопје:2011, 1-2, 54-64.

 

2012 г.

647.Франтишек Вацлав Мареш, интервју, во Македонија Илустрирана ревија за иселениците од Македонија.- Скопје:2012, бр. 644, 35-38.

648. Вера Стојчевска Антич, Александар Македонски Историја и мит, Култура, Скопје 2012.

649. Промотор на книгата „Мојот свет“ од при. Д-р. Слободанка Николовска, Македонско научно друштво – Битола, 2012 во НУУБ „Св. Климент Охридски“ на ден 28 мај 2012 год. во 12 часот.

650. Реферат на средбата на Родокрајни писатели во Битола, на ден 31 Мај 2012, со наслов „Јас ја одбрав Мајка Тереза“,НУУБ „Св. Климент Охридски“ – Битола